Monthly Archives Czerwiec 2015

Odpylanie trójstopniowe

Reasumując można stwierdzić, że polski przemysł metali nieżelaznych, dla którego problem odpylania jest niezmiernie ważny z punktu widzenia gospodarczego, trzyma się klasycznych metod odpylania (filtry tkaninowe, elektrofiltry). Brak pomiarów badawczych (prowadzone są tylko bieżące pomiary kontrolne wagowego zapylenia gazów odlotowych za od- pylnikami, i to nie we wszystkich zakładach) nie pozwala na krytyczną ocenę zainstalowanych urządzeń. Podobnie jak w energetyce, problem zorganizowania ekipy pomiarowej jest niezmiernie palący. Dla całości obrazu należy tu wspomnieć o nowo tworzącej się komórce pyłowej przy Centralnym Zarządzie Przemysłu Metali Nieżelaznych z siedzibą w Szopienicach, której zadaniem będzie m. in. zorganizowanie ekipy do przeprowadzania pomiarów urządzeń odpylających.

Read More

Zwały żużla martenowskiego

Odzysk żelaza ze zwałów hutniczych łączy się z likwidacją zwałów, przy czym koszt wydobytego żelaza ulegnie poważnej obniżce, jeżeli wykorzysta się wydobyty ze zwału żużel kawałkowy po przekruszeniu i sfrakcjonowaniu drogą przesiewu i użyje się go jako kruszywa drogowe, kolejowe lub do betonów ciężkich.

Read More

KATALOG SZTUCZNYCH SATELITÓW ZIEMI CZ. II

Na osobną wzmiankę zasługuje orbita Explorera VI. Jest ona najb dziej wydłużoną elipsą z dotychczasowych orbit satelitarnych. Mi śród jej wynosi 0,761, a więc jest większy niż u przeciętnej komety per dycznej. Ponieważ satelita w apogeum oddala się znacznie od śród Ziemi (42 420 km), przeto w odległych częściach orbity podlega wzmo nym zakłóceniom ruchu ze strony Księżyca, co oczywiście dość znacznie wpływa na zmianę orbity satelity. Ponadto pozorny ruch satelity w odniesieniu do tła gwiazd jest w sąsiedztwie apogeum „normalny”, tj. prosty, czyli odbywa się w kierunku od zachodu na wschód, podobnie jak ruch pozorny Słońca i Księżyca.

Read More

HYDRATACJA WĘGLOWODOHOW OLEFINOWYCH

Hydratacja jest to reakcja wprowadzenia wody do węglowodoru. Przebiega ona bądź bezpośrednio, bądź pośrednio przy użyciu kwasu siarkowego. Do najważniejszych reakcji tego typu należy proces produkcji alkoholu etylowego (etanolu) z etylenu. Metodą tą, wychodząc z etylenu, wyprodukowano w 1958 r, 80% etanolu w Stanach Zjednoczonych (500 tys. t).

Read More

Oddziaływanie promieniowania bogatego w energię z materią

Analizując dokładniej oddziaływanie promieniowania bogatego w energię z materią można by wymienić wiele sposobów i dróg, jakimi wędruje energia przekazywana materii przez promieniowanie. Zasadniczą różnicą między oddziaływaniem światła w procesach fotochemicznych a oddziaływaniem bogatych w energię kwantów promieniowania, jakim zajmuje się chemia radiacyjna, jest to, że w tym ostatnim przypadku kwant nie jest całkowicie pochłonięty przez jakąś jedną cząsteczkę, ale oddziaływając z elektronami różnych napotykanych na swej drodze cząsteczek traci swą energię stopniowo: przejmujące zaś odpowiednie części energii kwantu elektrony zostają wybite z wielkimi prędkościami ze swych położeń w cząsteczkach i same stają się nowymi ośrodkami pobudzenia, wybijając elektrony z innych cząsteczek, czyli jonizując je, wywołując w cząsteczkach pobudzenie elektronowe oraz pobudzenie ruchów drgających niekiedy tak silnie, że prowadzi ono do rozbicia cząsteczki.

Read More

FIZYCZNE PODSTAWY CZYNNYCH ZASTOSOWAŃ CZ. II

Powstawanie pęcherzyków kawitacyjnych wiąże się z wykonaniem określonej pracy przeciwko siłom spójności cząstek cieczy i konieczne do tego naprężenia rozrywające wynosić muszą niekiedy kilka atmosfer. W związku z tym kawitacja nie wywiązuje się w słabych polach akustycznych, a pojawia się dopiero po przekroczeniu pewnej określonej dla danych warunków wartości natężenia, zwanej progiem kawitacji, przy czym wartość ta rośnie w miarę wzrostu częstości drgań. Oznacza to, że wywołanie kawitacji w przypadku wysokich częstości wymaga bardzo dużych natężeń. I tak na przykład, gdy przy częstości 15 kHz kawitacja zaczyna się już przy natężeniu 0,15 W/cm2, to częstość 500 kHz wymaga już natężenia od 100 do 500 W/cm2. Po krótkim okresie istnienia pęcherzyki ka-. witacyjne giną, a w czasie ich zanikania wywiązują się olbrzymie lokalne ciśnienia dosięgające niekiedy setek, a nawet tysięcy atmosfer. Z procesem tym związane jest właśnie mechaniczne, niszczące działanie ultradźwięków na umieszczone w obszarze kawitacji ciała stale, określane zwykle mianem erozji kawitacyjnej. Wspomniane działanie mechaniczne nie jest jedynym efektem kawitacji, która mimo prostego przedstawienia ma bardzo złożony charakter, a z jej przebiegiem związane jest również powstawanie zjawisk elektrycznych, które z kolei stają się podstawą chemicznego działania ultradźwięków.

Read More

PROMIENIOWANIE KOSMICZNE CZ. II

Pomiarów natężenia promieniowania kosmicznego dokonują sztuczne satelity za pomocą liczników Geigera-Mullera. Tutaj największą zasługę położyły Explorery, Sputnik III i rakiety księżycowe. Liczniki Explo- rerów I i III natrafiły po raz pierwszy na natężenie promieniowania kosmicznego 1000-krotnie silniejsze niż oczekiwano, tak że w następnych odstrzałach, aby liczniki mogły w ogóle dokonywać pomiarów, musiano je otoczyć kilkumilimetrową osłoną ołowiową, dla zmniejszenia ich czułości. Okazało się, że Ziemia otoczona jest dwoma jakby „poduszkami” zagęszczonego promieniowania korpuskularnego. Istnienie tych „poduszek” przewidywał fizyk, Van Allen, stąd nazwa promieniowania Van Allena. Uczeni radzieccy zjawisko to nazywają koroną Ziemi, gdyż przypomina do pewnego stopnia koronę Słońca.

Read More

Przydatność danej maszyny cyfrowej jako narzędzia automatyzacj

Wymienione powyżej różnice podyktowane zostały przez system, który maszyna ma automatyzować. Podobnie różnice powstaną też na gruncie realizacji technicznej. Wymaganie przedsiębiorstwa jest następujące:

Read More

Pomiary przeprowadzone przez ekipę Biopohutu

Pomiary przeprowadzone wówczas przez ekipę pomiarową Biprohutu wykazały za odpylnikiem pierwszego stopnia zapylenie gazów 100 g/Nm3, a więc wyższe, niż w gazach odlotowych z wielkiego pieca. Da się to wytłumaczyć tylko zupełnie niewłaściwym prowadzeniem odpylania (nie- usuwaniem ze zbiorników pyłu, który był porywany przez przepływające gazy). Przykład ten najdobitniej wskazuje na olbrzymie znaczenie właściwej eksploatacji urządzeń odpylających. Oczyszczenie gazu wielkopiecowego jest konieczne dla dalszego jego wykorzystania do podgrzewania pieców koksowych. Należy przy tym podkreślić, że aczkolwiek nowo budowane zespoły odpylające są przewidywane na pełną ilość gazów wielkopiecowych, to w eksploatacji oczyszcza się tylko tę ilość gazów, którą zużytkowuje się do dalszych celów energetycznych. Pozostałe ilości gazów wypuszczane są bez oczyszczania do atmosfery i zanieczyszczają okolicę. Przyczyna jest ta sama co w energetyce: odpylanie gazów wymaga usuwania pyłów spod urządzeń oczyszczających, co związane jest z dodatkowymi kosztami eksploatacyjnymi i trudnościami ruchowymi: natomiast zanieczyszczenie okolicy i zmniejszenie sprawności urządzeń, które nie pracują w warunkach założeniowych, nie jest brane przez zakłady pod uwagę.

Read More

PALIWA DO SILNIKÓW ODRZUTOWYCH CZ. II

Przy większych szybkościach samolotu temperatura powietrza otaczającego bezpośrednio samolot podwyższa się na skutek tarcia powierzchni samolotu tak dalece, że powietrze z kompresora osiąga temperaturę 120-330°C, a temperatura w zbiornikach paliwa może osiągnąć temperaturę wrzenia. Na wysokości 11 km przy szybkości lotu ponad- dźwiękowej, np. 2400 km/godz, temperatura powietrza przylegającego bezpośrednio do samolotu osiąga 116°C. Takie szybkości lotu wymagają szczególnej stabilności paliwa i jego odporności na utlenianie w wyższych temperaturach. W tym celu dodaje się do paliwa antyutleniaczy, np. bu- tyloaminofenolu. Bardzo dużą rolę odgrywa w paliwach tych wartość opałowa, ona bowiem decyduje o sprawności silnika. Jasne jest dlaczego natura chemiczna paliwa odgrywa tu pierwszorzędną rolę. Węglowodory o tej samej liczbie atomów węgla w cząsteczce, zależnie od tego, czy są nasycone lub tworzą zamknięty pierścień, mają różną wartość opałową

Read More

Straty spowodowane zapyleniem w USA

Nie zdołano definitywnie ustalić, jakie składniki pyłu mają najbardziej niekorzystny wpływ na organizm ludzki. W każdym razie stwierdzono, że cząstki bardzo drobne, tj. o średnicy rzędu 0,3-1 mikrona, działają najbardziej szkodliwie na ustrój ludzki, aczkolwiek nie można pominąć szkodliwego wpływu cząstek wielkości 1-10 mikronów.

Read More