Monthly Archives Czerwiec 2015

DESTRUKTYWNE PROCESY PROWADZĄCE DO OTRZYMANIA OLEFIN

Produkty bezpośrednio wydzielone z ropy i gazu stanowią jedynie część surowców użytkowanych przez chemię. Ich podstawową wadą jest mała reaktywność chemiczna, wynikająca z ich budowy. Procesy aktywowania tych związków są drogie i dlatego zwrócono uwagę na inne węglowodory nienasycone, które można otrzymać z przeróbki bądź ropy naftowej, bądź jej frakcji otrzymywanych z destylacji.

Read More

CHARAKTERYSTYKA PALIW GAZOWYCH CZ. II

Gaz mokry zawiera średnio w 1 m3 0,04 1 gazoliny surowej. Ta po oddzieleniu zostaje stabilizowana, tzn. pozbawiona składników gazowych, wśród których najbardziej wartościowy jest gazol, składający się z propanu i butanu. Gazol jest dziś otrzymywany w dużych ilościach z gazu ziemnego i stanowi podstawę gazyfikacji bezprzewodowej. Rozległe osiedla podmiejskie i małe miasta nie posiadają gazu do użytku domowego ponieważ budowa rozległych sieci gazociągów na małe ilości gazu byłaby nieekonomiczna, wobec tego w pojedynczych domach zakłada się instalacje gazowe zasilane gazolem z butli. W butlach znajduje się gazol skroplony pod ciśnieniem 6-8 Atm. Po rozprężeniu gazolu otrzymuje się gaz o wysokim cieple spalania.

Read More

Automatyzowanie działania ludzkiego

Omówione wyżej przykłady zastosowań maszyn cyfrowych miały na celu ukazanie czytelnikowi istniejących obecnie możliwości automatyzacji dość szczególnych procesów przetwarzania informacji. Czy jednak na tej drodze możemy spodziewać się automatyzacji wszelkich systemów? Trzeba wyraźnie odpowiedzieć, że przytoczone przykłady, a także dotychczasowe osiągnięcia w tej dziedzinie są w zasadzie pierwszym krokiem na drodze automatyzacji zakładów produkcyjnych, pracy biurowej i in.

Read More

Zestawienie zanieczyszczeń unoszonych w gazach przemysłowych

Obniżenie się ilości wydzielającego się S02 zostało spowodowane zainstalowaniem urządzeń wiążących dwutlenek siarki. Trudność rozwiązania problemu usuwania S02 polega między innymi na silnym zanieczyszczeniu pyłami gazów spalinowych. Przed poddaniem gazów procesom chemicznym muszą one być skutecznie oczyszczone z aerosoli. Jak wielkie ilości S02 można odzyskać, dowodzi fakt, że w jednej tylko kanadyjskiej hucie ołowiu i cynku w Trial w Brytyjskiej Kolumbii przy dziennej produkcji 1000 ton cynku i ołowiu odzyskuje się 400 ton dwutlenku siarki.

Read More

PRZEMYSŁ PETROCHEMICZNY W ŚWIECIE I POLSCE

Na wstąpię już wspomniano o przodującej roli Stanów Zjednoczonych w rozwoju przemysłu petrochemicznego. Załączony na rysunku 18 wykres wzrostu wartości produkcji petrochemikaliów w porównaniu z produkcją paliw z ropy oraz chemikaliów opartych na surowcu nie- naftowym, przedstawia stan obecny i kierunek rozwoju w najbliższych latach.

Read More

MASZYNY CYFROWE W AUTOMATYZACJI SYSTEMÓW

Automatyczne maszyny cyfrowe od chwili swego powstania zafascynowały zarówno popularyzatorów wiedzy, jak i autorów fantazji naukowych. Jednakże temat, który w sferze fantazji stał się doskonałym ..samograjem”, okazał się trudny w rzetelnej popularyzacji. Przyczyna, jak mi się wydaje, nie leży tutaj w braku wypracowania odpowiednich metod popularyzacji, lecz w ciągłych zmianach obrazu osiągnięć dokonywanych w tej dziedzinie. Autor nawet bezpośrednio zajmujący się problemami maszyn cyfrowych boi się zaryzykować przewidywania dalszych osiągnięć, kierunków rozwoju itp., aby zanim praca ukaże się w druku poglądy jego nie ulegały dezaktualizacji. Piętnastoletnia historia rozwoju tej dziedziny wiedzy dostarcza wiele przykładów pomyłek w ocenie sytuacji, rewelacji naukowych, których życie było krótkotrwałe i poglądów, które dopiero po latach uzyskały pełne zrozumienie. Tak np. w latach 1946-1948 wszelkie problemy ogniskowały się wokół nowych osiągnięć natury technicznej. Wydawało się, że zbudowanie maszyn prostych i szybko liczących będzie stanowiło zasadniczy przełom w metodach pracy techników i naukowców. Jednakże bardzo szybko wyszło na jaw, że automatyzacja klasycznych obliczeń balistycznych czy geodezyjnych nawet w części nie wyczerpuje zastosowań tych aparatów. Dalszy rozwój i obniżenie kosztów nowej techniki budowy aparatów tego typu postawił je w kręgu zainteresowań instytucji przemysłu cywilnego oraz naukowców wielu nowych dziedzin wiedzy, które, jak np. ekonomia, niewiele miały dotychczas wspólnego z obliczeniami na większą skalę. Zapotrzebowanie

Read More

PROMIENIOWANIE KOSMICZNE

Promieniowanie kosmiczne, tzw. pienuotne, nadbiega ze wszystkich kierunków Kosmosu. Natura jego jest jeszcze niedostatecznie zbadana. Niesie ze sobą ogromne ilości energii. Ocenia się, że energia promieniowania kosmicznego w Galaktyce jest ilościowo tego samego rzędu co energia wszystkich fal elektromagnetycznych razem wziętych. Źródłem promieni kosmicznych są prawdopodobnie wybuchy gazów z powierzchni bardzo gorących gwiazd i przede wszystkim emanacje wydzielane przez Gwiazdy Nowe i Supernowe, które od czasu do czasu wybuchają w Galaktyce. Promieniowanie to ma naturę korpuskularną. Składa się głównie (91,5%) z rozpędzonych do dużej prędkości protonów, a więc jąder wodoru, z jąder helu (7,8%), czyli promieni alfa i niecałego procentu jąder pierwiastków cięższych. Cząsteczki te niosą ze sobą ładunki elektryczne. Są one prawdopodobnie rozpędzane przez potężne pola magnetyczne międzygwiazdowe i galaktyczne. Poruszają się wzdłuż linii sił tych pól.

Read More

Zagadnienie odpylania w Polsce

Odrębne zagadnienie stanowi eksploatacja urządzeń odpylających. Problem ten musi znaleźć rozwiązanie, jeśli nie chcemy, aby szły na marne miliony złotych inwestowanych w urządzenia odpylające {koszt jednego elektrofiltru na 100 tys. m3/h wynosi około 1,2 min zł), nie licząc szkód wyrządzanych okolicy przez wyrzucanie nie oczyszczonych gazów odlotowych.

Read More

PRZEMYSŁ CHEMICZNY

Zagadnienie odpylania jest w tym przemyśle niezmiernie skomplikowane ze względu na różnorodność procesów, jakie tu występują. Jako typowy przykład trudności związanych z doborem właściwego sposobu odpylania można przytoczyć Zakłady Supertomasyny Bonarka w Krakowie. Zakłady te powodują zatrucie okolicy pyłami unoszącymi się z kominów odprowadzających spaliny. Przeprowadzoną przez Zakład Gospodarki Cieplnej AGH w Krakowie analizę ziarnistości podano w tablicy 6.

Read More

BADANIA EGZOSFERY METODĄ ECH RADIOWYCH

Badanie zewnętrznej jonosfery, czyli tzw. egzosfery, rozciągającej się powyżej 1000 km aż do kilku promieni ziemskich, jest obecnie przedmiotem usilnych badań w wielu krajach. Na ogół w tym celu stosuje się rakiety i sputniki, na co nie stać nas w warunkach polskich. Nowe możliwości w tym zakresie pojawiły się w czasie I Polskiej Wyprawy na Antarktydę: przy zapisie radiowych sygnałów czasu, potrzebnych do pomiarów grawimetrycznych, stwierdzono występowanie szeregu różnych rodzajów ech. Pośród nich były typowe echa dookoła Ziemi o długości 0,14 sek, ale również i inne echa nietypowe o długościach rzędu 0,1 sek, 0,2 sek, 0,4 sek i inne. Ciekawym spostrzeżeniem było skonstatowanie, że w wielu przypadkach echa mają charakter sygnałów narastających, co wydaje się wskazywać na występowanie w jonosferze procesów wzmacniania. Zjawiska te pojawiały się zarówno na falach krótkich, jak i na falach długich.

Read More

MASZYNY CYFROWE JAKO OGNIWA SYSTEMÓW W PEŁNI AUTOMATYCZNYCH

Wprowadzenie w trakcie ostatniej wojny systematycznych taktycznych bombardowań dalekiego zasięgu postawiło przed konstruktorami lotniczymi problem opracowania systemu sterowania samolotem, który nie wymagałby ciągłej czujności i ingerencji pilota. Problem był bardzo ważny, gdyż chodziło o zachowanie człowieka w jak najlepszej formie psychicznej i fizycznej na moment rozpoczęcia akcji bojowej, tzn. bombardowania. Wynikiem tych poszukiwań było skonstruowanie tzw. pilota automatycznego. Zadaniem tego urządzenia jest utrzymywanie ustalonego przez pilota kursu i szybkości samolotu. Zasady pracy pilota automatycznego nie były skomplikowane. Pobrane z przyrządów pomiarowych dane o wysokości lotu, szybkości itp. oraz dane z busoli żyrokompasowej były porównywane z danymi o kursie ustawionymi przez pilota. W przypadku istnienia różnic pilot automatyczny oddziaływał na stery czy system sterowania szybkością lotu, tak aby samolot powrócił do kursu ustalonego na początku. Włączenie pilota automatycznego w system sterowania samolotem pokazuje schematycznie rysunek 1. Ponieważ dane doty- czące wysokości lotu czy stanu busoli są wielkościami, które zmieniają się w trakcie manewrów samolotu w sposób ciągły, wybrano dla realizacji pilota automatycznego tzw, technikę analogową. W technice tej stany poszczególnych wejść przedstawione są za pomocą prądów elektrycznych odpowiedniej wielkości. Wykonanie działań na nich odbywa się też bezpośrednio, tzn. bez zamiany na wielkości liczbowe.

Read More