Monthly Archives Czerwiec 2015

Obserwacje promieniowania kosmicznego

Obserwacje promieniowania kosmicznego wskazują, że w górnej atmosferze natężenie tego promieniowania spadło o około 15%, efekt ten jednak ekranowany był przez atmosferę ziemską i na powierzchni Ziemi obserwowano spadek tylko 4-6%. 16 lutego, o godz 16,40 na magnetogramach pojawił się znów wzrost składowej poziomej pola magnetycznego, jednak był on stosunkowo niewielki, wynosił bowiem w Cha-Pa 32 gamma, 25 marca o godz 09.50 na Słońcu obserwowany był „rozbłysk”, który wywołał w dniu 25 marca burzę magnetyczną i zorzę polarną, jak również efekty zmian promieniowania kosmicznego. Jednak natężenie tych zjawisk było znacznie słabsze.

Read More

WĘGIEL BRUNATNY CZ. II

Węgle brunatne młodsze zawierają podobnie jak torf, znaczne ilości wody, 40-60%, a także dość dużo popiołu. Suszenie na powietrzu może obniżyć zawartość wody do 10-30%, zależnie od gatunku węgla oraz warunków atmosferycznych. Wysoka zawartość wilgoci powoduje, że konsystencja węgla brunatnego przypomina czasem wilgotną glinę. Węgieł ziemisty przypomina swym wyglądem stary torf, można tam czasem zauważyć części o wyraźnym wyglądzie i strukturze drewna, można nawet odróżnić części pni i kory. Takie węgle nazywa się lignitami (z łacińskiego lignum – drewno). W krajach anglosaskich i we Francji lignitami nazywają wszystkie odmiany węgla brunatnego.

Read More

ODPADY PRZEMYSŁU METALI NIEŻELAZNYCH

– Odpady przemysłu metali nieżelaznych najprościej można podzielić na:

– powstające w cyklu produkcyjnym kopalni,

Read More

Trzęsieia Ziemi

Poniżej głębokości 700 km nie obserwuje się trzęsień Ziemi. Ze zbadania budowy wnętrza Ziemi wynika możliwość istnienia znacznie większych nieciągłości. Można oczekiwać, że zestawienie tych badań z rozkładem magnitud i głębokości trzęsień pozwoli uzyskać szczególnie cenne informacje, dotyczące nieciągłości oraz budowy wnętrza Ziemi.

Read More

PRZEMYSŁ ENERGETYCZNY

Zakłady tego przemysłu (elektrownie) są poważnym źródłem zanieczyszczania okolicy popiołem SO2 i SO3 oraz koksikiem. Zastosowanie tego lub innego urządzenia odpylającego zależy od rodzaju spalanego węgla, a przede wszystkim od typu paleniska. Czynniki te wpływają bowiem decydująco na ilość popiołu zawartego w spalinach, a także na jego ziarnistość. Spaliny z kotłów rusztowych opalanych miałem węglowym, a budowanych na niewielkie wydajności, zawierają mniej niż 30-40% popiołu zawartego w paliwie, podczas gdy spaliny z palenisk pyłowych zawierają do 80% tego popiołu. W nowoczesnych dużych elektrowniach zainstalowane są przeważnie kotły pyłowe, wymagające urządzeń odpylających dostosowanych do drobnych frakcji pyłów. Są nimi elektrofiltry i multicyklony. Do spalin o grubszych frakcjach pyłów stosuje się cyklony i filtry żaluzjowe.

Read More

TECHNIKA WYTWARZANIA I POMIARU WYSOKICH ClSNIEŃ

Powodzenie w pracy nad wysokimi ciśnieniami jest niewątpliwie uzależnione od osiągnięć w konstruowaniu potrzebnej do tych prac aparatury, dlatego warto rozpatrzyć niektóre problemy związane z jej konstruowaniem i wykonaniem.

Read More

Radiometeorologia

Nieco mniej niż spitsbergeńska znana jest wśród szerokiej publiczności wyprawa do Wietnamu, chociaż specjalności ściśle geofizyczne były na niej jeszcze bardziej bogato reprezentowane niż na Spitsbergenie. Polscy geofizycy w ścisłej współpracy ze swymi wietnamskimi kolegami uruchomili i prowadzili dwa obserwatoria geofizyczne: Phu-Lien koło portu Haiphong oraz położone wysoko w górach obserwatorium Cha-Pa. Oba te obserwatoria posiadały stacje meteorologiczne I rzędu, a ponad to w Phu- -Lien został rozbudowany ośrodek badań aktynometrycznych. W Cha-Pa istniała nowoczesna stacja aerologiczna oraz ośrodki badań nad elektrycznością atmosferyczną, radiometeorologią i radioaktywnością atmosfery.

Read More

Wykorzystanie zwałów w Polsce

Drogi polne wysypywane dolomitem utrzymują się doskonale. Podobnie wygląda używanie tego rodzaju odpadów do budowy placów. Niezależnie od tego, co wyżej powiedziano, wszystkie odpady poniżej 7 mm są wtórnie przerabiane, gdyż posiadają ciągle jeszcze bilansowe zawartości metalu Zn i Pb.

Read More