Monthly Archives Lipiec 2015

Cegły pyłowe prasowane

Proces technologiczny tej produkcji jest analogiczny do procesu produkcji cegły wapienno-piaskowej (silikatowej) z tą odmianą, że zamiast piasku stosuje się przekruszony żużel i pyły lotne.

Read More

ODPADY PRZEMYSŁOWE Z EKSPLOATACJI KOPALS WĘGLA CZ. II

Jedynym skutecznym sposobem likwidacji istniejących zwałów odpadów przemysłu węglowego oraz zahamowaniem ich przyrostu jest wykorzystanie odpadów przywęglowych, tak bieżących, jak znajdujących się na zwałach, jako bazy surowcowej do produkcji przemysłowej opartej wyłącznie lub częściowo na tych odpadach.

Read More

Reforming – typ krakingu

Podstawowe problemy tego procesu – poza podstawowym produktem, jakim jest olej, będący surowcem dla krakingu katalitycznego – powstają duże ilości gazów oraz koks. Kraking do koksu będzie wybudowany również w kombinacie płockim. Instalacja ta, podobnie jak w krakingu katalitycznym, posiada reaktor, gdzie koks, ogrzany do 600°C, w formie granulek styka się z ciężką pozostałością ropną i powoduje jej rozkład. W drugiej części aparatury znajduje się regenerator gdzie wypala się częściowo koks w celu ogrzania go do temperatury potrzebnej w reaktorze. Rysunek 8 pokazuje zdjęcie dużej jednostki koksowania.

Read More

Temperatura w centrum kontynentu antarktycznego

Oczywiście trudno obecnie mówić o rewelacjach naukowych w zakresie meteorologii. Większość danych jest jeszcze w stadium opracowania, a wykorzystanie ich przez ośrodki naukowo-badawcze jest kwestią co najmniej kilku lat. Większość problemów, które wymagały zbadania, to sprawy trudne i skomplikowane, do rozwiązania których nie wystarcza powierzchowna analiza wyników pomiarowych. Pewne rewelacje przyniosły właściwie jedynie wyprawy polarne, zwłaszcza antarktyczne, były bowiem pierwszym zorganizowanym wysiłkiem dla poznania tajemnic atmosfery w tych rejonach. Tak więc, na przykład, w radzieckiej stacji antarktycznej „Wostok” zarejestrowano 25.VIII.1958 r, najniższą z dotychczas notowanych temperatur na powierzchni Ziemi: 85,6°C.

Read More

LIKWIDACJA SATELITÓW CZ. II

Zatem Sputnik II „spadał” w ostatnim stadium swego istnienia o 20 km, a nawet pod 'koniec o 45 km/dobę, czyli obniżał się prawie 0 3 km na jeden obieg. Gdy po starcie dokonywał początkowo 13,8 okrążeń na dobę, to pod koniec swego „życia” reżyserował ich w tym czasie 16,k

Read More

CHARAKTERYSTYKA PALIW GAZOWYCH

Od dawna było wiadomo, że w niektórych miejscach na ziemi wydobywają się gazy, które zapalone płonęły przez długi okres czasu. Nie dociekając przyczyn tego zjawiska ludzie oddawali mu cześć. Pierwsze wzmianki historyczne o tym znajdujemy w X wieku. W niektórych prowincjach Chin wykorzystywano gaz ziemny do warzenia soli. Marco Polo (XIII w.) opisał siedzibę pewnego chana, ogrzewaną gazem ziemnym, doprowadzonym rurami z bambusu. Również w XVII w. wspominają podróżnicy, że w okolicach Baku używano gazu ziemnego do wypalania wapna oraz do gotowania strawy. Jednakże postępy w tej dziedzinie były bardzo powolne. Do końca XIX w. naturalne źródła gazu ziemnego wykorzystywano w niewielkim stopniu i w sposób prymitywny.

Read More

Rozwój techniki reaktorów atomowych

Lepiej przedstawia się sprawa wykorzystania promieniowania gamma wypalonych prętów paliwa jądrowego wyciągniętych z reaktora. Pręty te zawierają wiele jąder promieniotwórczych o krótkim okresie półtrwa- nia i bezpośrednio po wyjęciu mogą być stosowane jako potężne źródło promieni gamma. Aby umożliwić wykorzystywanie w sposób ciągły promieniowania gamma powstającego dzięki rozpadowi promieniotwórczemu szybko się rozpadających izotopów promieniotwórczych, wytwarzających się w czasie pracy reaktora atomowego (pochodzących z procesu rozszczepiania jąder uranu, plutonu lub toru stanowiących paliwo atomowe reaktora), buduje się specjalne reaktory, w których paliwo znajduje się bądź to w postaci rozpuszczonej, bądź też jako zawiesina w cieczy: dzięki temu może ono cyrkulować między właściwym rdzeniem reaktora – gdzie przebiega lawinowo reakcja rozszczepienia jąder i gdzie wobec tego panuje olbrzymie natężenie promieniowania neutronowego – a komorą na zewnątrz rdzenia, w której rozkład wytworzonych izotopów promieniotwórczych dostarcza potężnego promieniowania gamma, wolnego jednak od promieni neutronowych.

Read More

LUTOWANIE Z POMOCĄ ULTRADŹWIĘKÓW

W dziedzinę licznych zastosowań ultradźwięków wchodzi również lutowanie aluminium i jego stopów. Jak wiadomo, poddają się one zwykłemu procesowi lutowania niesłychanie trudno. Spowodowane to jest tworzeniem się na ich powierzchni cienkiej lecz bardzo trwałej warstewki tlenku, która przeszkadza zwilżaniu powierzchni metalu ciekłym spawem. Usuwanie warstwy tlenku przeprowadzane było do niedawna na drodze mechanicznej z pomocą drucianej szczotki, przy jednoczesnym zastosowaniu odpowiednich preparatów chemicznych. Metoda ta posiadała szereg niedogodności, a poza tym nie zapewniała wymaganej trwałości spoiwa powodując jednocześnie niebezpieczeństwo korozji ze względu na trudność usunięcia z miejsc lutowania resztek stosowanych środków czyszczących.

Read More

ULTRADŹWIĘKI W BIOLOGII I MEDYCYNIE

Już pierwsze doświadczenia, jakie przeprowadzono jeszcze w latach 1920 do 1930, wykazały, że fale ultradźwiękowe mogą działać niszcząco na żywe organizmy. Poddawane działaniu ultradźwięków ryby, żaby lub inne niższe zwierzęta ulegały porażeniom, a nawet ginęły.

Read More

PRZYRZĄDY POMIAROWE

Pomiary ciśnień odbywają się za pomocą manometrów bezwzględnych i manometrów względnych. Przez bezwzględne manometry rozumiemy takie, przy pomocy których istnieje możliwość bezpośredniego pomiaru ciśnienia poprzez pomiar siły wytwarzającej ciśnienie. Do takich należą manometry rtęciowe, przy których ciśnienia obliczamy z pomiaru wysokości słupa rtęci, oraz manometry tłokowe najróżnorodniejszych wzorów, przy których, znając przekrój tłoka i wielkość obciążenia, obliczamy ciśnienie pod tłokiem. Te ostatnie nazywamy manometrami o swobodnym tłoku.

Read More

Otrzymywanie sadzy

Specjalnie należy zwrócić uwagę na utlenianie metanu, składnika gazu ziemnego. Podstawowymi produktami, w zależności od sposobu postępowania, są: sadza, tlenek węgla i wodór, oraz acetylen. Wszystkie te związki posiadają wielkie znaczenie jako podstawowe surowce w syntezie chemicznej.

Read More