Monthly Archives Sierpień 2015

ZAGADNIENIA I REZULTATY BADAN SEJSMOLOGICZNYCH CZ. II

Wzdłuż zachodnich wybrzeży Pacyfiku skupiają się ogniska najbar- dziej silnych i najczęstszych trzęsień Ziemi. To rozmieszczenie ognisk wstrząsowych podaje załączona mapa (rys. 1), na której wydzielone są tylko trzęsienia płytkie (głębokość ognisk 0-70 km). Rozmieszczenie ognisk średnio głębokich (70-300 km) i głębokich (300-700 km) jest podobne. Mapa ta, zaczerpnięta z książki Gutenberga i Richtera, dotyczy wyłącznie najsilniejszych trzęsień o magnitudzie powyżej 7. Magnitudą okre śla się wielkość trzęsienia Ziemi, obliczoną w odpowiedni sposób z maksymalnych drgań gruntu na stacji rejestrującej. Zależność magnitudy od energii trzęsienia była przedmiotem licznych studiów. Zależność ta wyraża się wzorem następującym: log E = o -!- bM.

Read More

DREWNO

Najstarsze paliwo jest, można powiedzieć, także najlepsze, jeżeli chodzi o trud jego zdobycia i łatwość zużytkowania. Ktokolwiek używał drewno do palenia w piecach domowych, zwłaszcza w otwartych kominkach, dobrze wie, jak jest to przyjemne. Nie wszystkie gatunki drewna trzeba suszyć dla dobrego ich spalenia, np. brzoza, jesion, grusza, jabłoń, cis – palą się dobrze w stanie świeżym. Zależy to od ilości i lotności zawartych w nich związków. Zainicjowanie spalania powoduje osuszenie najbliższych cząstek drewna i spalanie postępuje dalej. Skład chemiczny suchego drewna przedstawia tablica 4.

Read More

Przeróbka żużla zlewnego i skrzepów metodą powolnego studzenia

Obecna tendencja zagospodarowania żużla w przemyśle hutniczym idzie w trzech kierunkach: 1) przerabianie płynnego żużla na granulat metodą szybkiego studzenia w basenach granulacyjnych: 2) jako tworzywa do produkcji cementu: 3) na użytek budowlany i inny.

Read More

PODSTAWOWE SUROWCE PETROCHEMICZNE

Podstawowymi surowcami petrochemicznymi są węglowodory, z których składa się ropa naftowa i gaz ziemny. Mieszanina węglowodorów, jaką jest ropa i gazy, występuje najczęściej wspólnie. Produkcja ropy naftowej stale rośnie. Wzrost ten przedstawia wykres na rysunku 1, na którym poza produkcją przedstawiono wzrost zasobów. Jeśli w roku 1920 produkcja ropy wynosiła 100 min ton, to w roku 1958 wzrosła o 900 min. Zasoby zaś z około 2 mld ton wzrosły do około 40 mld w tym samym czasie.

Read More

Zużycie paliw w Polsce

W zestawieniu (tabl. 2) przeliczono siły wodne na węgiel umowny (7000 kcal/kg), który należałoby spalić dla wytworzenia równoważnej ilości energii. Wzrost zużycia odpadków wynika z postępu w technice budowy odpowiednich urządzeń oraz rozbudowy przemysłu przerabiającego surowce roślinne: otrzymuje się przy tym jako odpadki: resztki trzciny cukrowej, otręby ryżowe, łupiny orzechów itp. Zestawienie powyższe nie uwzględnia zużycia torfu. Poza Związkiem Radzieckim i Irlandią produkcja torfu nie ma dużego znaczenia, wydobywa się go niewiele i przy niewielkiej jego wartości opałowej ma tylko lokalne znaczenie. W Związku Radzieckim torfu wydobywa się około 10 min t (w przeliczeniu na po- wietrzno-suchy).

Read More

Zwały odpadów przemysłowych

Po mechanicznym przekruszeniu zbrylonego, spienionego żużla i roz- sortowaniu na odpowiednie frakcje, uzyskuje się wysokowartościowe kruszywo określane w świecie nazwą pumeksu hutniczego. Tak więc, chcąc wykorzystać całkowity odpad przemysłowy wielkich pieców i nie wylewać go jako bezwartościowy balast na zwały, należy go poddać stosownej przeróbce, w zależności od jego składu chemicznego, w celu uzyskania:

Read More

Urządzenia odpylające w energetyce

Omówiono tu szerzej elektrownie w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym, ażeby wykazać katastrofalną sytuację w zakresie eksploatacji urządzeń odpylających. Sprawność (określona szacunkowo z bilansu popiołu) jest znacznie niższa od projektowanej. Wiele urządzeń odpylających jest przez większość czasu wyłączonych: dotyczy to zwłaszcza kosztownych – jeśli chodzi o inwestycje – elektrofiltrów. Urządzenia odpylające, pozostawiane bez dozoru, ulegają uszkodzeniu, a brak urządzeń mechanicznego odpopielania lub ich niewłaściwa obsługa, dezorganizuje pracę elektrofiltrów. Zjawisko to występuje szczególnie jaskrawo w energetyce, gdzie usuwanie pyłów nie daje bezpośredniego zysku gospodarczego, a urządzenia oczyszczające gazy kotłowe instaluje się tylko dla ochrony okolicy przed zanieczyszczeniem oraz przed szkodami, o których wspomniano w pierwszej części niniejszego artykułu. W elektrowniach i siłowniach istnieje paradoksalna sytuacja: obsługa jest raczej zainteresowana w tym, aby urządzenia odpylające były unieruchomione i aby elektrownia zasypywała pyłem okolice, gdyż wówczas nie ma oczywiście trudności w usuwaniu strącanego pyłu. Dalszą przyczyną obecnego stanu urządzeń odpylających w energetyce jest brak wyszkolonego personelu i sprawnie działającej służby awaryjnej.

Read More

PYŁY LOTNE CZ. II

Kłopotliwy transport pyłów lotnych przy odpopielaniu stał się bodźcem do podjęcia prób rozwiązania tego zagadnienia już w samej komorze paleniskowej, a to przez zastosowanie nowoczesnego typu paleniska, umożliwiającego stapianie pyłów i granulowanie tej ciekłej masy drogą raptownego studzenia.

Read More

ŻUŻLOWE ODPADY PRZEMYSŁOWE

Żużle wielkopiecowe stanowią produkt uboczny procesu metalurgicznego przy wytapianiu z rudy żelaznej surowca żelaza (surówki) w wielkich piecach typu szybowego. Zadaniem wielkiego pieca jest oddzielenie w wysokiej temperaturze tlenu od żelaza, czyli przeprowadzenie tzw. redukcji żelaznej oraz oddzielenie skały płonej od żelaza i zamianę jej w produkt płynny, nieżelazisty, zwany żużlem wielkopiecowym. Aby mogła nastąpić redukcja rudy, należy do wielkiego pieca doprowadzić taki materiał, który łączy się z tlenem łatwiej niż żelazo. Takim mąteriar łem jest koks metalurgiczny jako paliwo wysokowartościowe, gdyż proces odtleniania nastąpić może jedynie wówczas, gdy zostanie osiągnięta dostatecznie wysoka temperatura.

Read More

MOŻLIWOŚCI CHEMII RADIACYJNEJ

Nie jest rzeczą łatwą podjęcie oceny możliwości i perspektyw dziedziny nauki, która dopiero zaczyna się szerzej rozwijać. Obecna sytuacja w chemii radiacyjnej to właśnie etap początkowy jej bujniejszego rozwoju. Znajomość rozporządzalnych źródeł promieniowania z jednej strony i coraz to lepsze zrozumienie sposobu oddziaływania promieniowania na materię oraz mechanizmu procesów rodnikowych i łańcuchowych z drugiej pozwalają jednak na pewne, oczywiście odpowiednio ostrożne, prze- widywania. Można się więc spodziewać, że chemiczne oddziaływanie promieniowania znajdzie zastosowanie w następujących dziedzinach: 1) procesy łańcuchowe i reakcje rodnikowe w cieczach: 2) modyfikacja własności ciał stałych: 3) biologia i medycyna: 4) postęp nauki.

Read More

CZYSZCZENIE ULTRADŹWIĘKOWE

Przemysł precyzyjny ma często za zadanie dokładne oczyszczenie powierzchni przedmiotów. Różne metody miały za zadanie nie tylko usunięcie resztek oleju lub smaru, lecz również i zanieczyszczeń, jakie stanowią pozostałości substancji użytych w procesie obróbki, szlifowania itd, W przypadku przedmiotów o skomplikowanych kształtach czyszczenie takie przedstawia zawsze poważne trudności i często musi być uzupełniane ręcznie. Sposób ten żmudny i czasochłonny daje się obecnie zastąpić ultradźwiękową metodą, pozwalającą na dokładne i szybkie czyszczenie przedmiotów o złożonych kształtach i wykonanych z różnych materiałów. Opiera się ono na poznanym już przez nas dyspergującym działaniu ultradźwięków w ośrodkach ciekłych. Jak wykazały badania, proces ten zachodzić może zarówno przy niskich częstościach ultradźwiękowych, jak również i w obszarze wysokich częstości od 300 do 1000 kHz. Mechanizm jego jest jednak w obu przypadkach nieco różny. Częstotliwości niższe nadają się szczególnie do usuwania stosunkowo trwałych warstewek lakieru, farby itp. zanieczyszczeń, przy czym zasadniczą rolę spełnia tu kawitacja. Częstości wyższe są szczególnie korzystne dla usuwania luźno związanych z powierzchnią przedmiotów cząstek, jak np. w przypadku zanieczyszczeń olejem, tłuszczem itp. Wybór odpowiednich częstości zależy również w poważnym stopniu od rodzaju i wymiarów przedmiotu poddawanego czyszczeniu. Dla większych przedmiotów korzystniejsze są częstości niskie, co wiąże się ze słabym ogniskowaniem wypromieniowa- nych przez przetwornik fal ultradźwiękowych i docieraniem ich na skutek zjawiska ugięcia nawet do miejsc nie nadżwiękawianych bezpośrednio. W metodzie tej ważne jest również stosowanie odpowiedniej cieczy, w której przeprowadza się oczyszczenie: zwykłe używa się dla tych celów benzyny, alkoholu, czterochlorku węgla, trójchloro-etylenu lub wody.

Read More