Monthly Archives Sierpień 2015

Badania Bridgmana

W latach 1941—1944 Bridgman przeprowadził dużą ilość badań dotyczących zmian własności stali i innych metali w warunkach wysokich ciśnień. Jak wykazują obliczenia teoretyczne, wytrzymałość szeregu metali powinna być 100 do 10 tys. razy większa niż wytrzymałość otrzymywana doświadczalnie.

Read More

Zjawisko jet stream

Poza tym ogólnym zadaniem był szereg zadań bardziej wyspecjalizowanych, jak na przykład sprawa wspomnianego już prądu strumieniowego {jet stream). Cóż to jest właściwie ten prąd strumieniowy? Jest to szeroki zaledwie na 200-300 km, gruby na kilka kilometrów obszar wiatru o szybkościach rzędu 200-300 km/godz, a więc znacznie przekraczających prędkość najsilniejszych huraganów. Występuje on na wysokości około 8-12 km i ciągnie się na tysiące kilometrów w pobliżu granicy pomiędzy strefą cyrkulacji podzwrotnikowej a strefą wiatrów zachodnich.

Read More

PRZEMYSŁ ENERGETYCZNY CZ. II

Elektrownia w Łaziskach wyposażona jest w 7 elektrofiltrów na kotłach na pył węglowy, z tego 2 produkcji francuskiej firmy Prat z aparaturą Merlin-Gerin z lat 1953-54, a 4 niemieckie z okresu drugiej wojny typu Siemens-Lurgi-Cottrell. Elektrofiltry te, o dwóch polach i poziomym przepływie gazu, były przez długi czas nieczynne na skutek nie- usuwania pyłu z lejów zsypowych, nieoczyszczania elektrod zbiorczych i braku szeregu elektrod ulotowych. Ostatnio elektrofiltry zostały doprowadzone do stanu używalności i według oceny elektrowni pracują sprawnie.

Read More

Wpływ wzrostu zapotrzebowania na produkty podrzebne podczas wojny

Innym przykładem wpływu zwiększenia zapotrzebowania na produkty potrzebne w czasie wojny na opracowanie nowych procesów produkcyjnych jest gliceryna. Produkowano ją przed II wojną światową jako produkt uboczny przy fabrykacji mydła, gdzie surowcem były tłuszcze zwierzęce lub roślinne. Naturalna baza surowcowa nie mogła być tak rozszerzona, by podołać wzrastającemu zapotrzebowaniu na glicerynę potrzebną nie tylko do produkcji nitrogliceryny, ale również do chłodnic milionów samochodów i czołgów oraz dla poważnie powiększającego się zapotrzebowania na mydło i inne środki piorące (okazuje się bowiem, że w czasie wojny bardziej dba się o czystość). Sytuację uratowała ropa naftowa: opracowano syntezę gliceryny oraz rozwinął =ię całkowicie nowy przemysł syntetycznych środków piorących, które obecnie na Zachodzie konkurują z mydłami tak, że stanowią około 50% wszystkich środków piorących.

Read More

SCISLIWOSC CIAŁ STAŁYCH

Obszerne badania ściśliwości ciał stałych prowadził początkowo Bridgman, a w późniejszym okresie Wiereszczagin i Lichter, Riabinin, Walsh i inni. Bridgman przeprowadził porównanie stopnia zmniejszania się obję- j poddanego ściskaniu, do odpowiedniego kurczenia się cia- ła oziębianego i stwierdził, że już przy ciśnieniu około 12 tys. Atm zmniejszenie objętości jest znaczniejsze niż odpowiednie zmniejszenie się objętości przy oziębianiu od temperatury pokojowej do temperatury zera bezwzględnego ( — 273°C).

Read More

Rok Geofizyczny 1957/58

Stacje radiowe: Waszyngton, Moskwa, Hawaje, Tokio, Buenos Aires, Dixon, Pontoise, Reykjavik, Thule, Londyn oraz inne – powtarzały treść depeszy do około 23 godz cz. Gr. Nad obszarami Europy i zachodnimi obszarami Azji rozciągała się głęboka noc (godzina 24 cz. Gr.), gdy tymczasem u wschodnich wybrzeży azjatyckich rozpoczął się dzień 11 lutego. Około 5 tys. obserwatorów na 1900 stacjach rozrzuconych na całym obszarze kuli ziemskiej trwało na swoich posterunkach.

Read More

Benzyna krakingowa

Krakingowa 67 80 się w silniku tak jak badana benzyna, przyjmujemy, że badana benzyna ma liczbę oktanową równą %> zawartości izooktanu. Jeżeli np. wzorcowa mieszanka zawiera 85°/o izooktanu i 15°/o heptanu, wynika z tego, że badana benzyna ma liczbę oktanową równą 85. Należy tu zwrócić uwagę, że chociaż ta liczba nazywa się oktanową, odnosi się tylko do izooktanu, bo węglowodór o nazwie bez ,,izo”, czyli normalny oktan, również o wzorze CgHig, ma jeszcze gorsze własności przeciwstukowe niż heptan i oznacza się go liczbą ujemną -17. Również liczbą ujemną oznacza się własności przeciwstukowe węglowodoru, nonanu normalnego o wzorze CgH20. Inne paliwa, stosowane jako dodatki do benzyny dla poprawy jej własności przeciwstukowych mają liczby oktanowe bliskie 100, a czasem nawet wyższe, jak np. etan (l.o, 104), toluen (l.o. 107) i in,: najczęściej dodaje się benzolu (l.o. 97), metanolu (l.o. 98), etanolu (l.o. 99) i acetonu (l.o. 100). Istnieją również substancje, które dodane w bardzo niewielkiej ilości poprawiają liczbę oktanową benzyny. Najszersze zastosowanie zyskał czteroetylek ołowiu PbfCsHoji. Działanie jego zależne jest nie tylko od jego ilości, ale także od charakteru chemicznego benzyny. Są benzyny mniej lub bardziej wrażliwe na dodatek czterotlenku ołowiu, jak to widać z tablicy 14.

Read More

Łunnik II

Niedługo po wzbogaceniu inwentarza planetarnego przez nową planetę poruszyła wszystkich wiadomość o trafieniu rakietą w glob księżycowy. Rankiem 12.IX.1959 r., nie bacząc na daty nowiu (3.ÍX) i perigeum (7.IX), które dają pewne ułatwienie dla rakiet księżycowych, wystartowała z terytorium ZSRR nowa wielostopniowa rakieta ku Księżycowi. Tegoż dnia w odległości 150 tys. km od Ziemi, o godz 18 min 40 cz. uniw. Łunnik II wydzielił obłok atomowego sodu {rys. 14), który świecił przez pewien czas pod wpływem promieni słonecznych na zasadzie fluorescencji rezonansowej. Sfotografowano go w wielu obserwatoriach (także w Warszawie). Był widoczny na tle gwiazdozbioru Wodnika na wschód od Księżyca. 13.IX o godz 15 min 40 rakieta dotarła z zapasową prędkością 2,31 km/sek do odległego w tym dniu o 66 tys. km cd Księżyca pasa przestrzeni, w którym natężenia pól grawitacyjnych Ziemi i Księżyca równoważą się. Gdy już rakieta była blisko Księżyca, pojemnik odłączył się od ostatniego jej członu. Według relacji obsługi wielkiego radioteleskopu w Jodrell Bank, dnia 13.IX o godz 22 min 2 sek 24 cz. uniw. sygnały radiostacyj pokładowych Łunnika II nagle umilkły. Chwilę tę należy uważać za moment zderzenia się pojemnika z powierzchnią Księżyca. Pojemnik wylądował z prędkością 3,3 km/sek, a więc przewyższającą o 0,9 km/sek prędkość swobodnego spadku na glob księżycowy ciała materialnego z odległości nieskończenie wielkiej. Ostatni człon rakiety po wyłonieniu pojemnika przeszedł na nieco inną orbitę. Musiał również osiągnąć powierzchnię Księżyca, oczywiście w nieco innym miejscu i nieco późnej. W ten sposób człowiek przyłożył rękę do rzeźby powierzchni Księżyca tam, gdzie przedtem tylko gospodarowała przyroda.

Read More

Klasyfikacja węgla

Międzynarodowa klasyfikacja węgla oparta jest w zasadzie na tych samych parametrach. Wskaźnik cyfrowy składa się z trzech cyfr, z których pierwsza oznacza przynależność węgla do danej klasy, to znaczy do określonej kolumny pionowej tablicy klasyfikacyjnej, cyfra druga oznacza przynależność węgla do danej grupy (poziomej na tablicy), a trzecia cyfra oznacza przynależność do odpowiedniej podgrupy poziomej. Podstawą podziału na klasy (pionowe) jest ciepło spalania, przy czym podzielono węgle na dwie grupy: węgle o zawartości części lotnych powyżej i poniżej 30%. Podział węgli na grupy poziome oparty jest na zdolności spiekania się węgli w wyższej temperaturze. W tych grupach rozróżnia się jeszcze podgrupy na zasadzie jeszcze bardziej sprecyzowanych własności węgla, mających wpływ na jakość wytworzonego z niego koksu.

Read More

REAKCJE RODNIKOWE

Badania mechanizmu reakcji chemicznych prowadzą do wniosku, że w wielu ważnych reakcjach chemicznych, które niejednokrotnie zapisuje się prostym równaniem chemicznym, np. w procesie łączenia się tlenu 16 Podstawowe problemy i proces chemiczny rozwija się łańcuchowo prowadząc do powstawania coraz to nowych trwałych cząsteczek produktu reakcji.

Read More

Przeróbka łupków na wyroby ceramiczne

Przede wszystkim należy stwierdzić, iż wydobyte łupki przywęglowe zawierają pewną ilość węgla, który można z nich oddzielić. W tym też celu po przekruszeniu odpadu łupkowego na ziarna wielkości od 0-30 mm poddaje się go np. działaniu silnego strumienia wody, na skutek czego oddziela się węgiel w ilości do ok. 15/o w stosunku do masy surowca. Pozostałe rozdrobnione łupki stanowią doskonały surowiec do dalszej przeróbki na wyroby ceramiczne (np. cegła, lekkie kruszywo).

Read More