Monthly Archives Wrzesień 2015

MASZYNY CYFROWE JAKO OGNIWA SYSTEMÓW W PEŁNI AUTOMATYCZNYCH CZ. II

Naszkicowany przyrząd oddawał nieocenione usługi przy przelotach na długich trasach, które nie wymagały częstej zmiany kursu. Dalsze badania nad automatyzacją sterowania samolotem poszły w kierunku uzupełnienia systemu pilota automatycznego urządzeniem, które w zależności od położenia celu powodowałoby odpowiednią zmianą kursu. W wyniku tych prac powstała maszyna Digitac, przeznaczona do kierowania lotem bombowca w czasie bombardowania taktycznego. Zadania rozwiązywane przez tę maszynę są następujące:

Read More

Praktyczny cel meteorologi

Głównym praktycznym celem meteorologii jest przewidywanie pogody, co ma ogromne znaczenie dla całokształtu współczesnego życia społecznego i ekonomicznego, a zwłaszcza dla komunikacji lotniczej.

Read More

MOŻLIWOŚCI CHEMII RADIACYJNEJ CZ. II

Aktywność katalizatora zależy często od szeregu drugorzędnych czynników, trudnych do dokładnego określenia, a w toku procesu, gdy okaże się, że proces przebiega zbyt wolno, nie ma już możności wprowadzenia dodatkowych porcji katalizatora, a gdy proces ten jest zbyt szybki, trudno go opanować. W przypadku polimeryzacji inicjowanej rodnikami wytworzonymi przez promieniowanie odpada konieczność wprowadzenia katalizatora, a opanowanie szybkości procesu jest łatwe do przeprowadzenia, ponieważ można regulować natężenie promieniowania w toku procesu. Nic nie stoi również na przeszkodzie, aby przerywając promieniowanie zatrzymać polimeryzację na jakimś wybranym etapie. Chociaż promieniowanie jest na ogół jeszcze dosyć kosztowne, to jednak łańcuchowy przebieg reakcji polimeryzacji pozwalający na osiągnięcie dużych wydajności produktu końcowego z każdego rodnika inicjującego sprawia, że zastosowanie promieniowania w produkcji mas plastycznych może się już w najbliższej przyszłości okazać ekonomicznie uzasadnione.

Read More

Łunnik III

Odstrzał nastąpił 4.X.1959 r. prawdopodobnie o godz 0 cz. uniw. Łunnik miał masę 1553 kG, z czego 435 kG przypadało na instrumentarium. Ostatni stopień rakiety po odłączeniu się biegł po tej samej orbicie. 6.X o godz 0 min 16 Łunnik oddalnie sterowany osiągnął największe zbliżenie do Księżyca: 7900 km. Zaatakował on Księżyc, jak tego wymagała technika zamierzonego lotu, ,,od przodu” (od wschodu) i od „dołu” (od południa). W tym okresie czasu została uformowana orbita Łunnika III przez szczątkową silę strzału i siły grawitacyjne: Ziemi, Księżyca i Słońca. Orbita przedstawia się w postaci silnie spłaszczo- nej elipsy, o mimośrodzie 0,816, a płaszczyźnie niemal prostopadłej do ekliptyki. Płaszczyzna orbity zachowuje na mocy bezwładności stałą orientację względem gwiazd i emancypuje się spod wpływu grawitacji Księżyca, który mija z dala Łunnika. Połowa wielkiej osi elipsy wynosi 260 tys. km, połowa osi małej 150 tys. km (rys. 16). 10.X.1959 r. Łunnik znalazł się w apogeum odległym o 480 tys. km od środka Ziemi biegnąc z prędkością 0,4 km/sek. W tym czasie Księżyc odsunął się już po swej orbicie około 350 tys. km. Łunnik III, nawróciwszy począł następnie biec ku Ziemi coraz szybciej. Minął ją 18.X.1959 r. w perigeum odległym o 47,5 tys. km.

Read More

ZANIECZYSZCZENIE ATMOSFERY

Olbrzymi rozwój przemysłu grupującego się na niewielkich obszarach, jaki nastąpił na przełomie XIX i XX w., stał się przyczyną zanieczyszczania powietrza, przybierającego w pewnych warunkach atmosferycznych i w niektórych okręgach wręcz katastrofalne rozmiary.

Read More

Reakcje rodników z innymi rodnikami

Reakcje, w jakich kończą swój krótki żywot wolne rodniki, mogą być różnorodne. Najprostszym typem tego rodzaju reakcji są reakcje rodników z innymi rodnikami. Tak np. w wodzie napromieniowywanej promieniami gamma zachodzą reakcje tworzenia się rodników: y + H20 = H.Ch + e + y', . gdzie: y – pierwotny kwant promieniowania gamma, y' – kwant gamma po stracie części energii, e – bogaty w energię elektron pierwotny: następnie przebiega proces: e + HaO = H.O- + e + e', gdzie:

Read More

KATALOG RAKIET KSIĘŻYCOWYCH I SZTUCZNYCH PLANETOID

W tablicy 5 zestawiliśmy dane dotyczące rakiet księżycowych. Zestawienie to obrazuje wysiłki mające na celu bliższe zbadanie przestrzeni otaczającej Księżyc i samej powierzchni Księżyca oraz przestrzeni międzyplanetarnych .pomiędzy drogą Ziemi a orbitami Marsa i Wenus. Niektóre z tych rakiet (Pioniery I-III) nie dosięgły naszego sąsiada, inne go minęły i przeszły na orbity okołosłoneczne (Łunnik I, Pionier IV i V). Jedna rakieta trafiła w glob księżycowy (Łunnik II) i wreszcie jedna (Łunnik III) stała się wspólnym satelitą układu Ziemia-Księżyc. Możemy powiedzieć, że pierwsze kroki ku Księżycowi i w sąsiadujące przestrzenie międzyplanetarne zostały już przez astronautów zrobione. Niebawem – należy przypuszczać – nastąpi dalsza jeszcze wnikliwsza eksploracja naszego najbliższego sąsiada i pobliża Wenus i Marsa. Odnośne plany i ich realizowanie niewątpliwie znajdują się już na warsztatach konstruktorów.

Read More

PETROCHEMIA

Petrochemia jest to nazwa gałęzi przemysłu chemicznego, która żywiołowo zaczęła się rozwijać w ostatnich latach. Rozwój petrochemii jest tak gwałtowny, że staje się prawdziwą rewolucją w przemyśle chemicznym. Ba, nawet nie tylko w tym przemyśle. Rozwój petrochemii rzutuje na całe życie gospodarcze świata, produkty tego przemysłu znajdują coraz większe zastosowanie w różnych dziedzinach życia, zmieniając bilanse gospodarcze krajów, powodując rozwój nowych przemysłów, jednocześnie wpływając na stagnację w innych.

Read More

LISTY PŁAC

W rachunkowości poważnym problemem jest ułożenie listy płac. Na wysokość wypłaconej pracownikowi sumy składają się z jednej strony informacje bieżące o ilości przepracowanych przez niego godzin, o rodzaju wykonywanej pracy, z drugiej strony informacje stałe, pochodzące z kartoteki pracownika, takie jak imię i nazwisko, data rozpoczęcia pracy, ilość osób na utrzymaniu, podstawowa stawka, rodzaje dodatków specjalnych (np. zdrowotny), ich wysokość itp. Na ogól danych tych jest kilkadziesiąt dla każdego pracownika. Dla obliczenia wysokości pensji trzeba na nich wykonać kilkadziesiąt nieskomplikowanych operacji arytmetycznych. Jednakże ten periodyczny proces wypłaty powoduje za każdym razem naniesienie nowych danych, zarówno do kartoteki pracownika jak i do ksiąg rachunkowych przedsiębiorstwa. Problem ten urasta do kolosalnych rozmiarów w dużych zakładach przemysłowych.

Read More

BADANIA EGZOSFERY METODĄ ECH RADIOWYCH CZ. II

Strefy zagęszczeń powstają wskutek wychwytywania zjonizowanych cząstek przez ziemskie pole magnetyczne, odgrywające w tym przypadku rolę czynnika segregującego i porządkującego elektrony i jony według ich energii.

Read More

PRZEMYSŁ CEMENTOWY

W przemyśle cementowym odpylanie odgrywa zasadniczą rolę zarówno z punktu widzenia higienicznego, jak i gospodarczego. Nowoczesne cementownie, takie jak Rejowiec II i Chełm, są wyposażone w elektrofiltry duńskie, które pracują bardzo sprawnie i nie dają powodów do żadnych zastrzeżeń. Elektrofiltry te są zainstalowane na gazach z młynów kulowych. Również w cementowni Wierzbica na odciągach z młynów kulowych zaczęto instalować nowe elektrofiltry produkcji niemieckiej.

Read More