Monthly Archives Czerwiec 2017

Coraz większe wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego na święcie

Naturalnie, cały ten postęp w technice przerobu tak złożonego surowca, jakim jest ropa naftowa, nie byłby możliwy bez wieloletniej pracy tysięcy uczonych w różnych krajach, którzy dokonali analizy ropy i wyodrębnili grupy węglowodorów bądź poszczególne indywidua. Ich prace przyczyniły się do wprowadzenia do techniki nowych metod rozdziału węglowodorów w takim stopniu, że stało się możliwe sterowanie skomplikowanymi procesami, z jakich składa się chemia związków organicznych.

Read More

Biologiczne oddziaływanie

Jedną z najlepiej zbadanych dziedzin, w których promieniowanie znajduje praktyczne zastosowanie, jest jego biologiczne oddziaływanie. Niezwykle reaktywne rodniki wytwarzane przez promieniowanie niszczą skomplikowaną równowagę dynamiczną reakcji katalityczno-rodnikowych stanowiącą istotę procesów życiowych. Oczywiście, aby oddziaływanie tych rodników okazało się dostateczne dla zniszczenia życia, musi oddziałać dostatecznie duża porcja rodników, a co za tym idzie odpowiednio wysoka doza promieniowania musi zostać pochłonięta przez żywą substancję. Z drugiej strony różne tkanki tego samego organizmu w różnej mierze są czułe na promieniowanie. Niszczące życie działanie promieniowania wykorzystane być może w związku z tym na dwa sposoby. Jednym z tych jest niszczenie życia jako takiego, np. zabijanie grzybów, bakterii i innych drobnoustrojów w konserwach, w wodzie do picia, narzędziach lekarskich, opatrunkowch itp. Drugim sposobem wykorzystania promieniowania może być niszczenie pewnych określonych, specjalnie czułych na promieniowanie, tkanek wyższych organizmów. Pierwsze z wspomnia- nych zastosowań jest dziś już całkowicie możliwe do zrealizowania. Zbadano, jakie dawki promieniowania są niezbędne do zakonserwowania produktów żywnościowych. W USA wyprodukowano już dosyć duże partie konserw tą metodą, produkty te nie są jednak jeszcze puszczane na rynek, a służą jako pokarm doświadczalny dla poddawanych badaniom szczurów.

Read More