(6) Izolacyjnych, do produkcji wełny żużlowej.

Zastosowanie wełny żużlowej

Do wyrobu wełny żużlowej wymagany jest żużel wielkopiecowy kawałkowy o możliwie najniższej zasadowości. Dobra wełna żużlowa luźno nasypana posiada ciężar objętościowy około 20 kg/m3, a ciężar wełny żużlowej spakowanej w bale i gotowej do wysyłki wynosi 70-200 kg/m3. Współczynnik przewodności cieplnej X określono laboratoryjnie w stosunku do ciężaru sprasowanej wełny żużlowej. Dla ciężaru objętościowego 200-500 kg/m3 wartość X = 0,5-’0,06. Dzięki tym korzystnym cechom wełna żużlowa znajduje w świecie poważne zastosowanie jako izolacje, a to:

– Izolacje cieplne budynków mieszkalnych i przemysłowych.

– Izolacje chłodni, kotłów parowych i różnych pieców (metalurgicznych, emalierskich, chemicznych).

– Izolacje cieplne parowe przewodów rurowych dla gorących i chłodnych płynów, podziemnych rurociągów, kominów itp,

– Izolacje cieplne armatur przemysłowych.

– Izolacje cieplne w kolejnictwie, marynarce handlowej i wojennej (wagony, cysterny, chłodnie itp.).

– Izolacje dźwiękowe w salach teatralnych, kinowych, kabinach telefonicznych itp.

Obok żużla wielkopiecowego do wykorzystania nadaje się również żużel paleniskowy, surowiec będący pozostałością niepalnych części zawartych w węglu w wyniku spalania węgla kamiennego na rusztach przemysłowych. Pod tym surowcem żużlowym należy rozumieć całość stałych pozostałości zawartych w palenisku przemysłowym po procesie spalania węgla na rusztach. Te stałe pozostałości składają się z popiołu żużla właściwego, resztek skały płonej (ziarna nieprzepalone), cząstek niecałkowicie spalonego węgla i szkodliwych domieszek (np. siarczki żelaza, siarczany wapnia, manganu itp.). Do produkcji żużlobetonów można używać żużla z bieżącego spalania i ze zwałów. W tym pierwszym przy- padku żużel należy uszlachetnić przez obniżenie zawartości niespaionego węgla, a tym samym związków siarki, których ilość jest związana w dużym stopniu z obecnością nie spalonego węgla.

Żużel produkcji bieżącej na cele budowlane znajduje zastosowanie do produkcji elementów prefabrykowanych w budownictwie indywidualnym na ściany lite między deskowaniem, jako dodatek przy produkcji cegły, dla celów niwelacyjnych i komunikacyjnych. Żużel ze zwałów na cele budowlane stosowany jest jako kruszywo do wszelkiego rodzaju elementów, poza tym zaś dla celów niwelacyjnych,

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>