Badania nad elektrostatyczną metodą odpylania

Zakład Badań i Pomiarów Energopomiaru prowadził badania nad zapyleniem powietrza atmosferycznego metodą osadową oraz rozpoczął pomiary elektrofiltrów, uwzględniając w nich również sprawność odpylania oraz koncentrację pyłów przed i za elektrofiltrami.

Instytut Energetyki prowadzi badania nad elektrostatyczną metodą odpylania. Został zaprojektowany i jest wykonywany elektrofiltr doświadczalny, pozwalający na dokładne badania. Niezależnie od tego Instytut Energetyki udzielił pomocy przy budowie syreny dźwiękowej do odpylania w ramach prac Komisji Technicznego Oczyszczania Atmosfery w Komitecie dla spraw Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk.

Zakład Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej specjalizuje się -w aparaturze do pomiarów zapylenia gazów i powietrza, i jest w tej chwili najlepiej w Polsce zaopatrzony w nowoczesną aparaturę do pomiarów i badania pyłów, taką jak ultrawirówka, tendeleskop itd.

Problem pomiarów występuje zresztą we wszystkich ośrodkach naukowych w Polsce i wymaga jeszcze gruntownego opracowania. Aparatura pomiarowa ośrodków prowadzących badania w zakresie techniki od- pylania jest niezmiernie uboga. Przyczyna tego tkwi w trudnościach uzyskania środków na zakupienie czy też wykonanie nowoczesnej aparatury, której brak zupełnie na rynku krajowym. Brak wyszkolonych ekip pomiarowych również daje się dotkliwie we znaki. Pomiary pyłowe nie są łatwe do przeprowadzenia, a ustalenie porównywalnej standartowej metody określenia zapylenia gazów odlotowych jest problemem wymagającym rozwiązania w skali światowej: u nas w Polsce zaś problem ten nie jest jeszcze prawie zupełnie podjęty. Pomiary frakcji ziaren są również związane z dużymi trudnościami. Zakład Gospodarki Cieplnej AGH określa ziarnistość najdrobniejszych cząstek metodą sedymentacji hydraulicznej, dobierając do różnych rodzajów różne ciecze sedymentacyjne. Instytut Techniki Cieplnej stosuje do pomiarów ziarnistości metodę podmuchową. Wobec braku oryginalnego aparatu Gonnela (ze szkłem Zeissa) przeprowadzanie pomiarów tą metodą napotyka trudności, związane z osadzaniem się zawieszonego w powietrzu pyłu na ściankach szklanych rur. Zakład Centralnego Instytutu Ochrony Pracy również stosuje tę metodę – jak również metodę pipetową – do określenia ziarnistości drobnych pyłów, do grubszych zaś pyłów stosuje się powszechnie metodę przesiewania przez sita wykalibrowane według DIN. W Zakładzie Ogrzewania i Klimatyzacji Instytutu Techniki Cieplnej zastosowano obecnie do pomiarów frakcyjną metodę sedymentacji wirówkowej, która jest wielokrotnie szybsza od metody pomiarowej stosowanej obecnie do pyłów drobnoziarnistych. Warto nadmienić, że odpylnik odrzutowo-odśrodkowy AGH dzięki ostrej charakterystyce odpylania, zależnej od obrotów wirnika, może znaleźć zastosowanie również jako urządzenie pomiarowe dla ściśle określonych frakcji pyłów.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>