Benzyna krakingowa

Krakingowa 67 80 się w silniku tak jak badana benzyna, przyjmujemy, że badana benzyna ma liczbę oktanową równą %> zawartości izooktanu. Jeżeli np. wzorcowa mieszanka zawiera 85°/o izooktanu i 15°/o heptanu, wynika z tego, że badana benzyna ma liczbę oktanową równą 85. Należy tu zwrócić uwagę, że chociaż ta liczba nazywa się oktanową, odnosi się tylko do izooktanu, bo węglowodór o nazwie bez ,,izo”, czyli normalny oktan, również o wzorze CgHig, ma jeszcze gorsze własności przeciwstukowe niż heptan i oznacza się go liczbą ujemną -17. Również liczbą ujemną oznacza się własności przeciwstukowe węglowodoru, nonanu normalnego o wzorze CgH20. Inne paliwa, stosowane jako dodatki do benzyny dla poprawy jej własności przeciwstukowych mają liczby oktanowe bliskie 100, a czasem nawet wyższe, jak np. etan (l.o, 104), toluen (l.o. 107) i in,: najczęściej dodaje się benzolu (l.o. 97), metanolu (l.o. 98), etanolu (l.o. 99) i acetonu (l.o. 100). Istnieją również substancje, które dodane w bardzo niewielkiej ilości poprawiają liczbę oktanową benzyny. Najszersze zastosowanie zyskał czteroetylek ołowiu PbfCsHoji. Działanie jego zależne jest nie tylko od jego ilości, ale także od charakteru chemicznego benzyny. Są benzyny mniej lub bardziej wrażliwe na dodatek czterotlenku ołowiu, jak to widać z tablicy 14.

Benzyna krakingowa to specjalny rodzaj benzyny, otrzymywany z ciężkich frakcji ropy naftowej drogą rozkładu w wyższej temperaturze. Otrzymana benzyna jest nietrwała i wymaga złożonych procesów oczyszczania. Wymagania dotyczące wielkości liczby oktanowej benzyn zależne są od rodzaju silnika. Benzyna samochodowa ma obecnie najczęściej liczbę oktanową 65-72, benzyny lotnicze 85-100. Ze względu na to, że lotnictwo stosuje w coraz to większym stopniu silniki odrzutowe, paliwo lotnicze o wysokiej liczbie oktanowej straciło już swoje znaczenie. Natomiast konstruktorzy silników samochodowych stosują coraz to wyższy stopień sprężenia i dlatego najnowsze samochody potrzebują paliwa o wyższej liczbie oktanowej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>