KLASYFIKACJA PALIW CZ. II

Opracowano dotychczas wiele klasyfikacji węgla kamiennego. Nie jest to bynajmniej łatwe zadanie i żadna z nich nie spełnia wymagań jej stawianych. Pierwsza z nich, klasyfikacja Regnaulta oparta została na danych dotyczących procentowej zawartości pierwiastka węglowego, wodoru i tlenu, następne klasyfikacje wprowadzały inne parametry, jak zawartość azotu, siarki, części lotnych, wydajności koksu itp. Duże rozpowszechnię zyskała w Europie zachodniej klasyfikacja Seylera, oparta na zawartości procentowej węgla i wodoru. Klasyfikacja ta w formie graficznej posiada ponadto narzucone siatki ciepła spalania, zawartości CO2 w gazach spalinowych, krzywe zawartości humin, węglowodorów itp.

Polska klasyfikacja węgla, opracowana przez T. Laskowskiego i B. Ro- gę w roku 1949, oparta została na klasyfikacji naturalnych paliw stałych i zawiera następujące nowe elementy: 1) dzieli szereg paliw stałych naturalnych na 5 grup według stopnia ich uwęglenia, oznaczonego liczbami 0,1, 2, 3, 4: 2) wprowadza dla poszczególnych typów paliw dwucyfrowy wskaźnik, w którym cyfra pierwsza charakteryzuje jego przynależność do grupy, a cyfra druga – jego miejsce w obrębie danej grupy: drewno 01-09, torfy 11-19, węgiel brunatny 21-29, węgiel kamienny 31-38, węgle antracytowe 41-42:

3) wprowadza podział węgli kamiennych łącznie z antracytami na 10 typów: 4) wprowadza kilka nowych nazw typów, dotychczas nie stosowanych: węgiel gazowo-koksowy, węgiel ortokoksowy i węgiel meta- koksowy.

W tej klasyfikacji, opracowanej w postaci normy (PN/G-97002), przyjęto następujące parametry klasyfikacyjne: 1) części lotne: 2) zdolność spiekania (metodą Rogi): 3) ciśnienie rozprężania (metodą Korten-Dam- ma). Ponadto zostały w klasyfikacji uwzględnione parametry dotyczące grubości warstwy plastycznej, oznaczone metodą Sapożnikowa jako kryterium oceny węgla z punktu widzenia jego przydatności do procesu koksowania.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>