LISTY PŁAC

W rachunkowości poważnym problemem jest ułożenie listy płac. Na wysokość wypłaconej pracownikowi sumy składają się z jednej strony informacje bieżące o ilości przepracowanych przez niego godzin, o rodzaju wykonywanej pracy, z drugiej strony informacje stałe, pochodzące z kartoteki pracownika, takie jak imię i nazwisko, data rozpoczęcia pracy, ilość osób na utrzymaniu, podstawowa stawka, rodzaje dodatków specjalnych (np. zdrowotny), ich wysokość itp. Na ogól danych tych jest kilkadziesiąt dla każdego pracownika. Dla obliczenia wysokości pensji trzeba na nich wykonać kilkadziesiąt nieskomplikowanych operacji arytmetycznych. Jednakże ten periodyczny proces wypłaty powoduje za każdym razem naniesienie nowych danych, zarówno do kartoteki pracownika jak i do ksiąg rachunkowych przedsiębiorstwa. Problem ten urasta do kolosalnych rozmiarów w dużych zakładach przemysłowych.

Automatyzacja tego procesu polega na zastosowaniu maszyny cyfrowej o dość ubogiej liście rozkazów arytmetycznych (często tylko dodawanie i odejmowanie), ale o bogatym wyposażeniu urządzeń wejścia i wyjścia. Cała kartoteka zakładu i księgi buchalteryjne zostają zapisane na kilku czy kilkudziesięciu taśmach magnetycznych. Dla dokonania obliczeń wypłat wprowadza się dane dotyczące ilości godzin pracy wykonanej przez pracownika. Następnie maszyna samodzielnie znajduje na taśmie dane dotyczące określonego pracownika, oblicza stałą pensję, dolicza zmienne dodatki i wyniki wraz z nazwiskiem pracownika drukuje na odpowiednim bloczku czekowym. Ponadto dokonuje potrzebnych zmian w zapisanej na taśmie magnetycznej kartotece i księdze buchalteryjnej.

Maszyny takie pracują już w większych firmach amerykańskich, jak np. w Zakładach Elektronicznych Raytheon. Warto wspomnieć, że przygotowanie tygodniowej listy płac dla dużego personelu tego zakładu zajmuje ok. 60 min pracy maszyny. Co więcej, koszt prowadzenia takiej buchalterii po odliczeniu bardzo niskich kosztów eksploatacji maszyny jest przeciętnie sześciokrotnie niższy od kosztów ponoszonych przy metodzie tradycyjnej. Mimo tych niezaprzeczalnych zalet, opisana metoda automatyzacji księgowości nie znajduje tak szerokiego zastosowania jakby się należało spodziewać. Wynika to w pierwszym rzędzie stąd, że zastosowanie maszyny cyfrowej doprowadza do całkowitego zrezygnowania z dotychczasowego systemu księgowania i konieczności tworzenia nowego systemu. Powstaje konieczność szkolenia na nowo personelu, a co najważniejsze, zostaje utrudniona w znacznym stopniu współpraca z przedsiębiorstwami opartymi na metodach tradycyjnych. Dlatego też powodzenia tego typu automatyzacji należy spodziewać się dopiero wraz z globalną zmianą systemu księgowania.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>