Odpylanie trójstopniowe

Reasumując można stwierdzić, że polski przemysł metali nieżelaznych, dla którego problem odpylania jest niezmiernie ważny z punktu widzenia gospodarczego, trzyma się klasycznych metod odpylania (filtry tkaninowe, elektrofiltry). Brak pomiarów badawczych (prowadzone są tylko bieżące pomiary kontrolne wagowego zapylenia gazów odlotowych za od- pylnikami, i to nie we wszystkich zakładach) nie pozwala na krytyczną ocenę zainstalowanych urządzeń. Podobnie jak w energetyce, problem zorganizowania ekipy pomiarowej jest niezmiernie palący. Dla całości obrazu należy tu wspomnieć o nowo tworzącej się komórce pyłowej przy Centralnym Zarządzie Przemysłu Metali Nieżelaznych z siedzibą w Szopienicach, której zadaniem będzie m. in. zorganizowanie ekipy do przeprowadzania pomiarów urządzeń odpylających.

Przy wielkich piecach w metalurgii żelaza w Polsce stosuje się prawie wyłącznie odpylanie trójstopniowe. Gaz wielkopiecowy przechodzi przez komorę pyłową do płuczki pionowej z dyszami rozmieszczonymi na obwodzie, a następnie do dezyntegratora, przeważnie systemu Theisen. Wyżej opisany system jest powszechnie stosowany: jedynie parę hut polskich posiada zamiast dezyntegratora, jako ostatni etap odpylania, elektrofiltry. Są to huta Kościuszko w Chorzowie, gdzie pracuje suchy elektrofiltr Elga, huta Florian z elektrofiltrem typu Siemens-Lurgi oraz najnowocześniejsza polska huta im. Lenina z mokrymi elektrofiltrami. Druga polska huta budowana po wojnie, im, Bieruta, wyposażona jest w dezyntegra- tory. Warto podkreślić, że w hutach Kościuszko i Florian przewidziana jest zamiana bardzo silnie przeciążonego elektrofiltru na dezyntegrator. Znaczne ilości pyłu usuwanego z gazów wielkopiecowych (z 35-56 do 10-20 mg/Nm3) stwarzają poważny problem odtransportowania pyłów spod urządzeń odpylających. Powszechnie stosuje się do tego celu pompy przetłaczające wodę z pyłem do zbiorników osadowych, przy czym w pierwszym okresie po uruchomieniu nowo zainstalowanych urządzeń odpylających były trudności w uruchomieniu tych pomp (produkcji czeskiej): doprowadzało to nawet do zalewania terenów zakładowych oraz do całkowitej dezorganizacji pracy urządzeń odpylających.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>