PALIWO CZ. II

Posługiwanie się innymi rodzajami paliwa było człowiekowi niepotrzebne aż do czasu rozwoju technicznego, a głównie rozwoju metalurgii żelaza oraz wynalezienia maszyny parowej. Węgiel drzewny stosowany od wieków w hutnictwie żelaza potrzebny był w coraz większych ilościach i spowodował wytrzebienie lasów, naprzód w Anglii, w kraju przodującym wówczas w produkcji żelaza. Wytwarzanie koksu z węgla do celów hutniczych było zjawiskiem przełomowym. Już w XVI w. zgłoszono w Anglii pierwszy patent na otrzymywanie koksu z węgla. Patent ten został udzielony przez dziekana Yorku. Rewolucja przemysłowa pociągnęła za sobą potężny rozwój wydobycia węgla kamiennego. Historię rozwoju światowego przemysłu można łatwo odczytać z wielkości wydobycia węgla kamiennego na świecie (tabl. 1).

Jak widać z zestawienia (tabl. 1), skok w produkcji paliwa węglowego był różny: od roku 1800 do 1850 ilość węgla powiększyła się prawie dziesięciokrotnie, a w ciągu następnych 50 lat – tylko 7-krotnie, natomiast w następnym 50-leciu już tylko 2-krotnie, Znacznie zwolnione w ostatnich 30 latach tempo wzrostu produkcji węgla tłumaczy się dwoma czynnikami: konkurencją ropy naftowej w dziedzinie transportu oraz postępem w dziedzinie wykorzystania energii. Tą samą ilością węgla wykonuje się obecnie dużo więcej pracy: poprawiono ogromnie współczynniki sprawności kotłów parowych, turbin, generatorów elektrycznych. Jednakże technika na tym polu osiągnęła już szczyty i należy się liczyć dalej ze zwiększeniem zapotrzebowania na węgiel.

Nie oznacza to jednak, że nie liczy się na udział innych rodzajów energii w pokrywaniu zapotrzebowania ogólnego. Zmieni to prawdopodobnie tylko procentowy udział węgla w bilansie ogólnym, natomiast nie będzie miało wpływu na bezwzględną wielkość wydobycia. Poniższe zestawienie ilustruje wzrost światowego zapotrzebowania paliw, spadek udziału procentowego węgla, jeszcze większy drewna, oraz kolosalny wzrost udziału ropy naftowej i gazu ziemnego. Jakkolwiek drewno figuruje jeszcze z udziałem 3,5°/#, jednakże znajduje ono zastosowanie jako paliwo tylko tam, gdzie brak innych źródeł energii.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>