Procesy technologiczne związane ze stratami cennych surowców

Poniżej omówiono niektóre procesy technologiczne związane ze stratami cennych surowców na skutek ulatniania się z gazami, jak również procesy, przy których zachodzi konieczność oczyszczania gazów ze względów technologicznych.

– 1. Gaz koksowniczy. Przy wytwarzaniu koksu na każdą przerobioną tonę węgla bitumicznego otrzymuje się 285-350 m3 gazu, który zawiera 45 1 smoły pogazowej, 54 1 lekkiego oleju i ilość amoniaku dostateczną dla wyprodukowania 12 kg siarczanu amonu. Przez oczyszczenie gazu wykorzystuje się zawarte w nim surowce.

– 2. Gaz wielkopiecowy. Ze wszystkich procesów metalurgicznych wielki piec jest największym producentem paliwa. Ilość wytwarzanego gazu jest zmienna, ale można przyjąć, że wynosi ona 3800 m3 na tonę surówki, względnie na tonę stali wytworzonej w gruszce Bessemera. Całkowita wartość opałowa tego gazu jest równoważna 400 kg węgla bitumicznego. Właściwe wykorzystanie tak wielkiej ilości gazu jest najbardziej decydującym czynnikiem przy określaniu kosztów wytwarzania surówki. Jednakże na to. aby gaz wielkopiecowy mógł być ekonomicznie wykorzystany, trzeba go oczyścić z zawiesin aż do ilości nie przekraczającej dla specjalnych wymagań 20 mg/Nm3.

– 3. Produkcja kwasu siarkowego. Oczyszczanie gazów jest tutaj konieczne ze względów technologicznych i bardzo szeroko stosowane. Tak na przykład przy wyprażaniu rud cynku gazy podlegają oczyszczaniu przed wejściem do wieży Glowera. Przy metodzie kontaktowej, zwłaszcza tam, gdzie siarkę otrzymuje się z rudy, oczyszcza się gazy z H2S04 przed katalizą.

– 4. Sadza węglowa. Przy produkcji sadzy w piecu jest rzeczą konieczną oczyszczenie gazu przed jego wypuszczeniem do atmosfery. Należy jednak podkreślić, że jest to niezmiernie trudne ze względu na bardzo drobne cząstki sadzy, które bez aglomeracji nie dadzą się w ogóle usunąć. Zawartość sadzy w gazach odlotowych wynosi około 1,6 g/m3.

– 5. W przemyśle papierniczym przy produkcji celulozy metodą siarczynową, czarne ługi, które powstają na skutek procesu, spala się dla uzyskania znacznej ilości ciepła. Wydziela się przy tym siarczan sodu w ilości 70 kg na tonę otrzymanej masy celulozowej. Bez odzysku tych ilości NaaSO-t proces może być nieopłacalny.

– 6. Gaz wodny. Przy produkowaniu gazu wodnego trzeba koniecznie usuwać smołę tworzącą się w czasie tego procesu, gdyż w przeciwnym razie odsiarczanie gazu jest niezmiernie trudne i konserwacja przewodów gazowych jest bardzo kosztowna.

– 7. Przemysł naftowy. Przy płynnym katalitycznym procesie jest rzeczą konieczną odzyskanie drobnych cząsteczek katalizatora z gazów re- generatorowych.

– 8. Fosfor. Przy produkcji fosforów w piecach elektrycznych w celu otrzymania czystego fosforu w skraplaczu, gazy muszą być przed wejściem do niego oczyszczane. Jest to proces niezmiernie trudny, gdyż wymaga usunięcia pyłów bez jednoczesnego strącania fosforu, który znajduje się w gazach w stanie pary.

– 9. Dwutlenek siarki. Usuwanie dwutlenków siarki jest jednym z najważniejszych problemów, zarówno ekonomicznych, jak i zdrowotnych. Tysiące ton gazów wyrzucane są codziennie do atmosfery z pieców do wytapiania metali, rafinerii nafty, siłowni spalających paliwa o wysokiej zawartości siarki (tabl, 2).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>