PRZEMYSŁ PETROCHEMICZNY W ŚWIECIE I POLSCE

Na wstąpię już wspomniano o przodującej roli Stanów Zjednoczonych w rozwoju przemysłu petrochemicznego. Załączony na rysunku 18 wykres wzrostu wartości produkcji petrochemikaliów w porównaniu z produkcją paliw z ropy oraz chemikaliów opartych na surowcu nie- naftowym, przedstawia stan obecny i kierunek rozwoju w najbliższych latach.

Produkty petrochemiczne zajmują poczesne miejsce w wielu gałęziach przemysłu: rozdzielenie ich na poszczególne gałęzie przemysłu Stanów Zjednoczonych przedstawia się następująco: przemysł gumowy 20% przemysł farb i lakierów 9% przemysł samochodowy przemysł materiałów i lotniczy 17% wybuchowych 8% przemysł włókien syn przemysł środków spo tetycznych 15% żywczych 2% przemysł mas plastycz przemysł syntetycznych nych 14% środków piorących 2% rolnictwo 11% przemysł naftowy 1%

Naturalnie, w innych krajach po II wojnie światowej również rozpo- czął się gwałtowny rozwój przemysłu petrochemicznego. W Europie Zachodniej przemysł ten najszybciej rozwija się w Wielkiej Brytanii, Francji, Włoszech i Niemczech Federalnych. Również w krajach demokracji ludowych rozpoczyna się szybki rozwój tego przemysłu. Naturalnie, czołowe stanowisko zajmuje tu Związek Radziecki, posiadający potężną bazę surowcową w postaci wielkich zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego oraz poważnie rozwiniętego przemysłu przeróbki ropy.

Polski przemysł chemiczny, słabo rozwinięty w okresie międzywojennym, rozpoczął swą działalność po ostatniej wojnie, opierając się na podstawowym surowcu rodzimym, jakim jest węgiel. Było to tym bardziej zrozumiałe, że Polska nie posiada odpowiednio poważnej produkcji ropy naftowej i gazu ziemnego. Również przemysł przeróbki ropy naftowej jest dotychczas za mały by można na nim oprzeć produkcję petrochemiczną. Sytuacja zmienia się obecnie w związku z odkryciem dużych złóż gazu ziemnego oraz w związku z przystąpieniem do budowy dużej nowoczesnej rafinerii ropy naftowej, której produkcja oparta będzie na dostawach ropy radzieckiej. Co więcej, przeprowadzone ostatnio badania geologiczne wskazują na konieczność liczenia się z odkryciem poważnych złóż ropy naftowej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>