Przetwarzanie informacji

Automatyczne biuro czy automatyczna fabryka znajdują się dzisiaj nie tylko w mrzonkach fantastów, lecz wielokrotnie w planach długofalowych inwestycji. Dlatego też wydaje się słuszne zapoznanie czytelnika chociażby powierzchownie z możliwie szerokim zastosowaniem automatycznych maszyn cyfrowych, ze specjalnym uwzględnieniem ich roli jako czynnika automatyzującego pewne odcinki działalności człowieka.

W społecznej (produkcyjnej) działalności człowieka ciągle stykamy się z tym, co w literaturze fachowej nosi nazwę „przetwarzania informacji”. Przetwarzaniem informacji jest np. praca buchaltera, który otrzymując rachunki i rozliczenia przetwarza je według reguł księgowości, w treści książki kasowej. Podobnie inżynier przetwarza w projekt np. mostu wyniki swoich doświadczeń nad próbkami materiałów. Co więcej, całe systemy produkcyjne, jak: fabryki, biura, laboratoria nie mogą funkcjonować bez stałego, typowego dla danego systemu pracy, przetwarzania informacji. Nie sposób jest dzisiaj pisać o zastosowaniach aparatów cyfrowych w oderwaniu od systemów, w których pracują. Różnice, które między tymi aparatami istnieją, nie są bowiem dyktowane przez takie czy inne wymagania techniki budowy tych aparatów, lecz przez strukturę procesów, które mają automatyzować.

Dla zachowania pewnej systematyczności opisu podzielimy, ze względu na typ zastosowań, automatyczne maszyny cyfrowe na dwie grupy: 1) aparaty pracujące w systemach o pełnej automatyzacji: 2) aparaty automatyzujące jedno ogniwo systemu przetwarzania informacji. Przytoczony podział jest czysto zewnętrzny i nie wchodzi bliżej w strukturę automatyzowanych systemów.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>