Reforming – typ krakingu

Podstawowe problemy tego procesu – poza podstawowym produktem, jakim jest olej, będący surowcem dla krakingu katalitycznego – powstają duże ilości gazów oraz koks. Kraking do koksu będzie wybudowany również w kombinacie płockim. Instalacja ta, podobnie jak w krakingu katalitycznym, posiada reaktor, gdzie koks, ogrzany do 600°C, w formie granulek styka się z ciężką pozostałością ropną i powoduje jej rozkład. W drugiej części aparatury znajduje się regenerator gdzie wypala się częściowo koks w celu ogrzania go do temperatury potrzebnej w reaktorze. Rysunek 8 pokazuje zdjęcie dużej jednostki koksowania.

Typem krakingu o specjalnym przeznaczeniu jest reforming. Jest to proces, któremu poddaje się benzynę otrzymaną z destylacji ropy w celu podwyższenia jej liczby oktanowej. Zawarte w benzynie węglowodory naftenowe ulegają odwodornieniu i przechodzą w węglowodory aromatyczne, odznaczające się wyższą liczbą oktanową. W procesie tym powstają gazowe węglowodory parafinowe. Dla ich dalszej przeróbki na węglowodory nienasycone trzeba je dodatkowo rozłożyć lub odwodornić. Ten proces w czasie drugiej wojny światowej został również szeroko wprowadzony do przemysłu w celu zwiększenia produkcji benzenu, toluenu i ksylenów, tak bardzo potrzebnych dla produkcji materiałów wybuchowych, kauczuku syntetycznego, nylonu, DDT i innych produktów. Z szeregu procesów tego typu na pierwszy plan wybija się platforming, tj. reforming na katalizatorze platynowym.

W procesie tym frakcję benzynową ogrzano do temp. ok. 50Q3C i pod ciśnieniem około 50 at wprowadzono kolejno do trzech reaktorów ciśnieniowych, w których znajduje się katalizator platynowy i gdzie odbywa się proces reformowania. Dalsze instalacje mają na celu rozdzielenie powstałych produktów. '

Drugą cechą tego procesu jest otrzymywanie, jako produktu ubocznego, poważnych ilości wodoru. Jest to tanie źródło wodoru i dlatego posiada on duże znaczenie dla innych procesów rafineryjnych i petrochemicznych. Rysunek 9 przedstawia nowoczesną instalację platformin- gu. Te trzy powyżej opisane procesy destruktywne, które spotykamy w najbliższych latach w polskim przemyśle rafineryjnym, będą równocześnie podstawowym źródłem gazów dla oddziałów chemicznych kombinatu w Płocku.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>