SPOSOBY ROZDZIAŁU SKŁADNIKÓW ROPY I GAZU CZ. II

Innym sposobem rozdziału węglowodorów, ostatnio zwłaszcza wprowadzonym do przemysłu, jest metoda adsorpcyjna, polegająca na selektywnej własności pewnych związków (węgiel aktywny, żel krzemicn- kowy, tlenek glinu) pochłaniania jednego ze składników. W technice przepuszcza się mieszaninę węglowodorów przez kolumny napełnione adsorbentem i następnie wymywa się zaadsorbowany związek innym rozpuszczalnikiem (eluentem). W ten sposób można rozdzielić węglowo- dory aromatyczne (benzen, toluen) od parafinowych i naftenowych.

Od lat są stosowane w przemyśle naftowym metody wydzielania stałych węglowodorów parafinowych, które po dalszej chemicznej rafinacji sprzedaje się pod nazwą parafin lub cerezyn. Są to surowce petrochemiczne, które od lat znalazły szerokie zastosowanie.

Do nowych metod wydzielenia tych twardych parafin, a także ciekłych węglowodorów parafinowych prostołańcuchowych zaliczyć należy ekstrakcyjną krystalizację węglowodorów z mocznikiem (karabamidem), metoda ta ma duże znaczenie dla powiększenia bazy produkcyjnej parafin w celu produkowania syntetycznych kwasów tłuszczowych, aldehydów i alkoholi.

Gazy mokre, zawierające do 40% metanu, rozdziela się w zależności od koncentracji cięższych węglowodorów oraz ciśnienia złoża gazowego, trzema metodami: adsorpcyjną, absorpcyjną i kompresyjną.

W Polsce ze względu na charakter występującego gazu stosuje się powszechnie metodę adsorpcyjną, używając jako adsorbentu węgla aktywnego, który zatrzymuje w swych mikroskopijnych porach cząsteczki węglowodorów.

Olej wrzecionowy stępnie w drugiej kolumnie oddestylowuje się z oleju ciekłe węglowodory (propan, butany, pentany). Podstawową instalacją przeróbki ropy naftowej jest destylacja składająca się z dwu operacji: destylacji pod normalnym ciśnieniem oraz destylacji pod próżnią. Rysunek 4 podaje schematycznie rozdział frakcji otrzymywanych przez destylację.

Na rysunku 5 przedstawiono zdjęcie nowoczesnej instalacji dla roz- destylowania ropy. Każda frakcja wymieniona w schemacie na rysunku 4 służyć może bezpośrednio lub pośrednio jako surowiec do procesów chemicznych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>