Category Technika

Spalanie mieszanki

Spalanie mieszanki, choć jest w zasadzie procesem bardzo szybkim (w silniku samochodowym około 0,01 sek), staje się gwałtowne, przechodzi w spalanie detonacyjne. Szybkość przesuwania się płomienia wzrasta wtedy z 20 m do 2000 m/sek, co ujawnia się w postaci wyraźnie słyszanego stuku silnika. To powoduje nadmierny wzrost ciśnienia (do 80 Atm) i temperatury, przyczyniając się do jeszcze gwałtowniejszego spalania,, a nawet samorzutnego zapalania się mieszanki. Wysoka temperatura powoduje wypalanie się tłoków i wentyli silnika. W konsekwencji takich zaburzeń w silniku spada jego trwałość i sprawność. Spadek mocy silnika jest znaczny. Stopień sprężenia mieszanki w silnikach samochodowych wynosił w roku 1927 4,55 i uległ zwiększeniu do 6,15 w roku 1936. Silniki lotnicze mają 9-15. W ciągu ostatnich dwudziestu lat prowadzono intensywne badania nad wyjaśnieniem zjawiska stukania w silnikach i sposobami jego uniknięcia. Najprostszym sposobem uniknięcia stukania byłoby obniżenie stopnia sprężenia mieszanki, jednakże podwyższenie stopnia sprężenia daje tak znaczny wzrost mocy silnika, że nie tylko nie zrezygnowano z dotychczasowej jego wielkości, ale wciąż opracowywano typy silników o coraz wyższym stopniu sprężenia, dostosowując do tego paliwo. Chodziło tu głównie o silniki lotnicze, z których należało wydobyć maksimum mocy. Paliwo, które jest odporne na stukanie, ma – jak się mówi – własności antydetonacyjne. Liczbowo wyraża się to liczbą oktanową. Przyjęto, że węglowodór izooktan CsHig ma największą odporność na stukanie i oznaczono tę jego własność liczbą 100. Inny węglowodór-heptan C7Hlfl jest przeciwieństwem izooktanu: nie przejawia żadnej odporności na stukanie, jest po prostu zdolny „stukać” w silniku przy każdej okazji, wobec tego jego odporność oznaczono liczbą 0. Mieszając ze sobą te dwa węglowodory: „doskonały” izooktan i „kiepski” heptan, otrzymamy paliwo w silniku, które zachowuje się tak samo, jak badana benzyna. Stosownie do ilości izooktanu w mieszance, która zachowuje

Read More

ŹRÓDŁA PROMIENIOWANIA

Promieniowanie elektromagnetyczne o odpowiednio krótkich falach i promieniowanie szybkich cząstek materii są źródłami pobudzenia stosowanymi w chemii radiacyjnej.

Read More

ODPADY PRZEMYSŁU METALI NIEŻELAZNYCH CZ. II

Odpady powstające przy produkcji koncentratów oraz ze wzbogacania grawitacyjnego, flotacyjnego i ogniowego, stanowią największą grupę odpadów i wymagają bardziej szczegółowego omówienia. Odpady metali nieżelaznych, powstające w hutach, rafineriach i walcowniach są na bieżąco wykorzystywane do wtórnych procesów przemysłowych.

Read More

AKUSTYCZNA KOAGULACJA AEROSOLI

Układy będące zawiesiną bardzo drobnych cząstek ciał stałych lub cieczy w gazie – określamy zwykle mianem aerosoli. Przykładem aerosolu może być dym, pył lub mgła. W układzie takim rozproszone cząstki podlegają nieustannym ruchom, łączą się z sobą zwiększając z biegiem czasu swe rozmiary, przy czym największe z nich opadają pod działaniem sił ciężkości. W przypadku dużego rozdrobnienia proces ten, zwany koagulacją, przebiega bardzo wolno, stąd też aerosol posiadać może znaczną trwałość.

Read More

CHLOROWANIE CZ. II

Z produktów ciekłych ważnym surowcem podstawowym chlorowania jest pentan, CgHio, lekki składnik benzyn. Produkty chlorowania nazywa się chlorkami amylu, gdyż dalszym stadium ich przeróbki są m. in. alkohole amylowe, ważne rozpuszczalniki dla lakierów nitrocelułozowych i żywic mocznikowych oraz jako składnik płynów hamulcowych, Chlorki amylowe są poza tym surowcami do produkcji żywic odpornych na działanie światła, emulgatorów (amyloaminy) i odoryzato- rów dla gazu ziemnego (pentalarm). Szeroko rozwinięty jest przemysł chlorowania parafiny i cięższych płynnych węglowodorów parafinowych. Z chlorowanej frakcji nafty otrzymuje się w toku dalszych reakcji z benzenem środki piorące, zaś w wyniku reakcji z naftalenem otrzymuje się syntetyczne oleje smarowe.

Read More

Najtańsze źródło promieniowania gamma

Reakcji tej towarzyszy emisja dwóch kwantów gamma o energii nieco większej od lMeV, Wyższą od radu aktywność właściwą zawdzięcza kobalt przede wszystkim znacznie krótszemu okresowi półtrwania. W próbkach aktywnego kobaltu i radu, zawierających równe liczby atomów tych pierwiastków, atomy kobaltu ulegają rozpadowi około trzysta razy częściej niż atomy radu. Otrzymywanie sztucznych izotopów o jeszcze wyższych aktywnościach właściwych możliwe jest w przypadku stosowania izotopów o krótszym od kobaltu okresie półtrwania i izotopów powstających w innych reakcjach niż reakcja pochłonięcia neutronu, a więc chemicznie różnych od swej substancji macierzystej i możliwych dzięki temu do chemicznego wyodrębnienia (w postaci nie rozcieńczonej nieczynnymi atomami substancji macierzystej). Promieniowanie gamma pochodzące z tych najbardziej aktywnych izotopów kalkuluje się jednak znacznie drożej od promieniowania kobaltu 60 i z tego względu stosowane jest raczej rzadko, do jakichś specjalnych celów.

Read More

KROTKI RYS HISTORYCZNY

Doświadczenia nad wysokimi ciśnieniami, a w szczególności badania ściśliwości cieczy rozpoczęto jeszcze w XVIII w. Badano i wykazano ściśliwość wody (Canton 1764), prowadzono próby skraplania gazów (Natterer 1850) i pomiary ściśliwości gazów i cieczy (Caillettet i Amagat 1869—1893), analizowano przebieg krzywej krzepnięcia czystych cieczy i roztworów (Tamman 1893) oraz prowadzono pierwsze badania ściśliwości różnych pierwiastków (Richards 1903).

Read More

Pyłobetony komórkowe na spoiwie wapiennym

Dla zorientowania w możliwościach wykorzystania pyłów podano poniżej kilka najbardziej typowych metod przerobu tego tworzywa dla celów budowlanych, nie wykluczając innych jeszcze możliwości rozwiązań tego tematu.

Read More

Proces granulacyjny

W państwach wysoko uprzemysłowionych problem narastania zwałów hutniczych i konieczności ich likwidacji jest intensywnie opracowywany. Zahamowanie przyrostu na zwałach w niektórych krajach zostało pomyślnie rozwiązane przez systematyczne przerabianie codziennych odpadów na właściwe wysokowartościowe tworzywa. Wobec walorów technicznych, jakie wykazują odpady przemysłu hutniczego, przyjęto jako zasadę, że w procesie wielkopiecowym nie powinno być odpadów bezużytecznych. Na równi z produkowaną surówką stają wartościowe gazy wielkopiecowe oraz żużle. '

Read More

KLASYFIKACJA PALIW

Paliwem nazywamy takie ciało, które posiada zdolność łączenia się z tlenem wydzielając równocześnie znaczne ilości energii. W ciągu tysięcy lat ludzkość wykorzystywała wyłącznie paliwa pochodzenia organicznego, zawierające pierwiastek węglowy. Niemal wszystkie znane dotąd rodzaje paliw były pochodzenia roślinnego: drewno, torf, lignity, węgiel brunatny, węgiel kamienny, ropa naftowa, gaz ziemny. Wszystkie opracowane dotąd klasyfikacje paliw dotyczyły tylko paliw organicznych. Nie zwracano uwagi na bardzo nieliczne rodzaje paliwa nieorganicznego. Np. proszek magnezjowy, stosowany w fotografii do zdjęć migawkowych, dający białe, olśniewające światło, choć używany w niewielkich ilościach, można zaliczyć do paliw. W ciągu ostatnich 10 lat dokonano kolosalnego postępu w dziedzinie techniki lotu rakietowego. Najwydajniejszymi paliwami okazały się paliwa nieorganiczne w połączeniu z organicznymi. Wytwarzanie tych paliw w dużych ilościach umożliwiło osiągnięcie wielkich sukcesów w próbach lotów kosmicznych. Powstała już obszerna dziedzina badań fizyko-chemicznych własności tych paliw i dlatego w ogólnej klasyfikacji nie można ich dziś pominąć. Pierwszy podział paliw ze względu na ich stan skupienia to podział na paliwa stałe, płynne i gazowe. Można także wszystkie paliwa podzielić na:

Read More

ZWAŁY I ICH WYKORZYSTANIE CZ. II

Historycznie rzecz biorąc jasne jest, że zwały pojawiają się wraz z rozwojem przemysłu, są to bowiem, jak wyżej wspomniano, bezużyteczne w danym okresie odpady przemysłowe, powstające przy pewnych procesach produkcyjnych, Z tych też względów o zwałach można mówić już w okresach przedhistorycznych, gdy prymitywnymi środkami prowadzone były roboty górnicze i hutnicze, a odpady pozostałe z tych procesów gromadziły się wokół ówczesnych stanowisk produkcyjnych. Oczywiście z trudem dziś można odnaleźć ślady po tych przedhistorycznych zwałach, ale nie jest to rzeczą niemożliwą i w Polsce również koło prehistorycznych pieców hutniczych można odnaleźć ślady zwałów ówczesnych żużli.

Read More