Category Technika

BADANIA MIĘDZYNARODOWEGO ROKU GEOFIZYCZNEGO CZ. II

Zjawiska pogody – choć często dają efektowne objawy elektryczne, jak błyskawice, czy optyczne, jak tęcza – spowodowane są przede wszystkim przemianami, jakich w atmosferze ziemskiej i na powierzchni Ziemi doznaje promienista energia Słońca, zmieniająca się w ciepło, w energię ruchu wiatru, energię przemian fazowych wody itp., ażeby w końcu, w postaci promieniowania cieplnego Ziemi, odejść w przestrzeń kosmiczną. Toteż z różnych działów fizyki atmosfery najściślejszy związek z meteorologią ma termodynamika i mechanika atmosfery.

Read More

PRODUKTY NIEORGANICZNE BAZUJĄCE NA GAZIE ZIEMNYM

Podstawowym związkiem nieorganicznym, którego produkcja bazuje na procesach petrochemicznych, jest amoniak. Syntezę jego opiera się na wodorze otrzymywanym z przeróbki metanu. W roku 1956 75% produkcji amoniaku w Stanach Zjednoczonych było oparte na wodorze z rozkładu metanu. Amoniak jest półproduktem dla kwasu azotowego i nawozów azotowych, o których znaczeniu nie trzeba chyba wspominać. Produktem reakcji amoniaku z dwutlenkiem węgla jest mocznik, używany jako nawóz sztuczny, dodatek do karmy dla zwierząt hodowlanych oraz w przemyśle mas plastycznych.

Read More

RADIOSTACJE SATELITÓW

Radiostacje pokładowe satelitów pracują na falach krótkich, gdyż tylko te przepuszcza z Kosmosu atmosfera ziemska. Zazwyczaj używa się radiofal o długości od 1 m do 15 m. Do obsługi przyrządów pomiarowych i radiostacji nadawczych stosowano początkowo “baterie chemiczne, które z natury rzeczy po upływie tygodnia, co najwyżej paru tygodni, wyczerpywały się, .powodując przerwanie obserwacji radiowych oraz łączności z Ziemią. Później zaczęto wprowadzać w użycie baterie słoneczne, względnie chemiczno-słoneczne (np. Vanguard I, Sputnik III, Explorer VI). Są one obecnie regułą. Baterie słoneczne, czerpiąc energię z promieniowania słonecznego, zdolne są do magazynowania tej energii w bateriach chemicznych. Daje to możliwość obsługi instrumentów pokładowych przez długi czas, zazwyczaj aż do momentu likwidacji satelity.

Read More

Pył wraz z zanieczyszczeniami SO2

Pył osadzający się na silnikach elektrycznych jest częstą przyczyną zwarć i przegrzewania się tych silników. Wytrzymałość elektryczna izolatorów maleje na skutek osadzania się na nich pyłów i sadzy, tak że jest to często przyczyną ich przebicia. Stwierdzono, że ilość awarii izolatorów sieci i izolatorów rozdzielni jest bardzo wysoka w pobliżu siłowni wyposażonych w kotły pyłowe, opalane węglem o dużej zawartości popiołu, a pozbawione wysokosprawnych urządzeń odpylających.

Read More

Obsługiwanie Łucznika III

Nieoczekiwanie zaszła tu pewna komplikacja. Z początkiem listopada 1959 r. radiostacje Łunnika, mimo iż były napędzane energią promienistą Słońca, przestały działać. Stało się to zapewne wskutek zderzenia z jakimś większym meteorem. W ten sposób Łunnik III został wyeliminowany ze służby pomiarowej. Utrudnia to także w dużym stopniu dalszą kontrolę jego ruchów, gdyż jedynie w pobliżu perigeum będzie go można optycznie zaobserwować. Wymagać to będzie wysiłku ze strony astronomów, by taki „niemy” drobny obiekt utrzymać w kontrolowanej ewidencji.

Read More

Łunnik II – ciąg dalszy

Ponieważ masa pojemnika wynosiła 1511 kG, a ostatniego członu rakiety 1121 kG, to – wobec podanej wyżej prędkości w chwili spadku – można wnosić, że nowe kratery mają po kilka metrów średnicy i parę metrów głębokości. Przypuszcza się, że spadek nastąpił na Marę Imbrium w okolicy kraterów: Archimedes, Autolicus i Aristillus (rys. 15). Za- obserwowanie nowych kraterów za pomocą współczesnych teleskopów nie jest możliwe ze względu na stosunkowo niewielkie rozmiary powstałych lejów.

Read More

PIONIERY I-IV

Zaczniemy chronologicznie od prób amerykańskich rakiet księżycowych nazwanych Pionierami. Odstrzał Pioniera w dniu 17.VIII.1958 r. zakończył się niepowodzeniem. Rakieta eksplodowała po 4 min lotu i spadła z powrotem na Ziemię. Lepiej powiodło się Pionierowi I, który wystartował ku Księżycowi dnia 11.X.1958 r. (rys. 9 i 10). Ten zespół 300 tys. części, wchodzących w skład rakiety typu Thor-Able, dźwigał w ostatnim członie 38,25-kilogramowego satelitę z aparaturą naukową o masie 11,25 kG. Wszystkie trzy stopnie rakiety odpaliły pomyślnie.

Read More

Ogólnie o paliwie

Paliwo jest źródłem energii cieplnej, którą zużywa człowiek bezpośrednio albo przetwarza na inną postać energii, np. na mechaniczną, elektryczną lub świetlną. Oprócz paliwa są jeszcze inne źródła energii: siły wodne, grawitacji, energia słońca, ciepło złóż wulkanicznych w postaci pary uchodzącej z ziemi lub gorących źródeł wody, ciepło wód morskich w strefach tropikalnych, siła wiatrów itd. Przede wszystkim zaś energia reakcji jądrowych, tzw. atomowa. Rozważania na temat bliskości i możliwości wykorzystania tych źródeł energii nie wchodzą w zakres niniejszej pracy, jednak omawiając znaczenie paliwa, nie można pominąć jego perspektyw. Wydaje się, że nawet przy najbardziej pomyślnym rozwoju nowej techniki wykorzystania nowych źródeł energii, węgiel i ropa naftowa mają zapewnioną swoją dominującą pozycję na 150-200 lat.

Read More

Coraz większe wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego na święcie

Naturalnie, cały ten postęp w technice przerobu tak złożonego surowca, jakim jest ropa naftowa, nie byłby możliwy bez wieloletniej pracy tysięcy uczonych w różnych krajach, którzy dokonali analizy ropy i wyodrębnili grupy węglowodorów bądź poszczególne indywidua. Ich prace przyczyniły się do wprowadzenia do techniki nowych metod rozdziału węglowodorów w takim stopniu, że stało się możliwe sterowanie skomplikowanymi procesami, z jakich składa się chemia związków organicznych.

Read More

Systemy wentylacyjne rozbite na cztery rodzaje

Wentylacja jest czymś bez czego gospodarstwo domowe nie jest w stanie w prawidłowy sposób funkcjonować i z tym stwierdzeniem zgodzi się chyba każdy. Obecnie naprawdę mocno trzeba by było się wysilić żeby znaleźć dom czy też mieszkanie, które nie jest wyposażone w systemy wentylacyjne. Jeżeli ktoś z was spotkał się z takim miejscem to niech się tym podzieli na pewno będzie to jakaś ciekawostka bo wydaję mi się, że postęp technologiczny jest na takim etapie, że po prostu niemożliwym jest by w cywilizowanych

Read More

Aparaty Owensa

Pomiar zapylenia w przewodach gazów odlotowych oparty jest na metodzie wagowej, przy czym do pobierania próbek używane są sondy różnego typu, najczęściej van Tongerena (przeważnie własnej produkcji) z podgrzewaniem wyłapywanych gazów odlotowych (Energopomiar, Instytut Techniki Cieplnej, AGH, Centralny Instytut Ochrony Pracy, Politechnika Warszawska). Do ostatecznego wyłapywania pyłów stosuje się cykloniki pomiarowe oraz worki filtracyjne (wełniane i z włókien sztucznych). Instytut Techniki Cieplnej zastosował w tym przypadku filtry ze szkła pianowego wytwórni Schott w Jenie. Brak jednak ekip pomiarowych, które mogłyby wykonywać pomiary bezpośrednio w terenie przy różnych urządzeniach odpylających. Ekipy pomiarowe niektórych biur projektowych, jak np. Biprohutu, nie są w stanie wypełnić tego braku.

Read More