Category Technika

AUTOMATYCZNA MASZYNA CYFROWA DO SPRZEDAŻY BILETÓW

Około roku 1950 jedna z lotniczych firm przewozowych w Stanach Zjednoczonych postanowiła dla podniesienia rentowności przedsiębiorstwa zainstalować u siebie urządzenie, pozwalające na automatyczne dokonywanie rezerwacji miejsc na liniach obsługiwanych przez jej samoloty. Tak postawione zadanie jest bardzo specjalne i trudno na pierwszy rzut oka dopatrzeć się możliwości zastosowania maszyny cyfrowej dla jego rozwiązania. W poszukiwaniu tego rozwiązania specjaliści przystąpili do analizy systemu pracy przedsiębiorstwa. Prospekty przynoszą pierwsze dane. Można z nich dowiedzieć się, że firma obsługuje dziesięć stałych linii, z których każda ma długość np. 1000 km. Przelatując wyznaczoną trasę samolot ląduje dziesięć razy np. co 100 km. Bilety na każdy ze stukilometrowych odcinków lotu można nabyć w kasach przedsiębiorstwa już na tydzień przed rozpoczęciem podróży. Ponadto prospekt podaje jeszcze listę miast, w których mieszczą się kasy przedsiębiorstwa. Tyle wyczytanych informacji. W praktyce technika transakcji jest następująca, We wtorek po południu przed kasą przedsiębiorstwa w Nowym Jorku podróżny mówi: „Poproszę dwa bilety na przelot z Chicago do New Orleans. Odlot w czwartek o godzinie 17,45″. W chwilę później odpowiedź kasjera: „Proszę oto bilety”, albo „Niestety, bardzo mi przykro, lecz wszystkie miejsca mamy już zarezerwowane”. Odrzucenie konwencjonalnych zwrotów grzecznościowych z przytoczonej powyżej wy- miany zdań pozwala zauważyć, że kwestia wypowiedziana przez pasażera zawiera sześć różnych informacji:

Read More

Historia meteorologii – ciąg dalszy

Dawnemu astronomowi wystarczał genialny umysł, nieco przyrządów, znajomość dzieła poprzedników i poparcie finansowe jakiegoś magnata: meteorolog potrzebował jeszcze organizacji olbrzymiej sieci obserwatoriów, zaopatrzonych w środki szybkiej łączności, które w ścisłej współpracy ze sobą obserwowałyby stan atmosfery na dużych prze- strzeniach. Organizacja takiej sieci wymagała ogromnych środków materialnych i technicznych, których dostarczyć mogły dopiero rozwinięte technicznie i ekonomicznie cywilizacje XIX stulecia. Tak więc brak lożności zorganizowania odpowiedniej współpracy pomiędzy meteorolo- ami był zasadniczą przyczyną długotrwałego zastoju w meteorologii.

Read More

Odpowiedni mechanizm tworzenia się trzęsień

Związek trzęsień Ziemi z jej budową i tektoniką jest przedmiotem wnikliwych badań. Odpowiedni mechanizm tworzenia się trzęsień winien tłumaczyć wiele zaobserwowanych faktów statystycznych, jak i powinien obrazować fizyczny proces w ognisku wstrząsu. Istnienie wysokich ciś- nień hydrostatycznych w głębokich warstwach Ziemi wymaga konstrukcji takiego mechanizmu trzęsień, który odpowiadałby procesom ścinającym. Ponadto należy uwzględnić udział i znaczenie powierzchni nieciągłości stałych fizycznych we wnętrzu Ziemi. Postulatom tym czyni zadość dyslokacyjna teoria trzęsień Ziemi. Teoria ta rozpatruje warunki, w których tworzyć się mogą wewnętrzne obszary dyslokacyjne. Na skutek działania ścinającego pola napięć tworzą się wprzód małe dyslokacje, które następnie grupują się i łączą w większe obszary dyslokacyjne, Utworzona we wnętrzu Ziemi dyslokacja ma zazwyczaj interesujące właściwości. Właściwości te można wyrazić przez właściwości frontów lub krańców obszaru dyslokacji. Na wykresie (rys. 4) ośrodek zobrazowany jest przez układ linii równoległych: dyslokacja zniekształca regularny rozkład tych linii. Wokół krawędzi dyslokacji koncentrują się wielkie pola naprężeń ścinających. Przy współdziałaniu zewnętrznego pola naprężeń dyslokacja może się rozprzestrzeniać, obejmując coraz większą powierzchnię. Gwałtowne rozszerzanie się obszaru dyslokacji połączone będzie z reguły ze wstrząsem sejsmicznym. Przy dojściu dyslokacji do powierzchni Ziemi lub do wewnętrznych powierzchni nieciągłości stałych fizycznych następuje całkowite lub częściowe uwolnienie energii własnej dyslokacji. W tym procesie część energii zostaje użyta na pracę deformacji, a część zostaje wyemitowana w postaci fal sejsmicznych. Wielkość całkowitej energii wyzwolonej wynosi w przybliżeniu: gdzie: A u jest skokiem modułu sztywności u na powierzchni nieciągłości, e – jest długością dyslokacji, b – jest wielkością przesunięcia materiału wzdłuż płaszczyzny dyslokacji, c – jest czynnikiem w przybliżeniu stałym i bliskim 10.

Read More

ZWAŁY I ICH WYKORZYSTANIE CZ. III

Wyżej już wspomniano, że tego rodzaju działalność przemysłowa szczególnie obficie dostarcza odpadów gromadzonych na zwałach (inaczej mówiąc zwałowanych), a w miarę rozwoju przemysłu (szczególnie na Górnym Śląsku) rośnie z roku na rok ich ilość. Oprócz odpadów hutnictwa w najszerszym tego słowa znaczeniu (szczególnie jednak żużel wielkopiecowy i żużel paleniskowy), coraz bardziej rosną odpady górnictwa węglowego i w związku z ogromem wydobycia tego surowca osiągają z biegiem czasu największą ilość w stosunku do innych odpadów przemysłowych. Razem z rozwojem maszyn parowych oraz siłowni elektrycznych pojawia się masowo nowy odpad, żużel pochodzący ze spalania węgla w paleniskach rusztowych, a później pyły dymnicowe będące .stałą pozostałością spalania węgla w paleniskach komorowych.

Read More

Przetwarzanie informacji

Automatyczne biuro czy automatyczna fabryka znajdują się dzisiaj nie tylko w mrzonkach fantastów, lecz wielokrotnie w planach długofalowych inwestycji. Dlatego też wydaje się słuszne zapoznanie czytelnika chociażby powierzchownie z możliwie szerokim zastosowaniem automatycznych maszyn cyfrowych, ze specjalnym uwzględnieniem ich roli jako czynnika automatyzującego pewne odcinki działalności człowieka.

Read More

Łunnik III

Odstrzał nastąpił 4.X.1959 r. prawdopodobnie o godz 0 cz. uniw. Łunnik miał masę 1553 kG, z czego 435 kG przypadało na instrumentarium. Ostatni stopień rakiety po odłączeniu się biegł po tej samej orbicie. 6.X o godz 0 min 16 Łunnik oddalnie sterowany osiągnął największe zbliżenie do Księżyca: 7900 km. Zaatakował on Księżyc, jak tego wymagała technika zamierzonego lotu, ,,od przodu” (od wschodu) i od „dołu” (od południa). W tym okresie czasu została uformowana orbita Łunnika III przez szczątkową silę strzału i siły grawitacyjne: Ziemi, Księżyca i Słońca. Orbita przedstawia się w postaci silnie spłaszczo- nej elipsy, o mimośrodzie 0,816, a płaszczyźnie niemal prostopadłej do ekliptyki. Płaszczyzna orbity zachowuje na mocy bezwładności stałą orientację względem gwiazd i emancypuje się spod wpływu grawitacji Księżyca, który mija z dala Łunnika. Połowa wielkiej osi elipsy wynosi 260 tys. km, połowa osi małej 150 tys. km (rys. 16). 10.X.1959 r. Łunnik znalazł się w apogeum odległym o 480 tys. km od środka Ziemi biegnąc z prędkością 0,4 km/sek. W tym czasie Księżyc odsunął się już po swej orbicie około 350 tys. km. Łunnik III, nawróciwszy począł następnie biec ku Ziemi coraz szybciej. Minął ją 18.X.1959 r. w perigeum odległym o 47,5 tys. km.

Read More

PETROCHEMIA

Petrochemia jest to nazwa gałęzi przemysłu chemicznego, która żywiołowo zaczęła się rozwijać w ostatnich latach. Rozwój petrochemii jest tak gwałtowny, że staje się prawdziwą rewolucją w przemyśle chemicznym. Ba, nawet nie tylko w tym przemyśle. Rozwój petrochemii rzutuje na całe życie gospodarcze świata, produkty tego przemysłu znajdują coraz większe zastosowanie w różnych dziedzinach życia, zmieniając bilanse gospodarcze krajów, powodując rozwój nowych przemysłów, jednocześnie wpływając na stagnację w innych.

Read More

BADANIA EGZOSFERY METODĄ ECH RADIOWYCH CZ. II

Strefy zagęszczeń powstają wskutek wychwytywania zjonizowanych cząstek przez ziemskie pole magnetyczne, odgrywające w tym przypadku rolę czynnika segregującego i porządkującego elektrony i jony według ich energii.

Read More

PRZEMYSŁ CEMENTOWY

W przemyśle cementowym odpylanie odgrywa zasadniczą rolę zarówno z punktu widzenia higienicznego, jak i gospodarczego. Nowoczesne cementownie, takie jak Rejowiec II i Chełm, są wyposażone w elektrofiltry duńskie, które pracują bardzo sprawnie i nie dają powodów do żadnych zastrzeżeń. Elektrofiltry te są zainstalowane na gazach z młynów kulowych. Również w cementowni Wierzbica na odciągach z młynów kulowych zaczęto instalować nowe elektrofiltry produkcji niemieckiej.

Read More

RÓWNOWAGA FAZOWA GAZ – CIECZ – CIAŁO STAŁE CZ. II

Krzywa pary II urywa się w punkcie krytycznym, nie wiadomo jednak, gdzie się kończy krzywa topliwości. Istnieją trzy różne poglądy w tej sprawie: 1) krzywa topliwości dąży do nieskończoności 2) krzywa topliwości kończy się również w jakimś punkcie krytycznym 3) krzywa topliwości przebiega — jak na wykresie — przez maksimum.

Read More

CHEMIA RADIACYJNA CZ. III

Wszystkie wspomniane metody przeprowadzania procesów chemicznych można podzielić na dwie grupy, Do pierwszej należy zaliczyć oddziaływanie temperaturą, obecnością katalizatora i ciśnieniem, do drugiej elektrolizę i oddziaływanie fotochemiczne. Metody pierwszej grupy pozwalają na przeprowadzanie reakcji chemicznych w kierunku określonym jednoznacznie przez prawa termodynamiki. Produkty powstające w tych reakcjach są zawsze w stanie bliższym stanu równowagi termodynamicznej, niż substraty zużywane w tych procesach. Druga grupa procesów pozwala na otrzymywanie produktów, które są dalsze od stanu równowagi termodynamicznej niż substraty. Możliwe jest tu wyjście z układu substratów pozostających w stanie równowagi chemicznej i otrzymanie produktów dalekich od tego stanu. Impulsem pozwalającym na oddalenie się od równowagi chemicznej jest w przypadku elektrolizy energia elektryczna oraz fakt, że procesy redukcji przeprowadzane są gdzie indziej (na katodzie) niż procesy utlenienia (na anodzie), w reakcjach fotochemicznych impulsem tym jest wysokowartościowa energia przekazywana cząsteczkom przez promieniowanie. Chemia radiacyjna stwarza możliwość przeprowadzania procesów tego drugiego rodzaju, w których produkty są dalsze od stanu równowagi niż substraty.

Read More