Technologiczne zastosowania chemii radiacyjnej

Z punktu widzenia ekonomicznego ciągle jeszcze wysokie koszty promieniowania sprawiają, że ekonomicznie zdają się być uzasadnione przede wszystkim te technologiczne zastosowania chemii radiacyjnej, w których:

– promieniowanie inicjuje procesy łańcuchowe, a więc niewielka jego doza wystarcza do otrzymania znacznych ilości produktów (masy plastyczne),

– wykorzystywane jest najtańsze promieniowanie reaktorowe (konserwowanie żywności),

– wytwarza się cenne produkty, których nie można otrzymać tak łatwo, albo i wcale, na innej drodze (półprzewodniki, katalizatory).

Wielu współczesnych uczonych przypuszcza, że najcenniejsze praktyczne osiągnięcia chemii radiacyjnej zostaną w przyszłości odkryte w dziedzinach substancji dziś jeszcze całkowicie nie znanych lub procesów dziś niemożliwych do przeprowadzenia. Podstawą do tego rodzaju przypuszczeń jest fakt, że promieniowanie jest jedyną metodą pozwalającą na otrzymywanie niektórych bardzo wysokich stopni pobudzenia energetycznego cząsteczek oraz że prowadzi ono do powstawania struktur i rodników nie spotykanych w żadnym innym przypadku. Ze względu na nowość, jaką tego rodzaju indywidua stanowią w nauce, własności ich i możliwości wykorzystania nie są jeszcze dostatecznie zbadane.

Które ze wspomnianych możliwych zastosowań chemii radiacyjnej okażą się ważne w przyszłości i przyczynią się do dobra ludzkości trudno dziś dokładniej przewidywać. Sytuację obecną w tej dziedzinie pięknie porównał na wspomnianej konferencji w Warszawie prof. Burton z sytuacją w nauce o elektryczności sto lat temu, przypominając rozmowę odkrywcy zjawiska indukcji elektromagnetycznej Michała Faradaya z wielkim angielskim mężem stanu, późniejszym premierem Gladstonem. W toku objaśniania mu przez Faradaya istoty i znaczenia odkrytego zjawiska Gladstone w pewnym momencie zauważył, że wszystko to jest ciekawe i bardzo ważne dla nauki, ale nie ma żadnego praktycznego zastosowania. Faraday nie mógł wówczas przewidzieć, że w kilkadziesiąt lat później odkrycie to przyczyni się do powstania sieci elektrowni przemysłowych rewolucjonizujących technikę i zmieniających oblicze świata, zdając sobie jednak sprawę z krótkowzroczności stanowiska polityka i z wielkich perspektyw odkrycia wyraził pogląd, że o znaczeniu odkryć naukowych zadecydować może dopiero przyszłość.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>