Uciążliwośći i szkodliwości hałd

Zwały odpadów przemysłowych powstające w wyniku działania wielkiego przemysłu są elementem niesłychanie uciążliwym. Przede wszystkim zajmują one znaczne obszary terenu w pobliżu zakładów przemysłowych i utrudniają racjonalną zabudowę przestrzenną w gęsto zwykle zaludnionych obszarach okręgów silnie zindustrializowanych. Rozwinięty przemysł hutniczy, maszynowy, górniczy potrzebuje ogromnych przestrzeni pod zabudowania, place fabryczne i składowe. Szkody górnicze dyskwalifikują często użyteczność budowlaną wielu terenów.

Silnie rozwinięta sieć energetyczna linii wysokiego napięcia, kabli, rurociągów wodnych, gazowych i kanalizacyjnych, a także bogata zwykle sieć dróg żelaznych i tramwajowych rzutuje silnie na wykorzystanie przestrzeni. Te wszystkie elementy utrudniają racjonalne zagospodarowanie przestrzenne, do czego dochodzi konieczność zharmonizowania dotychczas przypadkowej lokalizacji wielu zakładów i osiedli. Powiększanie tych trudności lokalizacyjno-organizacyjnych jeszcze przez stale narastające zwały nie powinno mieć miejsca. Zwały to bowiem element wy- nikły z działalności człowieka, a więc element, który może być odpowiednio kontrolowany.

Wszystkie te względy związane z uciążliwością i szkodliwością hałd spowodowały, że dość wcześnie zaczęto myśleć o ich wykorzystaniu, a tym samym bądź o niedopuszczeniu do ich powstania, bądź o likwidacji w formie przeróbki już powstałych zwałów. W Polsce cytuje się przypadek, iż już na przełomie XVIII i XIX w. Karol Godula zajął się wydobyciem cynku ze zwałów odpadów wielkopiecowych. Hałdy te zakupione prawie za darmo, przyniosły Goduli możliwość zdobycia wielkiej fortuny. Niestety, mimo doświadczeń Goduli, który przez wykorzystanie odpadów wielkopiecowych zdobył majątek, w Polsce nie poświęcono w minionych latach wiele uwagi otrzymywanym odpadom przemysłowym. Traktowano je jako uciążliwy, niemożliwy do uniknięcia odpad, który z braku możliwości jakiegokolwiek wykorzystania wywożono na śmietnisko. Wskutek tego rodzaju podejścia, stare zwały w przeważającej swej części zawierają najróżnorodniejsze odpady przemysłowe.

Tego rodzaju podejście trwa po dziś dzień i wiele zwałowych odpadów zawiera pomieszane ze sobą np. łupki przywęglowe, żużel, piaskowiec, żelazo, drewno itp. Niemniej z jednej strony postąp techniczny dążący coraz bardziej do zmniejszenia do minimum odpadów przemysłowych, a z drugiej niebezpieczeństwo coraz szybszego zwiększania się zwałów w miarę rozwoju przemysłu, spowodowały energiczną akcję na tym odcinku. Warto zatem zapoznać się bodaj ogólnie z obecnymi kierunkami przeróbki odpadów przemysłowych oraz zwałów.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>