UTLENIANIE CZ. II

Aldehyd octowy CH3CHO – poza możliwością przeprowadzenia go w kwas octowy i bezwodnik kwasu octowego – służy do produkcji środka owadobójczego DDT, chloroformu, włókna sztucznego akrylonitrylo- wego, kwasu nikotynowego, butanolu i butadienu (reakcja aldolowa), żywic pentaerytrytowych, materiałów wybuchowych oraz syntezy piramidonu.

Ważnym procesem petrochemicznym stało się utlenianie parafin stałych, otrzymywanych z przeróbki ropy naftowej, węgla brunatnego lub z syntezy Fischer-Tropscha. Proces ten rozwinął się w Niemczech w czasie II wojny w celu otrzymania kwasów tłuszczowych, które mogły zastępować tłuszcze jadalne w produkcji mydeł. Po wojnie przemysł ten rozwinął się również w Związku Radzieckim, gdzie utleniane parafiny stały się, między innymi, podstawowym surowcem do fabrykacji smarów stałych, eliminując łój i inne tłuszcze. W Polsce zbudowano jedną instalację do produkcji kwasów tłuszczowych. Proces utleniania przeprowadza się z użyciem katalizatora, pod normalnym ciśnieniem. Otrzymaną mieszaninę syntetycznych kwasów tłuszczowych rozdestylowuje się i otrzymuje, poza głównym składnikiem, frakcją mydlarską tzw. przedgon i niedogon. Te ostatnie przeprowadza się w alkohole, które w dalszej przeróbce znajdują zastosowanie jako rozpuszczalniki i plastyfikatory. Innym zastosowaniem alkoholi drugorzędnych, otrzyma- nych z tych frakcji, jest produkcja środków emulgujących i pianotwórczych. Utlenianie parafin otwiera możliwości produkowania nie tylko surowca do fabrykacji mydeł i innych środków piorących: tą drogą można z produktów ropnych otrzymać tłuszcze. Proces ten, na razie jeszcze za drogi, stwarza możliwości zastąpienia nie tylko dla celów technicznych, ale i konsumpcyjnych, tłuszczów roślinnych i zwierzęcych. Poniższy schemat przedstawia, w jaki sposób można ten proces przeprowadzić. estryfikacja | tłuszcze c hlorhydrynowan ie i zmydlanie gliceryna

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>