Category Wiedza technicza

SULFOCHLOKOWANIE

Z chlorowaniem propylenu związana jest synteza gliceryny, jednego z ważniejszych produktów przemysłu organicznego. Można do niej dojść różnymi sposobami, wychodząc z chlorku allilu. Naturalnie istnieją jeszcze inne reakcje syntezy gliceryny, omijające chlorowanie.

Read More

Analiza systemu sprzedaży biletów

Dotychczasowa analiza systemu sprzedaży biletów doprowadziła do ustalenia pewnego systemu komunikowania się kasjerów z rozpatrywanym aparatem. Nie zastanawialiśmy się natomiast nad typem operacji, które powinien on wykonywać. W pierwszym rzędzie musimy ustalić, na jakich wielkościach wspomniane operacje będą dokonywane. W tym celu powróćmy jeszcze do przytoczonej wymiany zdań przy kasie. Celem jej było nabycie przez podróżnego biletu. Rola kasjera polegała głównie na ustaleniu, czy w samolocie, który w czwartek o godz 17,45 wystartuje z Chicago do New Orleans są jeszcze dwa fotele wolne. Możemy więc śmiało powiedzieć, że przedmiotem transakcji przy kasie biletowej są zawsze wolne miejsca w określonym przelocie. Innymi słowy przedmiotem operacji rezerwowania są pewne liczby, które określają aktualny stan wolnych foteli w każdym z przelotów, które przedsiębiorstwo może zaoferować podróżnemu. W opisywanym przez nas przykładzie przedsiębiorstwo oferuje klientom możliwość przejazdu na dowolnym ze stu- kilometrowych odcinków trasy, na każdej z dziesięciu linii w każdy dzień tygodnia. Jeżeli przyjmiemy dodatkowo, że każdy ze stukilometrowych odcinków trasy samoloty przedsiębiorstwa przelatują dwa razy dziennie w każdym z kierunków, będziemy mogli podać dokładną ilość przelotów, które codziennie przedsiębiorstwo oferuje pasażerom. Wynosi ona 10 10- 72’2 = 2800. Zatem aktualną zdolność usługową przedsiębiorstwa mo- żerny określić układem 2800 liczb, z których każda będzie podawała ilość wolnych miejsc na jednym z podstawowych (stukilometrowych) odcinków lotu w określonej porze dnia i tygodnia. Znaczy to, że każda z tych liczb jest jednoznacznie przyporządkowana informacjom podawanym przez podróżnego w punktach (3)-(6). Powyższa uwaga pozwala już na podanie idei automatycznego operowania tymi wielkościami. Wszystkie kasy przedsiębiorstwa łączymy bezpośrednimi przewodami z centrum, które mieści się np. w Chicago. W centrum tym znajduje się urządzenie wyposażone w pamięć, która może równocześnie przechowywać 2800 liczb. W chwili nadejścia zapytania z Nowego Jorku (patrz rys. 5) identyczne urządzenie sterujące jak w maszynie cyfrowej powoduje wybranie do odpowiednich rejestrów liczb podających stan wolnych miejsc w przelocie każdego 100-kilometrowego odcinka zamierzonej podróży.

Read More

CHEMICZNA PRZERÓBKA WĘGLOWODORÓW

Generalnie rzecz biorąc cała produkcja petrochemiczna użytkowana jest w dwu podstawowych gałęziach produkcji przemysłu chemicznego, a to w przemyśle mas plastycznych i włókien sztucznych, rozpuszczalników i plastyfikatorów. Ta druga gałąź produkcji rozwinęła się w ścisłym powiązaniu z pierwszą, gdyż bez rozszerzenia asortymentu rozpuszczalników i plastyfikatorów nie byłoby mowy o tak szerokiej produkcji wszelkiego rodzaju tworzyw sztucznych, włókien, kauczuków, lakierów i innych artykułów.

Read More

UTLENIANIE

Procesy utleniania węglowodorów parafinowych przebiegają różnie, w zależności od wielkości cząsteczek. I tak inaczej przebiega ten proces przy przerobie metanu, inaczej propanu i butanów, a inaczej przy ciężkich węglowodorach typu parafin.

Read More

Znajomość stref tropikalnych i polarnych

Ruch atmosfery w tych strefach oraz granice tych stref zmieniają się w zależności od pory roku, a ponadto są silnie zakłócane przez roz- kład oceanów i kontynentów, które mają różne własności termodynamiczne. Najlepiej poznana została dotychczas strefa wiatrów zachodnich półkuli północnej. W strefie tej szczególną rolą odgrywają wądrujące w ogólnym ruchu powietrza (na ogół z zachodu na wschód) lokalne układy ciśnienia i wiatrów, zwane wyżami i niżami.

Read More

CZYSZCZENIE ULTRADŹWIĘKOWE CZ. II

Rysunek 14 przedstawia w kolejnych etapach proces ultradźwiękowego czyszczenia na przykładzie zanurzonej w kąpieli szklanej soczewki. W praktycznych rozwiązaniach wybór odpowiedniego zakresu częstości określa z góry typ stosowanych wibratorów: i tak w przypadku niższych częstości stosuje się zwykle generatory z przetwornikami magneto-

Read More

DYSPERGOWANIE

W polu ultradźwiękowym obok koagulacji możliwy jest również, zwłaszcza przy dużych natężeniach, proces odwrotny – dyspergowanie. Polega on na rozdrabnianiu substancji stałej lub cieczy z jednoczesnym wymieszaniem jej z drugim składnikiem nie ulegającym zmianie, którym może być ciecz lub gaz.

Read More

SPOSOBY ROZDZIAŁU SKŁADNIKÓW ROPY I GAZU CZ. II

Innym sposobem rozdziału węglowodorów, ostatnio zwłaszcza wprowadzonym do przemysłu, jest metoda adsorpcyjna, polegająca na selektywnej własności pewnych związków (węgiel aktywny, żel krzemicn- kowy, tlenek glinu) pochłaniania jednego ze składników. W technice przepuszcza się mieszaninę węglowodorów przez kolumny napełnione adsorbentem i następnie wymywa się zaadsorbowany związek innym rozpuszczalnikiem (eluentem). W ten sposób można rozdzielić węglowo- dory aromatyczne (benzen, toluen) od parafinowych i naftenowych.

Read More

Uciążliwośći i szkodliwości hałd

Zwały odpadów przemysłowych powstające w wyniku działania wielkiego przemysłu są elementem niesłychanie uciążliwym. Przede wszystkim zajmują one znaczne obszary terenu w pobliżu zakładów przemysłowych i utrudniają racjonalną zabudowę przestrzenną w gęsto zwykle zaludnionych obszarach okręgów silnie zindustrializowanych. Rozwinięty przemysł hutniczy, maszynowy, górniczy potrzebuje ogromnych przestrzeni pod zabudowania, place fabryczne i składowe. Szkody górnicze dyskwalifikują często użyteczność budowlaną wielu terenów.

Read More

Stopniowe ocieplanie się Ziemi

Innym ważnym problemem jest stopniowe ocieplanie się Ziemi w okresie ostatnich kilkudziesięciu lat, szczególnie wyraźnie widoczne w obszarach polarnych, gdzie powoli maleje powłoka lodowa. Przypuszcza się, że przyczyną tego zjawiska jest stopniowy wzrost zawartości dwutlenku węgla w powietrzu, na skutek spalania przez ludzi ogromnych ilości paliw, zawierających węgiel. Dwutlenek węgla w powietrzu przepuszcza krótkofalowe promieniowanie Słońca, lecz zatrzymuje część długofalowego promieniowania cieplnego, wysyłanego przez Ziemię. Zwiększenie jego zawartości powoduje więc to, że równowaga pomiędzy promieniowaniem pochłanianym przez Ziemię a wysyłanym przez Ziemię staje się możliwa przy wyższej niż dotychczas temperaturze. Ażeby sprawdzić tę hipotezę, niezbędne jest mierzenie w ciągu dłuższego czasu zawartości dwutlenku węgla w powietrzu w różnych punktach kuli ziemskiej. Badania takie na wielką skalę miały być wprowadzone w III Międzynarodowym Roku Geofizycznym.

Read More

Aglomerownica

Jak widać z tego krótkiego zestawienia, polskie hutnictwo żelazne trzyma się również standartowych metod odpylania, kładąc jeszcze stale główny nacisk na dezyntegratory, mimo że za granicą dla uzyskania najdoskonalszego stopnia odpylenia stosuje się elektrofiltry mokre (u nas tylko w hucie im. Lenina), nie mówiąc o innych urządzeniach, jak filtry tkaninowe ze specjalnych włókien. Obecnie projektuje się zainstalowanie – jako urządzenia próbnego – zwężki Venturiego w hucie Kościuszko. Zwężka ta, zainstalowana za komorą osadową, będzie pracować przy szybkości przepływu około 60 m/sek. Do nawilżania przewidziane są dysze polskiego patentu („Wir”). Ze względu na duże nadciśnienie gazów wychodzących z wielkich pieców znaczne szybkości przepływu przez zwężkę nie będą pociągać za sobą zapotrzebowania energii.

Read More