Category Wiedza technicza

Rok Geofizyczny 1957/58 – ciąg dalszy

We wrocławskim obserwatorium astronomicznym obserwacje plam słonecznych prowadzone były od początku Roku Geofizycznego. W dni słoneczne wykonywane były zdjęcia tarczy słonecznej za pomocą foto- hełiografu (rys. 1), a następnie z klisz wyznaczano całkowitą powierzchnię plam i powierzchnię ich cienia. Pomiary powierzchni wykonywane były za pomocą planimetru na ekranie, na który rzutowano obraz Słońca z kliszy. Powierzchnie plam oblicza się w milionowych częściach powierzchni półkuli Słońca.

Read More

ULTRAWYSOKIE CIŚNIENIA CZ. II

W ZSRR został powołany do życia Instytut Fizyki Wysokich Ciśnień w Moskwie, prowadzony przez znanego fizyka eksperymentatora profesora L. F. Wiereszczagina. W USA prace nad wysokimi ciśnieniami prowadził od roku 1906 do ostatnich lat pionier w tej dziedzinie prof. Uniwersytetu Harvard w Cambridge, laureat Nagrody Nobla (1946), P.W. Bridgman.

Read More

Trudności meteorologiczne – ciąg dalszy

Otóż na to, aby przewidzieć pogodę na okres najbliższych kilkudziesięciu godzin, wystarcza znajomość aktualnego stanu atmosfery w promieniu kilku tysięcy kilometrów oraz znajomość praw, rządzących przemianami krótkotrwałych stanów pogody.

Read More

PETROCHEMIA CZ .II

Widać z tego, że uszlachetnianie surowca ropnego doprowadza do pięćsetkrotnego podniesienia jego wartości. Jeśli się zważy, że tak wielki przyrost wartości odbywa się w instalacjach chemicznych obsługiwanych, dzięki nowoczesnym rozwiązaniom automatycznym, przez znikomą liczbę ludzi, staje się jasne, że w dobie ucieczki od osiągania uszlachetniania surowca dużym nakładem pracy ludzkiej, przyszłość niewątpliwie leży w petrochemii.

Read More

Zadanie synchronizatora różnicowego

Konieczność prowadzenia wyliczeń położenia z dużą dokładnością jest podstawową przesłanką do użycia maszyny cyfrowej. Jednakże konieczność współpracy takiego urządzenia z pilotem automatycznym stwarza nowe problemy natury technicznej. Jak już wspominaliśmy, urządzenia pilota automatycznego pracują na wielkościach przedstawionych prądami o odpowiednio zmieniającym się napięciu czy natężeniu. Maszyna cyfrowa natomiast liczy na liczbach przedstawianych cyfrowo. Powstaje za- tem konieczność zbudowania urządzenia, które zamieniałoby prądy na odpowiadające im wielkości liczbowe na wejściu do maszyny cyfrowej. Podobnie wypracowane przez maszynę rozkazy dla pilota automatycznego muszą być na wyjściu zamieniane z postaci cyfrowej na odpowiednie przebiegi prądowe. Takie urządzenia noszą nazwę konwerterów i znajdują szerokie zastosowania w systemach, których automatyzacja oparta jest na stosowaniu aparatury cyfrowej. Ponadto należy przewidzieć możliwość powstawania w urządzeniu liczącym sporadycznych pomyłek i możliwie odizolować samolot od ich wpływu. Na rysunku 2 pokazano sposób dołączenia do obwodu sterującego autopilota systemu liczącego Digitae,

Read More

Zapylenie atmosfery – ciąg dalszy

W niektórych miejscowościach przemysłowych występuje silne podrażnienie oczu, spowodowane zanieczyszczeniami unoszącymi się w powietrzu. Szczególnie jaskrawym przykładem jest Los Angeles, aczkolwiek zjawisko to występuje również i w Nowym Jorku, Chicago, Paryżu, Pittsburgu oraz bardzo często w St. Louis.

Read More

GÓRNE WARSTWY ATMOSFERY

Śledzenie ruchów satelitów pozwala kontrolować dokładnie zmiany ich orbit. Zmiany te w przypadku satelitów niskopułapowych są wynikiem przede wszystkim oporu ośrodka, jaki reprezentują górne rozrzedzone warstwy atmosfery. Stąd można wyciągnąć pewne wnioski o gęstości osłony «gazowej Ziemi na różnych wysokościach, poprzez które prowadzą trasy satelitów. Analiza zmian orbit satelitarnych wykazała, że atmosfera ziemska jest w górnych warstwach znacznie gęstsza, niż dotychczas przypuszczano. Rakiety wysokościowe, za pomocą których dotychczas badano górną atmosferę, sięgały zaledwie do wysokości 500 km. Rejony jeszcze wyższe nie były dostępne dla bezpośrednich badań. Sztuczne satelity nie tylko sięgają kresów atmosfery, ale nużają się głęboko w przestrzeń pozaziemską.

Read More

PLANETY WOKÓŁ GWIAZD

Gdy już cały system słoneczny zostanie bezpośrednio zbadany, przyjdzie kolej na wyprawy do planet gwiazd sąsiednich. Lecz czy inne 'gwiazdy posiadają planety? Na pytanie to daje astronomia odpowiedź twierdzącą.

Read More

PRZEMYSŁ CHEMICZNY CZ. II

Przytoczony przykład ilustruje, jak wnikliwej analizy, długotrwałych badań i doświadczeń wymaga nieraz rozwiązanie problemu odpylania. Na poważne trudności natrafiono również przy rozwiązywaniu problemu odpylania w zakładach sodowych (w Krakowie i w Mątwach pod Inowrocławiem). Ponieważ klasyczne metody odpylania są w tych zakładach mało skuteczne, przeprowadzono próby zastosowania zwężki Venturiego: próby te jednak również nie dały pozytywnych wyników, między innymi na skutek zalepiania się dysz zraszających.

Read More

Wykorzystanie odpadów przywęglowych do podsadzki płynnej

Zasadniczym warunkiem wykorzystania powyższych odpadów piaskowcowych jest ich segregacja przy wywozie na zwał i odpowiednie składowanie. Przeprowadzona analiza ekonomiczna wskazuje na opłacalność tego rodzaju przedsięwzięcia, zwłaszcza przy traktowaniu odpadów piaskowcowych jako materiałów miejscowych.

Read More

Promieniowanie gamma

Drugim rodzajem ważnego w chemii radiacyjnej promieniowania elektromagnetycznego jest promieniowanie gamma. Emitowane jest ono, gdy jądro atomowe przechodzi ze stanu pobudzonego od wyższej energii do stanu o energii niższej, w szczególnym przypadku do swego stanu podstawowego, czyli stanu najniższej energii danego jądra. Ponieważ normalnie jądra atomowe znajdują się w najniższych stanach energetycznych, emisja promieni gamma musi być poprzedzona jakimś procesem jądrowym, w wyniku którego wytwarzane są jądra atomowe na wzbudzonych poziomach energetycznych. Najczęściej spotykanym procesem jądrowym poprzedzającym emisję promieniowania gamma jest rozpad promieniotwórczy. Rozpad ten polega na wyrzuceniu z jądra cząstki alfa, czyli jądra helu, lub cząstki beta, czyli elektronu. Rzadziej, w przypadku niektórych zjawisk związanych ze sztuczną promieniotwórczością i reakcjami jądrowymi, zdarza się rozpad polegający na wyrzuceniu z jądra dodatniego elektronu, czyli pozytonu lub neutronu. We wszystkich tych przypadkach w wyniku rozpadu powstają nowe jądra, najczęściej nie będące na swym najniższym poziomie energetycznym i przechodzące do tego stanu albo bezpośrednio, albo też częściej przechodząc przez kolejne coraz to niższe stany energetyczne wzbudzone, emitujące w czasie tych przejść odpowiednie kwanty promieniowania gamma. Historycznie najstarszym, a zarazem przez długi okres czasu najważniejszym źródłem promieni gamma był rad o masie atomowej 226 i liczbie atomowej, czyli liczbie ładunków elementarnych zawartych w jądrze, 88 (zapisujemy to symbolem 2ffRa). Ulega on rozpadowi promieniotwórczemu alfa: Ra = iHe – Rn.

Read More