Category Wiedza technicza

ZANIECZYSZCZENIE ATMOSFERY

Olbrzymi rozwój przemysłu grupującego się na niewielkich obszarach, jaki nastąpił na przełomie XIX i XX w., stał się przyczyną zanieczyszczania powietrza, przybierającego w pewnych warunkach atmosferycznych i w niektórych okręgach wręcz katastrofalne rozmiary.

Read More

Reakcje rodników z innymi rodnikami

Reakcje, w jakich kończą swój krótki żywot wolne rodniki, mogą być różnorodne. Najprostszym typem tego rodzaju reakcji są reakcje rodników z innymi rodnikami. Tak np. w wodzie napromieniowywanej promieniami gamma zachodzą reakcje tworzenia się rodników: y + H20 = H.Ch + e + y', . gdzie: y – pierwotny kwant promieniowania gamma, y' – kwant gamma po stracie części energii, e – bogaty w energię elektron pierwotny: następnie przebiega proces: e + HaO = H.O- + e + e', gdzie:

Read More

KATALOG RAKIET KSIĘŻYCOWYCH I SZTUCZNYCH PLANETOID

W tablicy 5 zestawiliśmy dane dotyczące rakiet księżycowych. Zestawienie to obrazuje wysiłki mające na celu bliższe zbadanie przestrzeni otaczającej Księżyc i samej powierzchni Księżyca oraz przestrzeni międzyplanetarnych .pomiędzy drogą Ziemi a orbitami Marsa i Wenus. Niektóre z tych rakiet (Pioniery I-III) nie dosięgły naszego sąsiada, inne go minęły i przeszły na orbity okołosłoneczne (Łunnik I, Pionier IV i V). Jedna rakieta trafiła w glob księżycowy (Łunnik II) i wreszcie jedna (Łunnik III) stała się wspólnym satelitą układu Ziemia-Księżyc. Możemy powiedzieć, że pierwsze kroki ku Księżycowi i w sąsiadujące przestrzenie międzyplanetarne zostały już przez astronautów zrobione. Niebawem – należy przypuszczać – nastąpi dalsza jeszcze wnikliwsza eksploracja naszego najbliższego sąsiada i pobliża Wenus i Marsa. Odnośne plany i ich realizowanie niewątpliwie znajdują się już na warsztatach konstruktorów.

Read More

LISTY PŁAC

W rachunkowości poważnym problemem jest ułożenie listy płac. Na wysokość wypłaconej pracownikowi sumy składają się z jednej strony informacje bieżące o ilości przepracowanych przez niego godzin, o rodzaju wykonywanej pracy, z drugiej strony informacje stałe, pochodzące z kartoteki pracownika, takie jak imię i nazwisko, data rozpoczęcia pracy, ilość osób na utrzymaniu, podstawowa stawka, rodzaje dodatków specjalnych (np. zdrowotny), ich wysokość itp. Na ogól danych tych jest kilkadziesiąt dla każdego pracownika. Dla obliczenia wysokości pensji trzeba na nich wykonać kilkadziesiąt nieskomplikowanych operacji arytmetycznych. Jednakże ten periodyczny proces wypłaty powoduje za każdym razem naniesienie nowych danych, zarówno do kartoteki pracownika jak i do ksiąg rachunkowych przedsiębiorstwa. Problem ten urasta do kolosalnych rozmiarów w dużych zakładach przemysłowych.

Read More

GAZ WĘGLOWY CZ. II

Gaz wodny produkuje się przeważnie z koksu przez działanie pary wodnej w temperaturze około 1000°C. Otrzymuje się gaz zawierający około 38% tlenku węgla i około 50% wodoru. Jego wartość opałowa nie przekracza 2400 kcal/m3. Dla celów gospodarstwa domowego wymaga wzbogacenia gazem ziemnym lub olejowym.

Read More

Metoda otrzymywania acetylenu

Przez możliwość produkowania czystego wodoru wchodzi petrochemia jako poważny udziałowiec do światowego przemysłu ciężkiej nieorganicznej syntezy chemicznej amoniaku i kwasu azotowego. Wprowadzenie metanu jako surowca wyjściowego dla produkcji węglowodorów metodą Fischer-Tropscha uwalnia tę syntezę od konieczności korzystania z węgla jako surowca dla produkowania gazu syntezowego.

Read More

Paliwa przeznaczona do silników Diesla

Zupełnie inne wymagania stawia się paliwom przeznaczonym do silników Diesla. Zasada jego działania jest inna. Paliwo wstrzykuje się do cylindra, w którym uprzednio sprężono powietrze. Ponieważ to sprężenie jest znaczne, dochodzi bowiem do 35 Atm, powietrze ogrzewa się do wysokiej temperatury, 500-600°C. W tej temperaturze wstrzyknięte paliwo szybko się spala. Wprowadzenie paliwa wyprzedza nieco zakończenie stadium sprężania powietrza, ponieważ zapłon następuje z pewnym opóźnieniem, a nie bezpośrednio po wstrzyknięciu paliwa, bowiem wprowadzenie paliwa trwa jeszcze przez pewien czas po rozpoczęciu spalania. Ciśnienie na skutek spalania wzrasta do 70 Atm. Silniki Diesla dzielą się na trzy grupy: 1) silniki wolnobieżne, o ilości obrotów poniżej 300 na min: 2) silniki średnioobrotowe, o ilości obrotów 300-800 na min: 3) silniki szybkoobrotowe, o ilości obrotów 800-3000 na min. Silniki z głowicą żarową nie są właściwie silnikami Diesla, gdyż pracują one przy znacznie niższych ciśnieniach, wskutek czego temperatura sprężonego powietrza nie wystarcza do spowodowania zapłonu paliwa. Zapłon wywołuje zetknięcie się paliwa z rozżarzoną głowicą.

Read More

CHEMIA RADIACYJNA

Innym przykładem procesu wykorzystywanego dla celów dozymetrycznych może być redukcja rodnikami H i OH jonów żelazowych do żelazawych w obecności kwasu mrówkowego. Wolne atomy wodoru mogą tu redukować zarówno jony żelazowe, jak i cząsteczki kwasu mrówkowego:

Read More

CHEMIA RADIACYJNA

Jedną z charakterystycznych cech współczesnego etapu rozwoju nauki i techniki jest pojawianie się coraz to nowych dyscyplin naukowych i coraz to nowych, rewolucjonizujących technologię, metod przemysłowych. Słowniki nasze wzbogacają się o nowe pojęcia. Chemia radiacyjna może służyć jako przykład takiej pojawiającej się w ostatnim okresie na horyzoncie nauki dyscypliny naukowej, otwierającej zarazem szereg nieprzewidywanych dotychczas perspektyw przed technologią.

Read More

PALIWA DO SILNIKÓW ODRZUTOWYCH

W ciągu ostatnich 10-20 lat rozwinęła się nowa gałąź techniki, zapoczątkowana 50 lat temu przez uczonego rosyjskiego Ciołkowskiego: silniki odrzutowe. Lotnictwo, oparte na tej zasadzie to przede wszystkim lotnictwo wojskowe. Dziś już wszystkie większe kraje są w posiadaniu samolotów bojowych z silnikami odrzutowymi. Również i do celów transportu cywilnego stosuje się coraz częściej silniki odrzutowe, umożliwia jące loty dużych jednostek pasażerskich na duże odległości bez lądowania. Rakiety z silnikami odrzutowymi dla celów badań meteorologicznych osiągają wysokość 400-500 km, a rakiety specjalne – księżyc.

Read More

Burza magnetyczna

Na magnetogramach w tym mniej więcej czasie widoczny jest powolny spadek natężenia składowej poziomej, co oznacza rozpoczęcie się fazy głównej burzy magnetycznej. W odległości kilku promieni ziemskich zjonizowane cząstki chmury gazowej, wskutek ich ruchu w polu magnetycznym, wytworzyły przypuszczalnie potężne tzw. prądy pierścieniowe, płynące ze wschodu na zachód. Spowodowały one zmniejszenie się składowej poziomej ziemskiego pola magnetycznego, np. w Cha-Pa o około 500 gamma w stosunku do wartości normalnej. Około godz 05 w Stanach Zjednoczonych stwierdzono za pomocą przyrządów na balonach „wybuch” promieniowania X.

Read More