Category Wiedza technicza

Promieniowanie gamma – ciąg dalszy

Wytworzony radon – 2|| Rn i dalsze produkty jego rozpadu promieniotwórczego emitują w momencie powstania około dwudziestu prążków promieniowania gamma o energiach od 250 keV do 2,4 MeV. Ostatnie dziesięciolecie przyniosło nowe, potężniejsze, tańsze i wygodniejsze od radu źródła promieniowania gamma. Źródłami tymi są znacznie silniej od radu promieniujące i znacznie od niego tańsze (dzięki możliwości otrzymywania ich w reaktorach atomowych) izotopy promieniotwórcze. Najważniejszym z nich jest promieniotwórczy izotop kobaltu Co. Izotop ten otrzymywany jest ze zwykłego izotopu kobaltu I7C0 bombardowanego neutronami w reaktorze atomowym Co + Jn=«?Co.

Read More

Inwestycje ekonomiczne z okresu drugiej wojny światowej

W dobie międzywojennej wystąpiło wzmożenie i rozszerzenie chemicznej przeróbki węgla w Niemczech, gdzie opracowano metody produkcji paliw i parafin, wychodząc w zasadzie z węgla lub tlenku węgla. Było to spowodowane sytuacją gospodarczą Niemiec, brakiem ropy oraz chęcią uniezależnienia się od importu tego surowca, który znajdował się w rękach Anglosasów.

Read More

Sposób kodowania liczbami nazw

Przyjmując przedstawiony wyżej sposób kodowania liczbami nazw i przestrzegając właściwej kolejności ich zapisu wszystkie informacje podawane przez pasażera możemy zapisać w postaci jednej liczby jede- nastocyfrowej (litery na dole wskazują na sposób przyporządkowania wymienionym informacjom symboli cyfrowych)

Read More

Terapeutyka i promieniowanie

W masowym zastosowaniu promieniowania do konserwowania żywności jednym z najważniejszych czynników decydujących o opłacalności tej metody jest możliwie niska cena zużywanego w tym celu promieniowania. Względy powyższe sprawiają, że procesy te muszą opierać się na wykorzystaniu najtańszego promieniowania wykorzystywanych w pobliżu reaktora wypalonych prętów paliwa jądrowego. Można stosować w tym celu specjalne reaktory. Przykładem takiego specjalnego reaktora może być urządzenie zaprojektowane na zamówienie Korpusu Kwatermistrzostwa Armii USA, Charakterystyczną cechą tego urządzenia jest osłonięcie rdzenia reaktora atomowego płaszczem, zawierającym roztwór wodny siarczanu indu. Ind pochłania chciwie neutrony wytwarzane w procesie rozszczepienia przebiegającym w jądrze reaktora zamieniając się w promieniotwórczy izotop – 116In. Aby umożliwiać utrzymanie się na odpowiednim poziomie reakcji lawinowego rozszczepienia, wobec dużego pochłaniania neutronów przez ind, w rdzeniu reaktora stosuje się jako paliwo uran silnie wzbogacony, zawierający znacznie większy niż zwykły uran procent ulegających rozszczepieniu jąder 235U, z mniej łapiących neutrony i nie ulegających rozszczepieniu jąder 238U.

Read More

Mechanizm koagulacji akustycznej

Proces akustyczny koagulacji jest – jak wiadomo – zjawiskiem nader złożonym i mimo licznych prac z tej dziedziny, mechanizm jego nie został jeszcze do tej pory całkowicie wyjaśniony. Czynniki fizyczne, rządzące tym procesem, są bardzo liczne i trudno jest określić, który z nich posia- da dominujące znaczenie. Ograniczymy się więc jedynie do krótkiego omówienia niektórych z istniejących, najbardziej uzasadnionych teorii i hipotez, tłumaczących jego przebieg, przyjmując za podstawę: współwi- brację cząstek, ciśnienie promieniowania, siły Bernuliego i inne.

Read More

ZAGADNIENIA I REZULTATY BADAN SEJSMOLOGICZNYCH CZ. II

Wzdłuż zachodnich wybrzeży Pacyfiku skupiają się ogniska najbar- dziej silnych i najczęstszych trzęsień Ziemi. To rozmieszczenie ognisk wstrząsowych podaje załączona mapa (rys. 1), na której wydzielone są tylko trzęsienia płytkie (głębokość ognisk 0-70 km). Rozmieszczenie ognisk średnio głębokich (70-300 km) i głębokich (300-700 km) jest podobne. Mapa ta, zaczerpnięta z książki Gutenberga i Richtera, dotyczy wyłącznie najsilniejszych trzęsień o magnitudzie powyżej 7. Magnitudą okre śla się wielkość trzęsienia Ziemi, obliczoną w odpowiedni sposób z maksymalnych drgań gruntu na stacji rejestrującej. Zależność magnitudy od energii trzęsienia była przedmiotem licznych studiów. Zależność ta wyraża się wzorem następującym: log E = o -!- bM.

Read More

DREWNO

Najstarsze paliwo jest, można powiedzieć, także najlepsze, jeżeli chodzi o trud jego zdobycia i łatwość zużytkowania. Ktokolwiek używał drewno do palenia w piecach domowych, zwłaszcza w otwartych kominkach, dobrze wie, jak jest to przyjemne. Nie wszystkie gatunki drewna trzeba suszyć dla dobrego ich spalenia, np. brzoza, jesion, grusza, jabłoń, cis – palą się dobrze w stanie świeżym. Zależy to od ilości i lotności zawartych w nich związków. Zainicjowanie spalania powoduje osuszenie najbliższych cząstek drewna i spalanie postępuje dalej. Skład chemiczny suchego drewna przedstawia tablica 4.

Read More

Zużycie paliw w Polsce

W zestawieniu (tabl. 2) przeliczono siły wodne na węgiel umowny (7000 kcal/kg), który należałoby spalić dla wytworzenia równoważnej ilości energii. Wzrost zużycia odpadków wynika z postępu w technice budowy odpowiednich urządzeń oraz rozbudowy przemysłu przerabiającego surowce roślinne: otrzymuje się przy tym jako odpadki: resztki trzciny cukrowej, otręby ryżowe, łupiny orzechów itp. Zestawienie powyższe nie uwzględnia zużycia torfu. Poza Związkiem Radzieckim i Irlandią produkcja torfu nie ma dużego znaczenia, wydobywa się go niewiele i przy niewielkiej jego wartości opałowej ma tylko lokalne znaczenie. W Związku Radzieckim torfu wydobywa się około 10 min t (w przeliczeniu na po- wietrzno-suchy).

Read More

Urządzenia odpylające w energetyce

Omówiono tu szerzej elektrownie w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym, ażeby wykazać katastrofalną sytuację w zakresie eksploatacji urządzeń odpylających. Sprawność (określona szacunkowo z bilansu popiołu) jest znacznie niższa od projektowanej. Wiele urządzeń odpylających jest przez większość czasu wyłączonych: dotyczy to zwłaszcza kosztownych – jeśli chodzi o inwestycje – elektrofiltrów. Urządzenia odpylające, pozostawiane bez dozoru, ulegają uszkodzeniu, a brak urządzeń mechanicznego odpopielania lub ich niewłaściwa obsługa, dezorganizuje pracę elektrofiltrów. Zjawisko to występuje szczególnie jaskrawo w energetyce, gdzie usuwanie pyłów nie daje bezpośredniego zysku gospodarczego, a urządzenia oczyszczające gazy kotłowe instaluje się tylko dla ochrony okolicy przed zanieczyszczeniem oraz przed szkodami, o których wspomniano w pierwszej części niniejszego artykułu. W elektrowniach i siłowniach istnieje paradoksalna sytuacja: obsługa jest raczej zainteresowana w tym, aby urządzenia odpylające były unieruchomione i aby elektrownia zasypywała pyłem okolice, gdyż wówczas nie ma oczywiście trudności w usuwaniu strącanego pyłu. Dalszą przyczyną obecnego stanu urządzeń odpylających w energetyce jest brak wyszkolonego personelu i sprawnie działającej służby awaryjnej.

Read More

PYŁY LOTNE CZ. II

Kłopotliwy transport pyłów lotnych przy odpopielaniu stał się bodźcem do podjęcia prób rozwiązania tego zagadnienia już w samej komorze paleniskowej, a to przez zastosowanie nowoczesnego typu paleniska, umożliwiającego stapianie pyłów i granulowanie tej ciekłej masy drogą raptownego studzenia.

Read More

ŻUŻLOWE ODPADY PRZEMYSŁOWE

Żużle wielkopiecowe stanowią produkt uboczny procesu metalurgicznego przy wytapianiu z rudy żelaznej surowca żelaza (surówki) w wielkich piecach typu szybowego. Zadaniem wielkiego pieca jest oddzielenie w wysokiej temperaturze tlenu od żelaza, czyli przeprowadzenie tzw. redukcji żelaznej oraz oddzielenie skały płonej od żelaza i zamianę jej w produkt płynny, nieżelazisty, zwany żużlem wielkopiecowym. Aby mogła nastąpić redukcja rudy, należy do wielkiego pieca doprowadzić taki materiał, który łączy się z tlenem łatwiej niż żelazo. Takim mąteriar łem jest koks metalurgiczny jako paliwo wysokowartościowe, gdyż proces odtleniania nastąpić może jedynie wówczas, gdy zostanie osiągnięta dostatecznie wysoka temperatura.

Read More