Wpływ wzrostu zapotrzebowania na produkty podrzebne podczas wojny

Innym przykładem wpływu zwiększenia zapotrzebowania na produkty potrzebne w czasie wojny na opracowanie nowych procesów produkcyjnych jest gliceryna. Produkowano ją przed II wojną światową jako produkt uboczny przy fabrykacji mydła, gdzie surowcem były tłuszcze zwierzęce lub roślinne. Naturalna baza surowcowa nie mogła być tak rozszerzona, by podołać wzrastającemu zapotrzebowaniu na glicerynę potrzebną nie tylko do produkcji nitrogliceryny, ale również do chłodnic milionów samochodów i czołgów oraz dla poważnie powiększającego się zapotrzebowania na mydło i inne środki piorące (okazuje się bowiem, że w czasie wojny bardziej dba się o czystość). Sytuację uratowała ropa naftowa: opracowano syntezę gliceryny oraz rozwinął =ię całkowicie nowy przemysł syntetycznych środków piorących, które obecnie na Zachodzie konkurują z mydłami tak, że stanowią około 50% wszystkich środków piorących.

Dalszego powodu tak gwałtownego rozwoju przemysłu petrochemicznego należy doszukiwać się w poważnym rozwoju przemysłu przeróbki ropy na paliwa. Wzrostu zapotrzebowania na paliwa, wynikającego z rozwoju motoryzacji, tak typu wojennego, jak i pokojowego, nie dało się pokryć z prostej destylacji ropy naftowej. Także rozwój lotnictwa, wymagającego specjalnych benzyn oraz produkowanie silników samochodowych o wysokich współczynnikach sprzężania zmusiły przemysł do znalezienia procesów zmierzających do poprawienia własności benzyn. Były nimi procesy destruktywnej przeróbki ropy lub jej destylatów. W procesach tych – poza podstawowymi produktami, jakimi są benzyny – powstają poważne ilości gazów. Początkowo były one spalane, ale stan ten nie mógł trwać długo, gdyż zdawano sobie sprawę z cenności tego surowca. Instalacje produkujące wysokowartościowe benzyny (reforming, polimeryzacja, alkilowanie) w okresie wojennym przestawiono po wojnie na produkcję węglowodorów, będących wyjściowym surowcem dla wielu syntez organicznych. Tak więc często nakład na inwestycje przemysłu wojennego przyczynił się do szybszego rozwoju pokojowej produkcji, której owoce dostępne są, w najlepszym tego słowa znaczeniu, całej ludzkości.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>