Zagadnienie odpylania w Polsce

Odrębne zagadnienie stanowi eksploatacja urządzeń odpylających. Problem ten musi znaleźć rozwiązanie, jeśli nie chcemy, aby szły na marne miliony złotych inwestowanych w urządzenia odpylające {koszt jednego elektrofiltru na 100 tys. m3/h wynosi około 1,2 min zł), nie licząc szkód wyrządzanych okolicy przez wyrzucanie nie oczyszczonych gazów odlotowych.

Zagadnienie odpylania związane jest ściśle ze sprawą wykorzystania odzyskanych pyłów, które są obecnie przerabiane tylko w nielicznych przypadkach, jak np. popiół z elektrowni w Chorzowie na cegłę budowlaną i w Łaziskach na prefabrykaty budowlane.

Na tle tego stanu techniki odpylania w Polsce wydaje się nieodzowne podjęcie pewnych kroków dla poprawy sytuacji. Należy mianowicie:

– 1) Skoordynować prace w zakresie odpylania prowadzone przez różne ośrodki w Polsce.

– 2) Zaopatrzyć chociażby główne ośrodki naukowe zajmujące się zagadnieniami pyłowymi w nowoczesną aparaturę pomiarową, przy czym trzeba sobie zdawać sprawę, że będą to przeważnie przyrządy importowane.

– 3) Zorganizować dobrze wyszkolone ekipy pomiarowe do stałej kontroli i pomiarów pracujących urządzeń odpylających.

– 4) Zorganizować produkcję urządzeń odpylających odpowiadającą wymaganiom współczesnej techniki i zapewnić staranny montaż tych urządzeń na budowach.

– 5} Wyspecjalizować biura konstrukcyjne przy zakładach produkujących urządzenia odpylające w projektowaniu tych urządzeń: pozwoli to na stałą kontrolę postępu projektowanych urządzeń odpylających: biura te powinny być wyposażone we własne ekipy pomiarowe, zaopatrzone w nowoczesną aparaturę.

– 6) Zapewnić zakładom możność eksploatowania urządzeń odpylających i ich konserwacji.

– 7) Zainteresować przemysł w stosowaniu nowoczesnych metod odpylania opracowanych przez ośrodki badawcze.

– 8) Zorganizować ośrodek dokumentacyjny w zakresie problematyki pyłowej ze stałym organem informacyjnym.

– 9) Umożliwić' żywe kontakty naszych specjalistów w zakresie odpylania ze specjalistami zagranicznymi.

– 10) Zainteresować odpowiednie ośrodki naukowe problematyką wykorzystania strąconych pyłów.

Można się spodziewać, że przez realizację tych punktów i żmudną pracę będziemy w stanie nadrobić opóźnienia w dziedzinie odpylania gazów i powietrza w Polsce, i wkroczyć na drogę rozwiązania tego niezmiernie trudnego problemu, a tym samym poprawić warunki życia mieszkańców szybko rozwijających się okręgów przemysłowych w ogólności, a Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w szczególności.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>