ZANIECZYSZCZENIE ATMOSFERY

Olbrzymi rozwój przemysłu grupującego się na niewielkich obszarach, jaki nastąpił na przełomie XIX i XX w., stał się przyczyną zanieczyszczania powietrza, przybierającego w pewnych warunkach atmosferycznych i w niektórych okręgach wręcz katastrofalne rozmiary.

U nas w Polsce problem ten stał się szczególnie aktualny w związku z rozbudową ciężkiego przemysłu w ostatnim dziesięcioleciu i koniecznością usunięcia zaniedbań w tej dziedzinie. Jak poważny jest problem zanieczyszczeń w wielkich ośrodkach przemysłowych, najlepiej zilustrują ilości osadzającego się pyłu, sadzy i popiołu na 1 km2 powierzchni w ciągu roku.

W Londynie ilość ta wynosi 365 t/km2, w Birmingham 480 t/km2, a w Liverpoolu 696 t/km2. W miastach amerykańskich ilości te są jeszcze wyższe: tak np. w Chicago w 1947 r. ilość osadzających się zanieczyszczeń wynosiła aż 3600 t/km2. W Los Angeles zakłady przemysłowe wyrzucały dziennie do atmosfery około 100 t pyłu przemysłowego, z tego połowę o ziarnach submikronowych.

W Polsce, niestety, brak było dotychczas pomiarów w tym zakresie: jedynymi danymi, jakimi obecnie rozporządzamy, są pomiary przeprowadzane od 1954 r. przez Energopomiar dla celów energetycznych, a mianowicie dla ustalenia wpływu osadzającego się pyłu na przebicia izolatorów linii elektrycznych oraz przez Komisję dla spraw Klimatu Komitetu PAN dla spraw GOP. Załączona tablica przynosi porównanie stanu zapylenia ośrodków przemysłowych różnych krajów.

Ilości podane dla Polski są nie tylko bardzo znaczne, ale często przewyższające zapylenie wielkich ośrodków przemysłowych zachodnioeuropejskich i wielokrotnie przewyższające zapylenie na obszarach rolniczych (które wyraża się cyfrą 2-8 t/km2 na miesiąc) oraz w nieprzemysłowych dzielnicach miejskich, gdzie ilość pyłu osadzającego waha się w granicach 4-23 t/km2 miesięcznie. Rejon Chorzowa jest bezsprzecznie jednym z najbardziej zapylonych na terenie Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego: niemniej wyrywkowe pomiary przeprowadzone na terenie Zabrza, Gliwic, Bytomia, Katowic i innych miejscowości wykazują również znaczne ilości osadzającego się pyłu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>