Zestawienie zanieczyszczeń unoszonych w gazach przemysłowych

Obniżenie się ilości wydzielającego się S02 zostało spowodowane zainstalowaniem urządzeń wiążących dwutlenek siarki. Trudność rozwiązania problemu usuwania S02 polega między innymi na silnym zanieczyszczeniu pyłami gazów spalinowych. Przed poddaniem gazów procesom chemicznym muszą one być skutecznie oczyszczone z aerosoli. Jak wielkie ilości S02 można odzyskać, dowodzi fakt, że w jednej tylko kanadyjskiej hucie ołowiu i cynku w Trial w Brytyjskiej Kolumbii przy dziennej produkcji 1000 ton cynku i ołowiu odzyskuje się 400 ton dwutlenku siarki.

Aczkolwiek sam dwutlenek siarki ma małe znaczenie ekonomiczne, jest on produktem wyjściowym dla siarczanu amonu i kwasu siarkowego o wielkim znaczeniu zarówno dla przemysłu, jak i dla rolnictwa (nawozy sztuczne). Warto przy tym zaznaczyć, że dzięki skutecznemu odzyskowi SO2 wspomniane zakłady mogły rozbudować przemysł nawozów sztucznych.

Zestawienie zanieczyszczeń unoszonych w gazach przemysłowych pozwoli na zorientowanie się w wysokości strat z tym związanych (tabi. 3, 4 i 5). Jak wielkie są straty w dużych zakładach metalurgicznych, świadczą o tym straty na skutek pylenia w zakładach metalurgicznych w Montana (USA), gdzie przed zainstalowaniem urządzeń odpylających wyrzucano do atmosfery na dobę 23 t pyłów, z czego po tonie ołowiu, cynku, miedzi i trójtlenku antymonu, łącznie 6 t krzemionki, tlenku żelaza i aluminium oraz 13 t arszeniku.

Również w zakładach cementowych straty na skutek pylenia są bardzo znaczne. W jednej tylko cementowni węgierskiej w Tatobanya, w której przeprowadzono badania nad strącaniem pyłu za pomocą ultradźwięków, skuteczne urządzenie odpylające pozwoliłoby na odzyskanie około 400 wagonów cementu rocznie.

Przytoczone wyżej dane wyraźnie podkreślają znaczenie i konieczność odpylania dla gospodarki narodowej w najszerszym tego słowa znaczeniu. Jak przedstawia się sytuacja na tym odcinku w Polsce? Omówimy niektóre z przemysłów, w których problem ten występuje szczególnie ostro.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>