Zużycie paliw w Polsce

W zestawieniu (tabl. 2) przeliczono siły wodne na węgiel umowny (7000 kcal/kg), który należałoby spalić dla wytworzenia równoważnej ilości energii. Wzrost zużycia odpadków wynika z postępu w technice budowy odpowiednich urządzeń oraz rozbudowy przemysłu przerabiającego surowce roślinne: otrzymuje się przy tym jako odpadki: resztki trzciny cukrowej, otręby ryżowe, łupiny orzechów itp. Zestawienie powyższe nie uwzględnia zużycia torfu. Poza Związkiem Radzieckim i Irlandią produkcja torfu nie ma dużego znaczenia, wydobywa się go niewiele i przy niewielkiej jego wartości opałowej ma tylko lokalne znaczenie. W Związku Radzieckim torfu wydobywa się około 10 min t (w przeliczeniu na po- wietrzno-suchy).

Interesujące być może porównanie zużycia różnych rodzajów paliw w przeliczeniu na głowę ludności. Porównanie między dwoma krajami, takimi jak Stany Zjednoczone AP i Wielka Brytania, wykazuje znamienne różnice. W roku 1951 ogólne zużycie paliw, przeliczone na węgiel umowny wynosiło w USA 7,32 t na głowę, w Anglii 4,02 t (tabl. 3). W roku 1953 zużycie paliwa wzrosło w USA do 8,66 t na głowę, w Anglii do 4,72 t.

W Polsce zużycie paliw kształtuje się nieco inaczej. Zbyt węgla w kraju na cele przemysłowe i na użytek domowy wynosił w 1953 r. 70,9 min t, co odpowiada 2,57 t na głowę ludności. Do tego należy dodać około 1 t węgla jako ekwiwalent zużycia ropy naftowej i gazu ziemnego. Otrzymamy wtedy całkowite zużycie około 3,57 t. Jeżeli chodzi o wydobycie węgla, obliczone na głowę ludności, to Polska może poszczycić się drugim miejscem na świecie: Anglia 4,4 t, Polska 3,4 t, USA 2,7 t, NRF 2,6 t.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>