ZWAŁY I ICH WYKORZYSTANIE CZ. III

Wyżej już wspomniano, że tego rodzaju działalność przemysłowa szczególnie obficie dostarcza odpadów gromadzonych na zwałach (inaczej mówiąc zwałowanych), a w miarę rozwoju przemysłu (szczególnie na Górnym Śląsku) rośnie z roku na rok ich ilość. Oprócz odpadów hutnictwa w najszerszym tego słowa znaczeniu (szczególnie jednak żużel wielkopiecowy i żużel paleniskowy), coraz bardziej rosną odpady górnictwa węglowego i w związku z ogromem wydobycia tego surowca osiągają z biegiem czasu największą ilość w stosunku do innych odpadów przemysłowych. Razem z rozwojem maszyn parowych oraz siłowni elektrycznych pojawia się masowo nowy odpad, żużel pochodzący ze spalania węgla w paleniskach rusztowych, a później pyły dymnicowe będące .stałą pozostałością spalania węgla w paleniskach komorowych.

Warto wspomnieć, iż obok tych odpadów stanowiących główne składniki zwałów na świecie, tj. odpadów stałych z procesów górniczych, hutniczych i energetycznych istnieją jeszcze odpady przemysłu chemicznego, odpady z oczyszczalni ścieków (w dużej mierze odpady płynne) oraz odpady w postaci gazów spalinowych (odpady lotne).

Krajobraz ośrodków przemysłowych (głównie górniczych i hutniczych) świata (w tym również i Śląska), który charakteryzowały już od wielu dziesiątków lat lasy kominów fabrycznych, wież wyciągowych i wielkich pieców, zyskał więc w ten sposób nowy charakterystyczny element krajobrazowy, jaki stanowią liczne zwały odpadów przemysłowych. Tworzą one różnego rodzaju wzniesienia od wielkich stożków o przeszło 100-metrowej wysokości począwszy, a na pagórkach o nieregularnych kształtach skończywszy. Mało tego, zwały odpadów przemysłowych, a zwłaszcza łupki przywęglowe oraz żużle paleniskowe, ulegają na zwałach samoczynnemu zapłonowi i zwały te paląc się, przy stałym dostępie powietrza, wydzielają na okolice dymy z zawartością tlenku węgla i związków siarki. Narastanie odpadów przemysłowych w takich ilościach spowodowało potrzebę składowania ich na specjalnych terenach.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>