ZWAŁY I ICH WYKORZYSTANIE

Każdej z osób przyjeżdżających na Górny Śląsk, wśród innych charakterystycznych dla tego regionu cech, rzucają się w oczy typowe dla tamtejszego krajobrazu zwały. Zwały albo hałdy (z niemieckiego) są to duże zbiorowiska odpadów przemysłowych ukształtowane w formie różnego rodzaju wzniesień i pagórków, występujące głównie na obszarach wielkich centrów przemysłowych, a także w pobliżu pojedynczych wielkich fabryk lub kopalni. W związku z tym dzielimy zwały według materiału z jakiego się składają, to zaś wiąże się z rodzajem wydobywanego surowca mineralnego lub produkcji danego zakładu przemysłowego. W Polsce wśród głównych typów zwałów rozróżniamy:

– Zwały kopalniane węglowe – zawierające skały płonne przy- węglowe, wydobywane przy urobku węgla (łupki, iłołupki i piaskowce kar- bońskie).

Zwały żużla paleniskowego – powstałe w wyniku procesu spalania węgla kamiennego w przemysłowych paleniskach rusztowych.

– Zwały pyłów lotnych – powstałe w wyniku spalania węgla kamiennego w bezrusztowych komorach paleniskowych,

– Zwały kopalniane żelazne – zawierające skały płonne z kopalnictwa rud żelaznych (wapienie triasowe, iły lub gliny).

– Zwały żużli wielkopiecowych – powstałe w wyniku procesów metalurgicznych w wielkich piecach oraz piecach martenowskich.

– Zwały kopalniane cynkowe.

– Zwały poflotacyjne cynkowe.

– Zwały żużlowe pocynkowe – zawierające w sobie odpady hut cynku.

– Zwały mułu węglowego – z osadników wód płuczkowych – na kopalniach węgla kamiennego.

– Zwały odpadów fabryk chemicznych.

– Zwały odpadów z oczyszczalni ścieków.

– Zwały mieszane – zawierające różny materiał odpadowy występujący na terenie zakładów przemysłowych.

– Zwały ziemne – pochodzące z odkrywek przy rozbudowie kopalń odkrywkowych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>