Służby meteorologiczne obecnie

Obecnie służby meteorologiczne istnieją niemal we wszystkich kra jach. Dysponują one rozbudowaną siecią stacji obserwacyjnych różnyc rzędów, olbrzymią siecią łączności, przekazującą co kilka godzin dan o pogodzie na wszystkich stacjach: dysponują biurami prognoz, które na podstawie specjalnych map pogody analizują sytuację atmosferyczną i przewidują pogodę. Do prowadzenia prac naukowych posiadają specjalne instytuty i obserwatoria naukowo-badawcze.

Read More

Ściany lite w budynkach nisko etażowych

W budownictwie wiejskim i podmiejskim w Polsce chętnie są stosowane lite ściany nośne z mieszanki granulatu na spoiwie cementowym, wapiennym lub gipsowym, ubijanej między deskowaniem przesuwnym. Stwierdzono, że wytrzymałość takiego betonu zależna jest od ciężaru objętościowego granulatu. Normalnie stosuje się mieszanki 1:3 oraz 1:4 objętościowo, tj. na 1 część wapna gaszonego 3 do 4 części granulatu.

Read More

ROZDZIAŁ GAZOWYCH PRODUKTÓW PETROCHEMICZNYCH

Otrzymane wyżej opisanymi metodami gazowe węglowodory olefinowe wymagają rozdzielenia. Dla wielu syntez rozdział ten musi być dokładny. Doprowadzenie do takiego rozdziału umożliwiło dalszy szybki rozwój petrochemii w ostatnich latach. Istnieją w zasadzie trzy sposoby rozdziału: 1) destylacja, 2) absorpcja, 3) adsorpcja.

Read More

Wiek Galaktyki

Nowsze teorie kosmogoniczne widzą w akcie narodzenia się systemu planetarnego wytłumaczenie tak nagłego i dużego zwolnienia prędkości obrotu wirowego gwiazdy. Po prostu planety, oderwawszy się od gwiazdy, unoszą ze sobą nadmiar jej momentu obrotowego. Np. w przypadku Słońca, jak łatwo obliczyć z danych liczbowych dla układu planetarnego, planety – tworząc się – uniosły ze sobą aż 98% momentu obrotowego Słońca, pozostawiając mu zaledwie 2°/«. Toteż Słońce wiruje dziś z prędkością na równiku zaledwie 2 km/sek.

Read More

Wykorzystanie wszelkich rodzajów pyłów bogatych w Fe

Prócz uzysku żelaza wchodzi jeszcze w rachubę wykorzystanie deficytowego manganu zawartego w żużlach martenowskich. Do tego celu należy przewidzieć oddzielne doły dla żużli manganowych, powstających przy produkcji feromanganu w wielkich piecach, jak również dla żużli martenowskich. Żużle te zawierają w wielu przypadkach znaczne ilości manganu i można je z dobrym wynikiem wykorzystać po raz wtóry w procesach wielkopiecowych przez dodanie tych żużli do normalnego wsadu wielkopiecowego.

Read More

ZAGADNIENIE BUDOWNICTWA NA GÓRNYM SLĄSKU CZ. III

Budownictwo na Górnym Śląsku powinno iść ze względu na eksploatację górniczą innymi drogami niż budownictwo na terenach niezagrożonych. Jeżeli konstrukcja budynku wytrzyma odkształcenia terenu ściskające, względnie rozciągające rzędu 5 mm na 1 m oraz nachylenia terenu dochodzące do 8 mm na 1 m, to na podstawie dotychczasowych doświadczeń można przypuszczać, że przy ostrożnie prowadzonej eksploatacji górniczej nie powinien on w większości wypadków ulec poważniejszym uszkodzeniom. Powinna być zwrócona uwaga na odpowiednie fundamentowanie, a zwłaszcza fundamentowanie na płycie. Natomiast bardzo niekorzystnie odbić się może fundamentowanie na palach, jak również zastosowanie ław fundamentowych słabo ze sobą związanych. Sama konstrukcja ścian odgrywać tu będzie raczej drugorzędną rolę, a ich zarysowanie lub pęknięcie będzie można łatwo naprawić.

Read More

Zagadnienie stałych odpadów przemysłowych

Zagadnienie stałych odpadów przemysłowych stało się na terenie GOP tak uciążliwe, że spowodowało zainteresowanie czynników rządowych. W roku 1952 w związku z uchwałami Rządu w przedmiocie wykorzystania i likwidacji odpadów przemysłowych powstało dużo Komisji do tych spraw przy różnych jednostkach administracji państwowej i gospodarczej oraz przy wielu instytucjach naukowych. Szereg instytucji naukowych wprowadziło niektóre zagadnienia wykorzystania stałych odpadów przemysłowych do problematyki swych prac.

Read More

ZANIECZYSZCZENIE ATMOSFERY CZ. II

Jednak wszystkie te liczby są, jak już podkreślono, pomiarami wyrywkowymi, orientacyjnymi i w żadnym przypadku nie mogą dawać wyczerpującego obrazu zapylenia naszego największego okręgu przemysłowego, jakim jest Górny Śląsk. W powietrzu wiejskim koncentracja pyłu waha się w granicach 0,1-0,8 mg/m3, w okręgach przemysłowych – w granicach 1,8-5 mg/m3. Należy przy tym podkreślić, że dopuszczalne z punktu widzenia zdrowotnego koncentracje pyłów wynoszą według norm radzieckich (GOST) 10 mg/m3, a dla pyłów o zawartości 50%> wolnej krzemionki – 2 mg/m3. Są to normy obowiązujące w zakładach pracy przy ośmiogodzinnym dniu roboczym, dopuszczalne więc koncentracje w powietrzu zewnętrznym należy przyjmować niższe.

Read More

Zastosowanie koagulacji akustycznej

Siły przyciągające typu hydrodynamicznego, jak również siły spowodowane ciśnieniem promieniowania wzrastają z natężeniem pola: dotyczy to również w pewnych granicach zjawiska współdrgania cząstki. Ostatnie badania wykazały poza tym duży wpływ na przebieg koagulacji procesu turbulencji gazu w silnym polu ultradźwiękowym.

Read More

Zjawisko pochwytywania cząstek przez pole magnetyczne w pułapkę

Na półkuli południowej zaistnieje podobna sytuacja: cząstka, poruszająca się ciągle po linii śrubowej, przybliży się do obszaru podbiegunowego, gdzie bH = 1: tutaj odbije się i rozpocznie ruch ku strefie równikowej.

Read More

Zorza widoczna nad terenem Polski w nocy z 10 na 11 lutego 1958 r.

Można również oszacować względne przesunięcie strumienia w czasie gwałtownych zmian elementów ziemskiego pola magnetycznego. Mnożąc prędkość strumienia przez czas tych zmian, tj. 0,1 min, otrzymamy na względne przesunięcie strumienia około 1,5 promienia ziemskiego.

Read More