CHEMIA RADIACYJNA CZ. III

Wszystkie wspomniane metody przeprowadzania procesów chemicznych można podzielić na dwie grupy, Do pierwszej należy zaliczyć oddziaływanie temperaturą, obecnością katalizatora i ciśnieniem, do drugiej elektrolizę i oddziaływanie fotochemiczne. Metody pierwszej grupy pozwalają na przeprowadzanie reakcji chemicznych w kierunku określonym jednoznacznie przez prawa termodynamiki. Produkty powstające w tych reakcjach są zawsze w stanie bliższym stanu równowagi termodynamicznej, niż substraty zużywane w tych procesach. Druga grupa procesów pozwala na otrzymywanie produktów, które są dalsze od stanu równowagi termodynamicznej niż substraty. Możliwe jest tu wyjście z układu substratów pozostających w stanie równowagi chemicznej i otrzymanie produktów dalekich od tego stanu. Impulsem pozwalającym na oddalenie się od równowagi chemicznej jest w przypadku elektrolizy energia elektryczna oraz fakt, że procesy redukcji przeprowadzane są gdzie indziej (na katodzie) niż procesy utlenienia (na anodzie), w reakcjach fotochemicznych impulsem tym jest wysokowartościowa energia przekazywana cząsteczkom przez promieniowanie. Chemia radiacyjna stwarza możliwość przeprowadzania procesów tego drugiego rodzaju, w których produkty są dalsze od stanu równowagi niż substraty.

Bogate w energię kwanty promieni rentgenowskich lub gamma, rozpędzone do wielkich prędkości cząstki takie jak elektrony (promienie beta), protony, jądra helu (promienie alfa), neutrony czy też ciężkie produkty rozszczepienia jąder atomowych oddziaływając z cząstkami materii udzielają im części swej ogromnej energii. W efekcie cząsteczki ulegają rozbiciu. Odskakują od nich elektrony lub poszczególne atomy, a nawet grupy atomów. W układzie pojawiają się destrukty trwałych cząsteczek – wolne rodniki. Droga do różnorodnych reakcji chemicznych zostaje otwarta, a energia aktywacji nie stanowi dalej istotnego hamulca, ponieważ w układzie znajduje się wiele cząsteczek i rodników dysponujących energią znacznie większą niż średnia energia, wynikająca z temperatury układu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>