Monthly Archives Czerwiec 2015

TORF

Zasoby torfu, występującego w wielu krajach, są rozproszone, ale w sumie niemałe. Światowe zasoby ocenia się na jedną sześćdziesiątą zasobów węgla. Eksploatacja torfu jest dużo mniejsza, niż to wynika z proporcji zasobów. Powierzchnia torfowisk w Europie wynosi około 100 min ha. W Polsce znajdują się liczne pokłady torfu, przeważnie nizinnego, o zasobności zbyt małej, aby eksploatacja przemysłowa była opłacalna.

Read More

Zagadnienie łuków wysp i rowów oceanicznych

Podany wyżej wzór możemy dla przykładu zastosować do bardzo silnego trzęsienia Ziemi, które miało miejsce 4.XII.1957 r. w Mongolii w górach północnego gobijskiego Ałtaju. Trzęsienie to wywołało przesunięcie mas na powierzchni Ziemi od l1/? do 12 m, w średnim – 3 m. Długość obszaru zdyslokowanego wynosiła około 300 km. Otrzymana w ten sposób energia wynosi: 1,3 1024 erg w dobrej zgodności z wartością magnitudy 7,9 (wg Passadeny).

Read More

PROMIENIOWANIE KOSMICZNE CZ. III

Rzecz charakterystyczna, że owe „poduszki” zagęszczonego promieniowania kosmicznego nie sięgają okolic przybiegunowych Ziemi. Zatem, jeżeli w przyszłości pójdą z Ziemi na trasy kosmiczne statki z załogą ludzką, to powinny startować pionowo w przestrzeń międzyplanetarną z okolic przybiegunowych. Jest to najprostszy sposób ominięcia groźnych dla organizmu ludzkiego stref zagęszczenia promieni kosmicznych wokół naszej planety.

Read More

PALIWA NIEORGANICZNE

Zaledwie kilka pierwiastków ma wartość opałową ponad 10 tys. kcal/kg, która charakteryzuje paliwa pochodzące z ropy naftowej. Należą do nich: wodór, bor, beryl i lit. Praktyczne stosowanie tych pierwiastków nie jest jeszcze dostatecznie żbadane. Już w roku 1946 rozpoczęto prace nad stosowaniem boru jako paliwa dla lotnictwa wojskowego. Stwierdzono w wyniku tych badań, że związek boru z wodorem B5H9 w postaci ciekłej dobrze nadaje się jako paliwo, a borowodorek glinu AlfBHiN jest dobrym inicjatorem dla tego paliwa. Zastosowanie tego rodzaju paliwa pozwala zwiększyć moc silnika o 50%.

Read More

Ściśliwość cieczy

Gaz hel może być „zamrożony” przy temperaturze dziesięciokrotnie wyższej od krytycznej i jest rzeczą prawie pewną, że ciśnienie około 120 tys. Atm spowoduje jego przejście w stan stały.

Read More

DRĄŻENIE ULTRADŹWIĘKOWE

Ciekawym przykładem wykorzystania energii drgań jest ultradźwiękowa metoda drążenia, która znalazła już zresztą szerokie zastosowanie w technice. W urządzeniach służących do tego celu, odmiennie niż w zwykłych wiertarkach, elementem roboczym jest wprowadzony w drgania wysokiej częstości trzpień metalowy odpowiedniego kształtu. Drgania te przekazywane są narzędziu roboczemu z pomocą odpowiedniej tuby, koncentratora od przetwornika magnetostrykcyjnego, zasilanego przez odpowiedni generator. Samo narzędzie ma profil odpowiadający dokładnie profilowi otworu, jaki chcemy otrzymać. W czasie pracy jest ono lekko dociśnięte do powierzchni obrabianego materiału, stykając się z nią za pośrednictwem tzw, pasty ściernej, będącej zawiesiną twardego proszku ściernego (zwykle karborundu) w wodzie lub oliwie. Drgania narzędzia przenoszą się na ziarnka proszku, które uderzają w obrabianą powierzchnię, wyrywając z niej cząstki materiału. Cząstki te są bardzo małe, znacznie mniejsze od ziaren proszku ściernego: ponieważ jednak tych ostatnich jest bardzo dużo, a częstość udarów odpowiada częstości ultradźwięków (20 do 25 kHz) – to mimo nieznacznych rozmiarów wyrywanych cząstek proces idzie w efekcie bardzo szybko. Tak np. kwadratowy otwór 6X6 mm i głębokości 6 mm w szkle może być wycięty w czasie krótszym niż 1 min. Stosując materiał ścierny o odpowiednio drobnych cząstkach uzyskujemy w procesie wiercenia otwory o konturze odpowiadającym bardzo dokładnie konturowi narzędzia, przy czym dokładność wymiarów wynosić może 0,01 mm.

Read More

RÓWNOWAGA FAZOWA GAZ – CIECZ – CIAŁO STAŁE

Zakres ciśnień, przy których prowadzone są badania gazów i cieczy jest ograniczony. W temperaturze pokojowej i przy ciśnieniach powyżej kilku lub kilkunastu tysięcy Atm gazy skraplają się, a większość cieczy krzepnie przy ciśnieniach ponad 30 tys. Atm, Przy wyższych temperaturach, ciśnienia — przy których następuje skraplanie, i ciśnienia, przy których następuje krzepnięcie — są wyższe. Załączona tablica 1 ilustruje wpływ ciśnienia na temperaturę topnienia.

Read More

PRÓBY W TUNELU AERODYNAMICZNYM

Zagadnienie wyznaczenia kształtów aerodynamicznych samolotu może być dość prosto rozwiązane za pomocą serii doświadczeń wykonywanych na modelu w tunelu aerodynamicznym3. Zadawane różne warunki zewnętrzne, jak szybkość powietrza (liczby Macha), gęstość powietrza (liczby Reynoldsa), kąt uderzenia wpływają na zmianę temperatury modelu i sił na niego działających. Wynikiem takiego doświadczenia jest zestawienie, w postaci tablicy, zadawanych warunków zewnętrznych i odpowiadających im warunków obserwowanych na powierzchni i wewnątrz modelu. W najprostszych nawet przypadkach ilość obserwowanych wariantów może być znaczna. Zapisywanie pomiarów każdego wariantu zajmuje równie wiele czasu jak samo wykonanie doświadczenia. Współcześnie budowane tunele aerodynamiczne3 pozwalają z góry na ustalenie kolejnych etapów doświadczeń. Dla przyspieszenia cyklu doświadczeń i opracowania wyników, aparatura sterująca pracą w tunelu oraz przyrządy pomiarowe, badające model, zapisują kolejne stany na taśmie magnetycz- nej. Odtworzenie taśmy na specjalnym konwerterze pozwala zamienić zapisane na niej w sposób ciągły stany przyrządów pomiarowych na proporcjonalne do nich wielkości liczbowe dostosowane już do wprowadzenia do automatycznej maszyny cyfrowej, która wyposażona jest w program tablicujący funkcję zachowania się modelu, tzn. np. temperaturę i wielkość sił działających w zależności od warunków zewnętrznych. Przepustowość systemu współpracy: tunel – konwerter – maszyna cyfrowa jest kilkadziesiąt razy większa od przepustowości tunelu bez dodatkowych wyposażeń.

Read More

Badania nad elektrostatyczną metodą odpylania

Zakład Badań i Pomiarów Energopomiaru prowadził badania nad zapyleniem powietrza atmosferycznego metodą osadową oraz rozpoczął pomiary elektrofiltrów, uwzględniając w nich również sprawność odpylania oraz koncentrację pyłów przed i za elektrofiltrami.

Read More

PRZEMYSŁ HUTNICZY CZ. II

Jeśli chodzi o filtry workowe w przemyśle metali nieżelaznych, to są one stosowane prawie wyłącznie przy piecach Dörschla, przy czym również i w tym przypadku stosuje się odpylanie wstępne w komorach pyłowych. Na worki używane są tkaniny bawełniane i wełniane produkcji krajowej. Stosowane natężenie przepływu przez tkaninę wynosi 0,8-1,2 m3/m2/min, a dopuszczalne obłożenie tkaniny – 0,26 g/m2. Są to filtry typu Intensiv. Gazy spalinowe przed doprowadzeniem do filtrów są schładzane przeciętnie do temperatury 80-90°C, a w niektórych przypadkach do około 40°C, jednakże zbyt niskie temperatury są mniej wskazane ze względu na znaczną wilgotność gazów spalinowych. Wilgotność ta wyraża się cyfrą 90% pary Ha O, która przy schładzaniu skrapla się, powodując zatykanie się filtrów workowych mokrymi pyłami.

Read More

Obserwacje promieniowania kosmicznego – ciąg dalszy

Dziesięć dni przed tym (31.1.1958), z przylądka Canaveral w Stanach Zjednoczonych wystrzelony został sztuczny satelita 1958 a (Explorer I), który w czasie wyżej opisanych zjawisk 'był na swojej orbicie. Licznik Geigera, znajdujący się na jego pokładzie, zachował się co najmniej dziwnie. Mianowicie, w momencie zetknięcia się chmury gazowej z Ziemią, w niższej części orbity, licznik Geigera wykazywał trzykrotny wzrost promieniowania, natomiast w wyższej części, nad strefą równikową – przestawał pracować.

Read More