Monthly Archives Lipiec 2017

MASZYNY CYFROWE W AUTOMATYZACJI SYSTEMÓW CZ. II

Podstawowe wiadomości o aparatach tego typu zawiera artykuł mgr J. Fietta pt. „Maszyny cyfrowe” – w III t. „Podstawowe Problemy Współczesnej Techniki”. to wiązało się ściśle z wypracowaniem nowych metod badawczych w takich naukach jak socjologia, ekonomia, organizacja pracy itp. Wymienione dziedziny wiedzy wzbogaciły się o matematyczne ujęcie niektórych swoich działów, co z kolei otwierało możliwość badania rzeczywistości w oparciu o pewne obliczenia.

Read More

ŁUNNIKI I-III – CIĄG DALSZY

Nadajniki radiowe Łunnika I przestały pracować po upływie 62 godz, gdy rakieta biegła już daleko poza Księżycem w odległości około 600 tys. km od Ziemi. Miała wówczas jasność widomą 18 w. gw.

Read More

Łunnik III – ciąg dalszy

Łunnik III, jak każdy sztuczny satelita, musiał wirować dokoła osi przechodzącej przez środek jego masy, zapewne kilka razy na minutę. Wyloty kamer w chwili ekspozycji musiały być automatycznie w jakiś sposób „nastawione” na Księżyc. Ząpewne użyto do tego promieni Słońca, które wskazywały kierunek „ku Księżycowi”. Aparatura fotograficzna, dyrygowana za pomocą radiofal z Ziemi, wykonała wiele zdjęć w ciągu 40 min dnia 7.X.

Read More

Luna incognita

Przypatrzmy się bliżej pierwszej podobiźnie nowych terenów zestawionej na podstawie relacji fotograficznych Łunnika III. Rysunek 18 przedstawia obraz prosty Księżyca (północ – Nu góry, południe – S u dołu). Zachodnie (W) części półkuli księżycowej dostrzegamy z Ziemi gołym okiem (obraz prosty) zawsze po prawej stronie, gdy spoglądając z „tamtej” strony Księżyca odnajdujemy je po stronie przeciwnej, tj. lewej. Podobnie części wschodnie (E) globu, widoczne z Ziemi gołym okiem po lewej stronie, widziane spoza Księżyca odnajdywane są po stronie prawej.

Read More

Kruszywo do betonów i zapraw

Jako kruszywo do betonu stosowany bywa granulat, w razie potrzeby zamiast piasku lub w połączeniu z piaskiem. Należy przy tym zwrócić uwagę czy dysponujemy granulatem lekkim (po wysuszeniu 0,4-0,8 kg/1), czy granulatem ciężkim (po wysuszeniu 0,8-1,4 kg/1). Przy zastosowaniu ciężkiego granulatu jako kruszywa do betonu zużycie cementu na 1 m3 betonu jest prawie takie samo jak przy zastosowaniu piasku rzecznego. Lekki granulat natomiast o strukturze gąbczasto-pienistej wymaga większej ilości spoiwa, gdyż jest materiałem silnie nasiąkliwym, a nierówności powierzchni ziaren wskutek porowatości zwiększają znacznie jego powierzchnię zewnętrzną.

Read More

GENERATORY MECHANICZNE CZ. II

Dla wytworzenia bardzo dużych mocy akustycznych w gazach stosujemy syreny obrotowe. Działanie takiej syreny niezależnie od typu jej konstrukcji opiera się zawsze na przerywaniu z pomocą wirującej i zaopatrzonej w otworki tarczy, wypływającego pod ciśnieniem gazu. Wytworzone w ten sposób periodyczne zakłócenia stają się źródłem intensywnych fal ultradźwiękowych.

Read More

FIZYKOCHEMICZNE EFEKTY WYSOKICH CIŚNIEŃ CZ. II

W cieczach jest sytuacja pośrednia pomiędzy gazem a ciałem stałym. Cząstki oddziaływujące na siebie rozmieszczone są bezładnie lub tylko na krótki czas grupują się we fragmenty sieci krystalicznej.

Read More

DYSPERGOWANIE CZ. II

Uzyskana metodą ultradźwiękową emulsja posiada dużą jednorodność oraz, co bardzo ważne, znaczną trwałość: wiąże się to bezpośrednio z wysokim stopniem dyspersji emulgowanej cieczy.

Read More

DREWNO CZ. II

Nie istnieje zagadnienie utylizacji drewna, gdyż odwieczne przyzwyczajenie stosowania drewna do wielu celów sprawia, że wszędzie odczuwa się jego brak. Daleko trudniejszym zagadnieniem jest zaspokojenie zapotrzebowania drewna i zapobiegnięcie dewastacji natury przez nadmierny wyrąb lasów. Pod tym względem ludzkość jest nader lekkomyślna i to od dawna. Ludziom, którzy w Mezopotamii, Grecji i w wielu innych krajach zdobywali ziemię uprawną karczując lasy, na pewno nie przychodziło na myśl, że w ten sposób rozpoczęli pustoszenie tych ziem, że razem z lasami pozbawili okolice ośrodków gromadzenia się wilgoci, że wysuszone w ten sposób ziemie stały się zalążkiem pustyni. Historia mówi nam, że były to kraje słynne w swoim czasie z urodzajności, a dziś są one pustynią. Burze piaskowe i inne objawy procesu pustynnienia, jako u rezultat trzebienia lasów, dają się już obecnie zauważyć w Ameryce Północnej.

Read More

Dni Światowych i Interwałów Meteorologicznych

Służby meteorologiczne wszystkich krajów poświęciły wiele starań, aby ulepszyć i starannie przygotować posiadany sprzęt pomiarowy tak, aby zapewnić maksymalną efektywność, dokładność, reprezentatywność i porównywalność pomiarów.

Read More

DESTRUKTYWNE PROCESY PROWADZĄCE DO OTRZYMANIA OLEFIN CZ. II

Drugą grupę stanowią procesy, zmierzające do produkcji dużych ilości gazowych olefinów. Te niekoniecznie muszą być związane z pracą rafinerii, mogą to być oddziały produkcyjne budowane w fabrykach chemicznych. Do takich procesów należy m. in. piroliza i dehydroge- nizacja.

Read More