Monthly Archives Czerwiec 2017

PRODUKTY NIEORGANICZNE BAZUJĄCE NA GAZIE ZIEMNYM

Podstawowym związkiem nieorganicznym, którego produkcja bazuje na procesach petrochemicznych, jest amoniak. Syntezę jego opiera się na wodorze otrzymywanym z przeróbki metanu. W roku 1956 75% produkcji amoniaku w Stanach Zjednoczonych było oparte na wodorze z rozkładu metanu. Amoniak jest półproduktem dla kwasu azotowego i nawozów azotowych, o których znaczeniu nie trzeba chyba wspominać. Produktem reakcji amoniaku z dwutlenkiem węgla jest mocznik, używany jako nawóz sztuczny, dodatek do karmy dla zwierząt hodowlanych oraz w przemyśle mas plastycznych.

Read More

RADIOSTACJE SATELITÓW

Radiostacje pokładowe satelitów pracują na falach krótkich, gdyż tylko te przepuszcza z Kosmosu atmosfera ziemska. Zazwyczaj używa się radiofal o długości od 1 m do 15 m. Do obsługi przyrządów pomiarowych i radiostacji nadawczych stosowano początkowo “baterie chemiczne, które z natury rzeczy po upływie tygodnia, co najwyżej paru tygodni, wyczerpywały się, .powodując przerwanie obserwacji radiowych oraz łączności z Ziemią. Później zaczęto wprowadzać w użycie baterie słoneczne, względnie chemiczno-słoneczne (np. Vanguard I, Sputnik III, Explorer VI). Są one obecnie regułą. Baterie słoneczne, czerpiąc energię z promieniowania słonecznego, zdolne są do magazynowania tej energii w bateriach chemicznych. Daje to możliwość obsługi instrumentów pokładowych przez długi czas, zazwyczaj aż do momentu likwidacji satelity.

Read More

Pył wraz z zanieczyszczeniami SO2

Pył osadzający się na silnikach elektrycznych jest częstą przyczyną zwarć i przegrzewania się tych silników. Wytrzymałość elektryczna izolatorów maleje na skutek osadzania się na nich pyłów i sadzy, tak że jest to często przyczyną ich przebicia. Stwierdzono, że ilość awarii izolatorów sieci i izolatorów rozdzielni jest bardzo wysoka w pobliżu siłowni wyposażonych w kotły pyłowe, opalane węglem o dużej zawartości popiołu, a pozbawione wysokosprawnych urządzeń odpylających.

Read More

Obsługiwanie Łucznika III

Nieoczekiwanie zaszła tu pewna komplikacja. Z początkiem listopada 1959 r. radiostacje Łunnika, mimo iż były napędzane energią promienistą Słońca, przestały działać. Stało się to zapewne wskutek zderzenia z jakimś większym meteorem. W ten sposób Łunnik III został wyeliminowany ze służby pomiarowej. Utrudnia to także w dużym stopniu dalszą kontrolę jego ruchów, gdyż jedynie w pobliżu perigeum będzie go można optycznie zaobserwować. Wymagać to będzie wysiłku ze strony astronomów, by taki „niemy” drobny obiekt utrzymać w kontrolowanej ewidencji.

Read More

PODSŁUCH MIĘDZYGWIAZDOWY

Nim będą zrealizowane wyprawy do sąsiednich gwiazd, upłynie wiele lat. Tymczasem entuzjaści tezy „wielości światów zamieszkałych”3 myślą całkiem poważnie o nawiązaniu telekomunikacji z istotami inteligentnymi, jakie niewątpliwie bytują na planetach niektórych gwiazd. Lecz jak to zrobić? Ewentualna łączność optyczna nie prowadzi do celu. Światło gwiazd, miliardy razy silniejsze od blasku planet, zmajoryzuje bowiem całkowicie ewentualne sygnały świetlne stamtąd wysyłane.

Read More

Łunnik II – ciąg dalszy

Ponieważ masa pojemnika wynosiła 1511 kG, a ostatniego członu rakiety 1121 kG, to – wobec podanej wyżej prędkości w chwili spadku – można wnosić, że nowe kratery mają po kilka metrów średnicy i parę metrów głębokości. Przypuszcza się, że spadek nastąpił na Marę Imbrium w okolicy kraterów: Archimedes, Autolicus i Aristillus (rys. 15). Za- obserwowanie nowych kraterów za pomocą współczesnych teleskopów nie jest możliwe ze względu na stosunkowo niewielkie rozmiary powstałych lejów.

Read More

CZY ZMIERZCH ZASTOSOWAŃ UNIWERSALNYCH MASZYN CYFROWYCH?

Przytoczenie szeregu przykładów zastosowań specjalistycznych maszyn cyfrowych oraz mocne podkreślenie przyszłościowego aspektu rozwoju tego typu aparatów może wzbudzić w czytelniku przeświadczenie o małej przydatności w tej nowej sytuacji dużych uniwersalnych maszyn cyfrowych. Aby zapobiec takiemu ujęciu sytuacji, przypomnijmy raz jeszcze, że przytoczone przykłady wskazują jedynie jak odpowiednio dostosowane aparaty cyfrowe pozwalają automatyzować pewne ściśle określone systemy przetwarzania informacji, czyli takie procesy, które z racji wąskiego kręgu stale rozwiązywanych zagadnień nigdy nie leżały w kręgu zastosowań tego typu maszyn uniwersalnych. Maszyna cyfrowa uniwersalna jest przede wszystkim maszyną do badań podstawowych w wielu dziedzinach wiedzy i techniki. Rozwiązywane przez nią problemy stanowią każdy z osobna pewne całościowe zagadnienie, którego rozwiązanie określa założenia nowej konstrukcji, czy nowych zasad pracy dla badanego systemu. Problem możliwie dobrego dostosowania maszyny uniwersalnej do potrzeb różnego typu zamówień klientów stwarza konieczność budowania takiego języka zapisywania problemów przez użytkowników, aby był on zarówno dostosowany do potrzeb matematyka, fizyka, optyka czy geodety. „Naturalny” język maszyny złożony z operacji podstawowych wykonywanych przez maszynę jest trudny do powszechnego nauczania. Dlatego też wykorzystując fakt, że problemy stawiane są na ogól na gruncie matematyki, budowane są obecnie specjalnie skonstruowane „języki” zewnętrzne zapisywania problemów, możliwie mało odbiegające od symboliki matematycznej. Tego typu systemy zewnętrzne noszą nazwę systemów kodowania automatycznego. Jeden z takich systemów opracowany został z inicjatywy doc. Łukaszewicza w Zakładzie Aparatów Matematycznych PAN. Biuro obliczeń spodziewa się znacznego przyspieszenia prac obliczeniowych w oparciu o ten system.

Read More

PIONIERY I-IV

Zaczniemy chronologicznie od prób amerykańskich rakiet księżycowych nazwanych Pionierami. Odstrzał Pioniera w dniu 17.VIII.1958 r. zakończył się niepowodzeniem. Rakieta eksplodowała po 4 min lotu i spadła z powrotem na Ziemię. Lepiej powiodło się Pionierowi I, który wystartował ku Księżycowi dnia 11.X.1958 r. (rys. 9 i 10). Ten zespół 300 tys. części, wchodzących w skład rakiety typu Thor-Able, dźwigał w ostatnim członie 38,25-kilogramowego satelitę z aparaturą naukową o masie 11,25 kG. Wszystkie trzy stopnie rakiety odpaliły pomyślnie.

Read More

BADANIA MIĘDZYNARODOWEGO ROKU GEOFIZYCZNEGO

4.X.1957 r. cały świat został zelektryzowany wiadomością, że w Związku Radzieckim, w ramach III MRG wystrzelono pierwszego sztucznego satelitę Ziemi. Tłumy ludzi na całym świecie z lornetkami w rękach oczekiwały o świcie i o zmierzchu na jego przelot.

Read More

Ogólnie o paliwie

Paliwo jest źródłem energii cieplnej, którą zużywa człowiek bezpośrednio albo przetwarza na inną postać energii, np. na mechaniczną, elektryczną lub świetlną. Oprócz paliwa są jeszcze inne źródła energii: siły wodne, grawitacji, energia słońca, ciepło złóż wulkanicznych w postaci pary uchodzącej z ziemi lub gorących źródeł wody, ciepło wód morskich w strefach tropikalnych, siła wiatrów itd. Przede wszystkim zaś energia reakcji jądrowych, tzw. atomowa. Rozważania na temat bliskości i możliwości wykorzystania tych źródeł energii nie wchodzą w zakres niniejszej pracy, jednak omawiając znaczenie paliwa, nie można pominąć jego perspektyw. Wydaje się, że nawet przy najbardziej pomyślnym rozwoju nowej techniki wykorzystania nowych źródeł energii, węgiel i ropa naftowa mają zapewnioną swoją dominującą pozycję na 150-200 lat.

Read More

GENERATORY MECHANICZNE

Wspólną cechą wszystkich urządzeń tego typu jest przemiana energii mechanicznej gazu lub cieczy w energię akustyczną, przy czym możliwe do uzyskania częstości nie przekraczają na ogół kilkudziesięciu kHz. Spośród znanych typów generatorów mechanicznych przedstawimy pokrótce jedynie te, które posiadają dziś istotne znaczenie w praktycznych zasto- sowaniach. Pierwszym historycznie przyrządem tego typu jest generator gazowy, zwany często od nazwiska jego twórcy, generatorem Hartmanna. Zasada jego działania przedstawia się w streszczeniu następująco. Jeżeli przepuścimy przez dyszą strumień gazu, np. powietrza pod ciśnieniem dostatecznie dużym, to w strumieniu tym powstanie periodyczny rozkład ciśnienia o malejącej wraz z odległością amplitudzie (rys. 2). Obszary, w których ciśnienie rośnie od minimum do maksimum, określa się jako tzw, obszary niestabilności. Jeżeli umieścimy w takim obszarze współosiowo tzw. oscylator, utworzony przez cylindryczną wnękę, powstaną silne drgania gazu będące źródłem fal ultradźwiękowych o częstości uwarunkowanej wymiarami oscylatora, odległością otworu oscylatora od dyszy i ciśnieniem wypływu. Rysunek 3 przedstawia jedno z możliwych rozwiązań technicznych generatora gazowego.

Read More