Monthly Archives Wrzesień 2015

Przydatność odpadów kamienia-piaskowca

W przypadku, gdy surowiec zawiera odpowiednią ilość topników i dostatecznie zmięknie przed odgazowaniem, prężność gazów powoduje roz- dymanie miękkiej masy surowca i następuje tzw. puchnięcie, w wyniku czego surowiec zwiększa swą objętość i otrzymuje się bardzo lekkie kruszywo, o ciężarze objętościowym wynoszącym nawet 0,3 t/m3. Przy niedostatecznej ilości topników w granicznym przypadku spieczony surowiec uzyskuje porowatość jedynie przez drobniutkie pustki pozostałe wskutek utlenienia części palnych.

Read More

Aparaty Owensa

Pomiar zapylenia w przewodach gazów odlotowych oparty jest na metodzie wagowej, przy czym do pobierania próbek używane są sondy różnego typu, najczęściej van Tongerena (przeważnie własnej produkcji) z podgrzewaniem wyłapywanych gazów odlotowych (Energopomiar, Instytut Techniki Cieplnej, AGH, Centralny Instytut Ochrony Pracy, Politechnika Warszawska). Do ostatecznego wyłapywania pyłów stosuje się cykloniki pomiarowe oraz worki filtracyjne (wełniane i z włókien sztucznych). Instytut Techniki Cieplnej zastosował w tym przypadku filtry ze szkła pianowego wytwórni Schott w Jenie. Brak jednak ekip pomiarowych, które mogłyby wykonywać pomiary bezpośrednio w terenie przy różnych urządzeniach odpylających. Ekipy pomiarowe niektórych biur projektowych, jak np. Biprohutu, nie są w stanie wypełnić tego braku.

Read More

AUTOMATYCZNA MASZYNA CYFROWA DO SPRZEDAŻY BILETÓW

Około roku 1950 jedna z lotniczych firm przewozowych w Stanach Zjednoczonych postanowiła dla podniesienia rentowności przedsiębiorstwa zainstalować u siebie urządzenie, pozwalające na automatyczne dokonywanie rezerwacji miejsc na liniach obsługiwanych przez jej samoloty. Tak postawione zadanie jest bardzo specjalne i trudno na pierwszy rzut oka dopatrzeć się możliwości zastosowania maszyny cyfrowej dla jego rozwiązania. W poszukiwaniu tego rozwiązania specjaliści przystąpili do analizy systemu pracy przedsiębiorstwa. Prospekty przynoszą pierwsze dane. Można z nich dowiedzieć się, że firma obsługuje dziesięć stałych linii, z których każda ma długość np. 1000 km. Przelatując wyznaczoną trasę samolot ląduje dziesięć razy np. co 100 km. Bilety na każdy ze stukilometrowych odcinków lotu można nabyć w kasach przedsiębiorstwa już na tydzień przed rozpoczęciem podróży. Ponadto prospekt podaje jeszcze listę miast, w których mieszczą się kasy przedsiębiorstwa. Tyle wyczytanych informacji. W praktyce technika transakcji jest następująca, We wtorek po południu przed kasą przedsiębiorstwa w Nowym Jorku podróżny mówi: „Poproszę dwa bilety na przelot z Chicago do New Orleans. Odlot w czwartek o godzinie 17,45″. W chwilę później odpowiedź kasjera: „Proszę oto bilety”, albo „Niestety, bardzo mi przykro, lecz wszystkie miejsca mamy już zarezerwowane”. Odrzucenie konwencjonalnych zwrotów grzecznościowych z przytoczonej powyżej wy- miany zdań pozwala zauważyć, że kwestia wypowiedziana przez pasażera zawiera sześć różnych informacji:

Read More

PRZEMYSŁ PETROCHEMICZNY W ŚWIECIE I POLSCE CZ. II

Poza nowymi zakładami, które zamierza się budować bazując na gazach i ropie naftowej, zamierza się poprawić również ekonomię dotychczas uruchomionych zakładów przez przestawienie ich z bazy surowcowej karbochemicznej na petrochemiczną lub mieszaną. Plany produkcyjne w latach 1963 i 1970 przedstawia tablica 4.

Read More

Historia meteorologii – ciąg dalszy

Dawnemu astronomowi wystarczał genialny umysł, nieco przyrządów, znajomość dzieła poprzedników i poparcie finansowe jakiegoś magnata: meteorolog potrzebował jeszcze organizacji olbrzymiej sieci obserwatoriów, zaopatrzonych w środki szybkiej łączności, które w ścisłej współpracy ze sobą obserwowałyby stan atmosfery na dużych prze- strzeniach. Organizacja takiej sieci wymagała ogromnych środków materialnych i technicznych, których dostarczyć mogły dopiero rozwinięte technicznie i ekonomicznie cywilizacje XIX stulecia. Tak więc brak lożności zorganizowania odpowiedniej współpracy pomiędzy meteorolo- ami był zasadniczą przyczyną długotrwałego zastoju w meteorologii.

Read More

Technologiczne zastosowania chemii radiacyjnej

Z punktu widzenia ekonomicznego ciągle jeszcze wysokie koszty promieniowania sprawiają, że ekonomicznie zdają się być uzasadnione przede wszystkim te technologiczne zastosowania chemii radiacyjnej, w których:

Read More

Odpowiedni mechanizm tworzenia się trzęsień

Związek trzęsień Ziemi z jej budową i tektoniką jest przedmiotem wnikliwych badań. Odpowiedni mechanizm tworzenia się trzęsień winien tłumaczyć wiele zaobserwowanych faktów statystycznych, jak i powinien obrazować fizyczny proces w ognisku wstrząsu. Istnienie wysokich ciś- nień hydrostatycznych w głębokich warstwach Ziemi wymaga konstrukcji takiego mechanizmu trzęsień, który odpowiadałby procesom ścinającym. Ponadto należy uwzględnić udział i znaczenie powierzchni nieciągłości stałych fizycznych we wnętrzu Ziemi. Postulatom tym czyni zadość dyslokacyjna teoria trzęsień Ziemi. Teoria ta rozpatruje warunki, w których tworzyć się mogą wewnętrzne obszary dyslokacyjne. Na skutek działania ścinającego pola napięć tworzą się wprzód małe dyslokacje, które następnie grupują się i łączą w większe obszary dyslokacyjne, Utworzona we wnętrzu Ziemi dyslokacja ma zazwyczaj interesujące właściwości. Właściwości te można wyrazić przez właściwości frontów lub krańców obszaru dyslokacji. Na wykresie (rys. 4) ośrodek zobrazowany jest przez układ linii równoległych: dyslokacja zniekształca regularny rozkład tych linii. Wokół krawędzi dyslokacji koncentrują się wielkie pola naprężeń ścinających. Przy współdziałaniu zewnętrznego pola naprężeń dyslokacja może się rozprzestrzeniać, obejmując coraz większą powierzchnię. Gwałtowne rozszerzanie się obszaru dyslokacji połączone będzie z reguły ze wstrząsem sejsmicznym. Przy dojściu dyslokacji do powierzchni Ziemi lub do wewnętrznych powierzchni nieciągłości stałych fizycznych następuje całkowite lub częściowe uwolnienie energii własnej dyslokacji. W tym procesie część energii zostaje użyta na pracę deformacji, a część zostaje wyemitowana w postaci fal sejsmicznych. Wielkość całkowitej energii wyzwolonej wynosi w przybliżeniu: gdzie: A u jest skokiem modułu sztywności u na powierzchni nieciągłości, e – jest długością dyslokacji, b – jest wielkością przesunięcia materiału wzdłuż płaszczyzny dyslokacji, c – jest czynnikiem w przybliżeniu stałym i bliskim 10.

Read More

Wykorzystanie zwałów w Polsce – ciąg dalszy

O wiele intensywniej prowadzone są natomiast w tej dziedzinie prace badawcze zarówno w skali laboratoryjnej, półtechnicznej czy nawet przemysłowej, choć nie wprowadzone w życie. Nie będziemy ich tu omawiać, podkreślić jedynie należy, iż głównym ich celem jest zbadanie przydatności odpadów przywęglowych poszczególnych kopalni zarówno z punktu widzenia ewentualnego odzysku węgla, jak i możliwości przeróbki na materiały budowlane. Należy bowiem pamiętać, że jedną z największych trudności przy przeróbce odpadów oraz zwałów jest fakt, iż wobec różnic fizykochemicznych w ich składzie niemal każdy zwał i odpady każdego prawie zakładu produkcyjnego (kopalni, fabryki, elektrowni) muszą być odrębnie badane i do tych indywidualnych cech musi być dostosowana metoda przeróbki. Dla przykładu można więc np. wspomnieć o badaniach nad zastosowaniem przepalonych łupków jako kruszywa do betonów – z kopalń: Concordia, Czechowice, Dąbrówka Mała, łupków z kopalni Bobrek, Rozbark, Bytom na cegłę lub nad wykorzystaniem łupków przywęglowych okręgu wałbrzyskiego do produkcji lekkiego kruszywa metodą spiekania w piecu obrotowym.

Read More

ZWAŁY I ICH WYKORZYSTANIE CZ. III

Wyżej już wspomniano, że tego rodzaju działalność przemysłowa szczególnie obficie dostarcza odpadów gromadzonych na zwałach (inaczej mówiąc zwałowanych), a w miarę rozwoju przemysłu (szczególnie na Górnym Śląsku) rośnie z roku na rok ich ilość. Oprócz odpadów hutnictwa w najszerszym tego słowa znaczeniu (szczególnie jednak żużel wielkopiecowy i żużel paleniskowy), coraz bardziej rosną odpady górnictwa węglowego i w związku z ogromem wydobycia tego surowca osiągają z biegiem czasu największą ilość w stosunku do innych odpadów przemysłowych. Razem z rozwojem maszyn parowych oraz siłowni elektrycznych pojawia się masowo nowy odpad, żużel pochodzący ze spalania węgla w paleniskach rusztowych, a później pyły dymnicowe będące .stałą pozostałością spalania węgla w paleniskach komorowych.

Read More

SZTUCZNE SATELITY

Astronautykę „praktykującą” zapoczątkował 4.X.1957 r. odstrzał Sputnika I. Drugi rok jej istnienia (1958) zamknięto liczbą 8 sztucznych satelitów Ziemi. Chronologicznie rzecz biorąc, były to: 1) Sputnik I, 2) Sputnik II, 3) Explorer I, 4) Vanguard I, 5) Explorer III, 6) Sputnik III, 7) Explorer IV oraz 8) Atlas – 1957 ł:. Trzeci i czwarty rok (do 14.IV.1960 r.) dał dalszych 12 satelitów różnego typu. Były to z kolei: 9) Vanguard II, 10) Discoverer I, 11) Discoverer II, 12) Explorer VI. 13) Discoverer V, 14) Discoverer VI, 15) Vanguard III, 16) Explorer VII, 17) Discoverer VII, 18) Discoverer VIII, 19) Tiros I i wreszcie 20) Transit I.

Read More

Przetwarzanie informacji

Automatyczne biuro czy automatyczna fabryka znajdują się dzisiaj nie tylko w mrzonkach fantastów, lecz wielokrotnie w planach długofalowych inwestycji. Dlatego też wydaje się słuszne zapoznanie czytelnika chociażby powierzchownie z możliwie szerokim zastosowaniem automatycznych maszyn cyfrowych, ze specjalnym uwzględnieniem ich roli jako czynnika automatyzującego pewne odcinki działalności człowieka.

Read More