Monthly Archives Sierpień 2015

Promieniowanie gamma – ciąg dalszy

Wytworzony radon – 2|| Rn i dalsze produkty jego rozpadu promieniotwórczego emitują w momencie powstania około dwudziestu prążków promieniowania gamma o energiach od 250 keV do 2,4 MeV. Ostatnie dziesięciolecie przyniosło nowe, potężniejsze, tańsze i wygodniejsze od radu źródła promieniowania gamma. Źródłami tymi są znacznie silniej od radu promieniujące i znacznie od niego tańsze (dzięki możliwości otrzymywania ich w reaktorach atomowych) izotopy promieniotwórcze. Najważniejszym z nich jest promieniotwórczy izotop kobaltu Co. Izotop ten otrzymywany jest ze zwykłego izotopu kobaltu I7C0 bombardowanego neutronami w reaktorze atomowym Co + Jn=«?Co.

Read More

Alternatywne źródło promieniowania alfa

Najczęściej stosowanym dla celów chemii radiacyjnej źródłem cząstek alfa są naturalne pierwiastki promieniotwórcze, jak np. rad, radon itp. Alternatywnym źródłem promieniowania alfa i jedynym praktycznym źródłem promieniowania protonowego są akceleratory. Klasycznym przykładem akceleratora przyspieszającego cząstki naładowane, takie jak cząstki alfa lub protony, do szybkości potrzebnych w chemii radiacyjnej, może być cyklotron. Jest to urządzenie metalowe w kształcie spłaszczonego walca składającego się z dwu wydrążonych połówek. Walec ten umieszczony jest między biegunami wielkiego elektromagnesu. Do obu połówek walca doprowadzone są elektrody wywołujące między nimi różnicę potencjałów rzędu kilku tysięcy woltów. Wewnątrz walca, w wydrążonej przestrzeni, znajduje się pod bardzo małym ciśnieniem gaz, którego jony chcemy przyspieszać (np. wodór, deuter, hel) i elektrody wywołujące jonizację gazu. Wytworzone dzięki jonizacji jony rozpędzają się między połówkami walca do szybkości odpowiadającej panującej tam różnicy potencjałów, a następnie biegną po torze zbliżonym do koła pod wpływem zakrzywiającego ich bieg pola magnetycznego. W chwili, gdy jony po przebiegnięciu połowy obwodu znajdą się znowu w pobliżu granicy dwóch połówek walca, napięcie między połówkami (zmienne) zdążyło akurat zmienić swój kierunek i jony zostają ponownie przyspieszone. Proces powtarza się wielokrotnie i jony za każdym półobrotem uzyskują następny impuls energetyczny, zaczynają biec po spirali i trafiają wreszcie w specjalne okienko na zewnętrznej części walca.

Read More

OBSERWACJE OPTYCZNE I RADIOLOKACJA SATELITÓW CZ. II

Obserwacje wizualne sztucznych satelitów są trudne i w rezultacie niedokładne. Bowiem satelity biegną tak szybko na tle .gwiazd, że niektóre przypominają pod tym względem meteory i dlatego wkreśienie w mapę nieba ich położenia i odnotowanie dokładnego czasu obserwacji natrafia na duże trudności. Największą precyzję dają zdjęcia dokonywane za pomocą specjalnych kamer fotograficznych. Kamery takie w liczbie 25 porozstawiane są na terytorium ZSRR. Rozrzut placówek obserwacyjnych daje pewną asekurację przed niepogodą. Amerykanie zainstalowali ipo całym globie 12 trzytonowych kamer typu Baker-Nunn (rys. 3), które zapewniają dokładność położenia satelity 2″ (sekundy luku) oraz pomiar momentu dokonania obserwacji do ułamka sekundy. Kamery te są osadzone na trzech osiach, z których dwie mają kierunki konwencjonalne (obrót w deklinacji i rektascensji), trzecia zaś umożliwia automatyczne prowadzenie kamery za biegiem satelity, co pozwala na kilkusekundowe naświetlanie kliszy. Osobne urządzenie prowadzi kamerę na przemian na satelicie i na gwiazdach. Daje to na kliszy obrazy punktowe, najlepiej nadające się do późniejszych pomiarów pod mikroskopem.

Read More

Inwestycje ekonomiczne z okresu drugiej wojny światowej

W dobie międzywojennej wystąpiło wzmożenie i rozszerzenie chemicznej przeróbki węgla w Niemczech, gdzie opracowano metody produkcji paliw i parafin, wychodząc w zasadzie z węgla lub tlenku węgla. Było to spowodowane sytuacją gospodarczą Niemiec, brakiem ropy oraz chęcią uniezależnienia się od importu tego surowca, który znajdował się w rękach Anglosasów.

Read More

Sposób kodowania liczbami nazw

Przyjmując przedstawiony wyżej sposób kodowania liczbami nazw i przestrzegając właściwej kolejności ich zapisu wszystkie informacje podawane przez pasażera możemy zapisać w postaci jednej liczby jede- nastocyfrowej (litery na dole wskazują na sposób przyporządkowania wymienionym informacjom symboli cyfrowych)

Read More

Terapeutyka i promieniowanie

W masowym zastosowaniu promieniowania do konserwowania żywności jednym z najważniejszych czynników decydujących o opłacalności tej metody jest możliwie niska cena zużywanego w tym celu promieniowania. Względy powyższe sprawiają, że procesy te muszą opierać się na wykorzystaniu najtańszego promieniowania wykorzystywanych w pobliżu reaktora wypalonych prętów paliwa jądrowego. Można stosować w tym celu specjalne reaktory. Przykładem takiego specjalnego reaktora może być urządzenie zaprojektowane na zamówienie Korpusu Kwatermistrzostwa Armii USA, Charakterystyczną cechą tego urządzenia jest osłonięcie rdzenia reaktora atomowego płaszczem, zawierającym roztwór wodny siarczanu indu. Ind pochłania chciwie neutrony wytwarzane w procesie rozszczepienia przebiegającym w jądrze reaktora zamieniając się w promieniotwórczy izotop – 116In. Aby umożliwiać utrzymanie się na odpowiednim poziomie reakcji lawinowego rozszczepienia, wobec dużego pochłaniania neutronów przez ind, w rdzeniu reaktora stosuje się jako paliwo uran silnie wzbogacony, zawierający znacznie większy niż zwykły uran procent ulegających rozszczepieniu jąder 235U, z mniej łapiących neutrony i nie ulegających rozszczepieniu jąder 238U.

Read More

CHARAKTERYSTYKA PALIW PŁYNNYCH

Najważniejszym surowcem dla produkcji paliw płynnych jest ropa naftowa, naturalny surowiec, wydobywany z ziemi drogą głębokich wierceń. Ropa naftowa była znana ludzkości od bardzo dawna. Wykopaliska na brzegach Eufratu wykazują istnienie tam przemysłu naftowego w czasie 6-4 tysięcy lat przed początkiem naszej ery. Znana była również ropa naftowa w starożytnym Egipcie, gdzie używano jej do balsamowania zwłok i do oświetlenia. Wspomina o niej Herodot oraz chińskie kroniki z okresu III w. p.n.e. Rozwój nowoczesnego przemysłu naftowego rozpoczyna się w połowie XIX w., kiedy po raz pierwszy Ignacy Łukasiewicz we Lwowie rozdestylował ropę i skonstruował lampę naftową. Dnia 31.XII. 1853 r. zaświeciły lampy naftowe w lwowskim szpitalu. Skonstruowanie lampy naftowej w Ameryce nastąpiło dopiero w roku 1855 przez Sillimana, kiedy Łukasiewicz budował już trzecią destylarnię ropy. W roku 1858 na wystawie naftowej w Jaśle pokazywano ropę, naftę, olej smarowy do maszyn, maź do osi wozowych, asfalt i parafinę, a więc wszystkie podstawowe produkty, jakie otrzymuje się z ropy naftowej. Zużycie produktów z ropy jest ogromne i ma tendencje ciągłego wzrostu. Od roku 1920 wydobycie ropy rośnie coraz szybciej (tabl. 11).

Read More

Cyklony van Tongerena

Obok multicyklonów w elektrowniach polskich, w których spaliny mają mniejszą zawartość wyrzucanego popiołu, instalowane są różnego typu cyklony. I tak na przykład kotłownia kopalni Marcel wyposażona jest w baterię 16 cyklonów, po 8 na każdy kocioł, zbudowaną w 1942 r, przez Vereinigte Kesselwerke z Düsseldorfu. Cyklony typu van Tongerena znajdują się m. in. przy kotłach w kotłowni Celwiskozy w Jeleniej Górze, gdzie dają zadowalającą sprawność odpylania oraz w kotłowni Zakładów Cynkowych Bolesław, gdzie według oceny Zakładów pracują sprawnie.

Read More

ZASTOSOWANIE WĘGLOWODORÓw AROMATYCZNYCH W PROCESACH PETROCHEMICZNYCH

Przy omawianiu poszczególnych reakcji węglowodorów olefinowych wspomniano wielokrotnie o zastosowaniu węglowodorów aromatycznych, zwłaszcza w procesach alkilowania. W tych reakcjach otrzymuje się etylobenzol przerabiany w dalszym ciągu na styren: kumen, z którego otrzymuje się fenol i aceton: dodecylobenzen.

Read More

Etapy pracy maszyny cyfrowej

Kolejne etapy pracy maszyny cyfrowej w systemie jak na rysunku 2 można opisać w następujących punktach:

(1) Pobranie danych z urządzenia pomiarowego systemu radionawi- gacji. Porównanie ich z poprzednio odebranymi. Jeżeli różnice między nimi są dopuszczalne przy danej szybkości samolotu zostają one umieszczone w pamięci maszyny na miejscu starych. W przeciwnym przypadku Digitac odrzuca nowe informacje jako fałszywe.

Read More

Mechanizm koagulacji akustycznej

Proces akustyczny koagulacji jest – jak wiadomo – zjawiskiem nader złożonym i mimo licznych prac z tej dziedziny, mechanizm jego nie został jeszcze do tej pory całkowicie wyjaśniony. Czynniki fizyczne, rządzące tym procesem, są bardzo liczne i trudno jest określić, który z nich posia- da dominujące znaczenie. Ograniczymy się więc jedynie do krótkiego omówienia niektórych z istniejących, najbardziej uzasadnionych teorii i hipotez, tłumaczących jego przebieg, przyjmując za podstawę: współwi- brację cząstek, ciśnienie promieniowania, siły Bernuliego i inne.

Read More