Category Wiedza technicza

Służby meteorologiczne obecnie

Obecnie służby meteorologiczne istnieją niemal we wszystkich kra jach. Dysponują one rozbudowaną siecią stacji obserwacyjnych różnyc rzędów, olbrzymią siecią łączności, przekazującą co kilka godzin dan o pogodzie na wszystkich stacjach: dysponują biurami prognoz, które na podstawie specjalnych map pogody analizują sytuację atmosferyczną i przewidują pogodę. Do prowadzenia prac naukowych posiadają specjalne instytuty i obserwatoria naukowo-badawcze.

Read More

Zagadnienie stałych odpadów przemysłowych

Zagadnienie stałych odpadów przemysłowych stało się na terenie GOP tak uciążliwe, że spowodowało zainteresowanie czynników rządowych. W roku 1952 w związku z uchwałami Rządu w przedmiocie wykorzystania i likwidacji odpadów przemysłowych powstało dużo Komisji do tych spraw przy różnych jednostkach administracji państwowej i gospodarczej oraz przy wielu instytucjach naukowych. Szereg instytucji naukowych wprowadziło niektóre zagadnienia wykorzystania stałych odpadów przemysłowych do problematyki swych prac.

Read More

Zastosowanie koagulacji akustycznej

Siły przyciągające typu hydrodynamicznego, jak również siły spowodowane ciśnieniem promieniowania wzrastają z natężeniem pola: dotyczy to również w pewnych granicach zjawiska współdrgania cząstki. Ostatnie badania wykazały poza tym duży wpływ na przebieg koagulacji procesu turbulencji gazu w silnym polu ultradźwiękowym.

Read More

PALIWA BAK1ETOWE CZ. II

W silnikach rakietowych najlepiej nadają się paliwa wydzielające energię powyżej 1000-1200 kcal/kg. Rozpatruje się także zastosowanie energii rozpadu związków endoter- micznych. Np. dla utworzenia 1 mola acetylenu z pierwiastków C i H trzeba dodać energii 54,9 kcal. Przy rozpadzie tego związku odzyskuje się oczywiście taką samą ilość energii: CHCH 2C + H, + 54,9 kcal/mol albo 2110 kcal/kg. Podobnie rozkłada się inny związek, pochodzący od acetylenu, dwuwinyloacetylen: y 6C + 3H, -r 76 kcal/mol (980 kcal/kg) CH, = CH-C=C-CH = CHj, P/jCH 41/2C -f 1250 kcal/kg.

Read More

Neutronowy proces iniekcji

Istnienie takich dwu stref „ziemskiego promieniowania korpuskular- nego”, jak nazwał je radziecki geofizyk S. N. Wiemow, związane jest, jak przypuszcza się, z różnymi mechanizmami iniekcji cząstek w pole magnetyczne. Mianowicie, strefa wewnętrzna tworzy się na skutek tak zwanego neutronowego mechanizmu iniekcji, zaś zewnętrzna powstaje wskutek wejścia w ziemskie pole magnetyczne strumieni cząstek wyrzuconych ze Słońca.

Read More

GENERATORY MECHANICZNE CZ. II

Dla wytworzenia bardzo dużych mocy akustycznych w gazach stosujemy syreny obrotowe. Działanie takiej syreny niezależnie od typu jej konstrukcji opiera się zawsze na przerywaniu z pomocą wirującej i zaopatrzonej w otworki tarczy, wypływającego pod ciśnieniem gazu. Wytworzone w ten sposób periodyczne zakłócenia stają się źródłem intensywnych fal ultradźwiękowych.

Read More

Dni Światowych i Interwałów Meteorologicznych

Służby meteorologiczne wszystkich krajów poświęciły wiele starań, aby ulepszyć i starannie przygotować posiadany sprzęt pomiarowy tak, aby zapewnić maksymalną efektywność, dokładność, reprezentatywność i porównywalność pomiarów.

Read More

CHARAKTERYSTYKA PALIW PŁYNNYCH CZ. II

Ropę naftową wydobywa się z głębi ziemi. Ropie towarzyszą często: gaz ziemny, asfalt i łupki bitumiczne. Gaz ziemny występuje także w postaci oddzielnych pól gazowych, gdzie nie ma ropy. Łupki bitumiczne są to skały przepojone organiczną substancją palną, zbliżoną bardziej do węgli sapropelowych niż do ropy. Ropa naftowa występuje dość nierównomiernie w różnych częściach świata, sprawiając, że często pustynny, biedny kraj, po odkryciu na jego terenie źródeł ropy, stawał się bardzo ożywiony i bogatszy. Odkryte przed kilku laty źródła ropy na Saharze, jeżeli okażą się dość bogate, mogą zmienić oblicze tej olbrzymiej pustyni.

Read More

ALERT ROZPOCZYNA SIĘ NATYCHMIAST CZ. II

Zadania poszczególnych stacji były różne w zależności od rodzaju prowadzonych przez nie obserwacji. Tak na przykład: aerolodzy mieli przeprowadzić sondaże atmosfery w terminach 00, 06, 12, 18 cz. Gr. zamiast jednego sondażu w terminie 00 wykonywanego w zwykłe dni: magnetolodzy mieli włączyć magnetografy z szybkobieżną rejestracją, wizualne obserwacje zórz polarnych miały być prowadzone przez całą noc: sondaż jonosfery winien być prowadzony w odstępach 5-minuto- wych: obserwatorzy tzw. „służby słonecznej” w dni pogodne winni wykonywać cogodzinne fotografie tarczy słonecznej zamiast dwu zdjęć na dobę: należało zwiększyć czułość sejsmografów na stacjach sejsmograficznych, dla dokładniejszej rejestracji mikrosejsmów itd.

Read More

PODSŁUCH MIĘDZYGWIAZDOWY

Nim będą zrealizowane wyprawy do sąsiednich gwiazd, upłynie wiele lat. Tymczasem entuzjaści tezy „wielości światów zamieszkałych”3 myślą całkiem poważnie o nawiązaniu telekomunikacji z istotami inteligentnymi, jakie niewątpliwie bytują na planetach niektórych gwiazd. Lecz jak to zrobić? Ewentualna łączność optyczna nie prowadzi do celu. Światło gwiazd, miliardy razy silniejsze od blasku planet, zmajoryzuje bowiem całkowicie ewentualne sygnały świetlne stamtąd wysyłane.

Read More

CZY ZMIERZCH ZASTOSOWAŃ UNIWERSALNYCH MASZYN CYFROWYCH?

Przytoczenie szeregu przykładów zastosowań specjalistycznych maszyn cyfrowych oraz mocne podkreślenie przyszłościowego aspektu rozwoju tego typu aparatów może wzbudzić w czytelniku przeświadczenie o małej przydatności w tej nowej sytuacji dużych uniwersalnych maszyn cyfrowych. Aby zapobiec takiemu ujęciu sytuacji, przypomnijmy raz jeszcze, że przytoczone przykłady wskazują jedynie jak odpowiednio dostosowane aparaty cyfrowe pozwalają automatyzować pewne ściśle określone systemy przetwarzania informacji, czyli takie procesy, które z racji wąskiego kręgu stale rozwiązywanych zagadnień nigdy nie leżały w kręgu zastosowań tego typu maszyn uniwersalnych. Maszyna cyfrowa uniwersalna jest przede wszystkim maszyną do badań podstawowych w wielu dziedzinach wiedzy i techniki. Rozwiązywane przez nią problemy stanowią każdy z osobna pewne całościowe zagadnienie, którego rozwiązanie określa założenia nowej konstrukcji, czy nowych zasad pracy dla badanego systemu. Problem możliwie dobrego dostosowania maszyny uniwersalnej do potrzeb różnego typu zamówień klientów stwarza konieczność budowania takiego języka zapisywania problemów przez użytkowników, aby był on zarówno dostosowany do potrzeb matematyka, fizyka, optyka czy geodety. „Naturalny” język maszyny złożony z operacji podstawowych wykonywanych przez maszynę jest trudny do powszechnego nauczania. Dlatego też wykorzystując fakt, że problemy stawiane są na ogól na gruncie matematyki, budowane są obecnie specjalnie skonstruowane „języki” zewnętrzne zapisywania problemów, możliwie mało odbiegające od symboliki matematycznej. Tego typu systemy zewnętrzne noszą nazwę systemów kodowania automatycznego. Jeden z takich systemów opracowany został z inicjatywy doc. Łukaszewicza w Zakładzie Aparatów Matematycznych PAN. Biuro obliczeń spodziewa się znacznego przyspieszenia prac obliczeniowych w oparciu o ten system.

Read More