Category Wiedza technicza

BADANIA MIĘDZYNARODOWEGO ROKU GEOFIZYCZNEGO

4.X.1957 r. cały świat został zelektryzowany wiadomością, że w Związku Radzieckim, w ramach III MRG wystrzelono pierwszego sztucznego satelitę Ziemi. Tłumy ludzi na całym świecie z lornetkami w rękach oczekiwały o świcie i o zmierzchu na jego przelot.

Read More

GENERATORY MECHANICZNE

Wspólną cechą wszystkich urządzeń tego typu jest przemiana energii mechanicznej gazu lub cieczy w energię akustyczną, przy czym możliwe do uzyskania częstości nie przekraczają na ogół kilkudziesięciu kHz. Spośród znanych typów generatorów mechanicznych przedstawimy pokrótce jedynie te, które posiadają dziś istotne znaczenie w praktycznych zasto- sowaniach. Pierwszym historycznie przyrządem tego typu jest generator gazowy, zwany często od nazwiska jego twórcy, generatorem Hartmanna. Zasada jego działania przedstawia się w streszczeniu następująco. Jeżeli przepuścimy przez dyszą strumień gazu, np. powietrza pod ciśnieniem dostatecznie dużym, to w strumieniu tym powstanie periodyczny rozkład ciśnienia o malejącej wraz z odległością amplitudzie (rys. 2). Obszary, w których ciśnienie rośnie od minimum do maksimum, określa się jako tzw, obszary niestabilności. Jeżeli umieścimy w takim obszarze współosiowo tzw. oscylator, utworzony przez cylindryczną wnękę, powstaną silne drgania gazu będące źródłem fal ultradźwiękowych o częstości uwarunkowanej wymiarami oscylatora, odległością otworu oscylatora od dyszy i ciśnieniem wypływu. Rysunek 3 przedstawia jedno z możliwych rozwiązań technicznych generatora gazowego.

Read More

Biologiczne oddziaływanie

Jedną z najlepiej zbadanych dziedzin, w których promieniowanie znajduje praktyczne zastosowanie, jest jego biologiczne oddziaływanie. Niezwykle reaktywne rodniki wytwarzane przez promieniowanie niszczą skomplikowaną równowagę dynamiczną reakcji katalityczno-rodnikowych stanowiącą istotę procesów życiowych. Oczywiście, aby oddziaływanie tych rodników okazało się dostateczne dla zniszczenia życia, musi oddziałać dostatecznie duża porcja rodników, a co za tym idzie odpowiednio wysoka doza promieniowania musi zostać pochłonięta przez żywą substancję. Z drugiej strony różne tkanki tego samego organizmu w różnej mierze są czułe na promieniowanie. Niszczące życie działanie promieniowania wykorzystane być może w związku z tym na dwa sposoby. Jednym z tych jest niszczenie życia jako takiego, np. zabijanie grzybów, bakterii i innych drobnoustrojów w konserwach, w wodzie do picia, narzędziach lekarskich, opatrunkowch itp. Drugim sposobem wykorzystania promieniowania może być niszczenie pewnych określonych, specjalnie czułych na promieniowanie, tkanek wyższych organizmów. Pierwsze z wspomnia- nych zastosowań jest dziś już całkowicie możliwe do zrealizowania. Zbadano, jakie dawki promieniowania są niezbędne do zakonserwowania produktów żywnościowych. W USA wyprodukowano już dosyć duże partie konserw tą metodą, produkty te nie są jednak jeszcze puszczane na rynek, a służą jako pokarm doświadczalny dla poddawanych badaniom szczurów.

Read More

Przydatność odpadów kamienia-piaskowca

W przypadku, gdy surowiec zawiera odpowiednią ilość topników i dostatecznie zmięknie przed odgazowaniem, prężność gazów powoduje roz- dymanie miękkiej masy surowca i następuje tzw. puchnięcie, w wyniku czego surowiec zwiększa swą objętość i otrzymuje się bardzo lekkie kruszywo, o ciężarze objętościowym wynoszącym nawet 0,3 t/m3. Przy niedostatecznej ilości topników w granicznym przypadku spieczony surowiec uzyskuje porowatość jedynie przez drobniutkie pustki pozostałe wskutek utlenienia części palnych.

Read More

PRZEMYSŁ PETROCHEMICZNY W ŚWIECIE I POLSCE CZ. II

Poza nowymi zakładami, które zamierza się budować bazując na gazach i ropie naftowej, zamierza się poprawić również ekonomię dotychczas uruchomionych zakładów przez przestawienie ich z bazy surowcowej karbochemicznej na petrochemiczną lub mieszaną. Plany produkcyjne w latach 1963 i 1970 przedstawia tablica 4.

Read More

Technologiczne zastosowania chemii radiacyjnej

Z punktu widzenia ekonomicznego ciągle jeszcze wysokie koszty promieniowania sprawiają, że ekonomicznie zdają się być uzasadnione przede wszystkim te technologiczne zastosowania chemii radiacyjnej, w których:

Read More

Wykorzystanie zwałów w Polsce – ciąg dalszy

O wiele intensywniej prowadzone są natomiast w tej dziedzinie prace badawcze zarówno w skali laboratoryjnej, półtechnicznej czy nawet przemysłowej, choć nie wprowadzone w życie. Nie będziemy ich tu omawiać, podkreślić jedynie należy, iż głównym ich celem jest zbadanie przydatności odpadów przywęglowych poszczególnych kopalni zarówno z punktu widzenia ewentualnego odzysku węgla, jak i możliwości przeróbki na materiały budowlane. Należy bowiem pamiętać, że jedną z największych trudności przy przeróbce odpadów oraz zwałów jest fakt, iż wobec różnic fizykochemicznych w ich składzie niemal każdy zwał i odpady każdego prawie zakładu produkcyjnego (kopalni, fabryki, elektrowni) muszą być odrębnie badane i do tych indywidualnych cech musi być dostosowana metoda przeróbki. Dla przykładu można więc np. wspomnieć o badaniach nad zastosowaniem przepalonych łupków jako kruszywa do betonów – z kopalń: Concordia, Czechowice, Dąbrówka Mała, łupków z kopalni Bobrek, Rozbark, Bytom na cegłę lub nad wykorzystaniem łupków przywęglowych okręgu wałbrzyskiego do produkcji lekkiego kruszywa metodą spiekania w piecu obrotowym.

Read More

SZTUCZNE SATELITY

Astronautykę „praktykującą” zapoczątkował 4.X.1957 r. odstrzał Sputnika I. Drugi rok jej istnienia (1958) zamknięto liczbą 8 sztucznych satelitów Ziemi. Chronologicznie rzecz biorąc, były to: 1) Sputnik I, 2) Sputnik II, 3) Explorer I, 4) Vanguard I, 5) Explorer III, 6) Sputnik III, 7) Explorer IV oraz 8) Atlas – 1957 ł:. Trzeci i czwarty rok (do 14.IV.1960 r.) dał dalszych 12 satelitów różnego typu. Były to z kolei: 9) Vanguard II, 10) Discoverer I, 11) Discoverer II, 12) Explorer VI. 13) Discoverer V, 14) Discoverer VI, 15) Vanguard III, 16) Explorer VII, 17) Discoverer VII, 18) Discoverer VIII, 19) Tiros I i wreszcie 20) Transit I.

Read More

MASZYNY CYFROWE JAKO OGNIWA SYSTEMÓW W PEŁNI AUTOMATYCZNYCH CZ. II

Naszkicowany przyrząd oddawał nieocenione usługi przy przelotach na długich trasach, które nie wymagały częstej zmiany kursu. Dalsze badania nad automatyzacją sterowania samolotem poszły w kierunku uzupełnienia systemu pilota automatycznego urządzeniem, które w zależności od położenia celu powodowałoby odpowiednią zmianą kursu. W wyniku tych prac powstała maszyna Digitac, przeznaczona do kierowania lotem bombowca w czasie bombardowania taktycznego. Zadania rozwiązywane przez tę maszynę są następujące:

Read More

Praktyczny cel meteorologi

Głównym praktycznym celem meteorologii jest przewidywanie pogody, co ma ogromne znaczenie dla całokształtu współczesnego życia społecznego i ekonomicznego, a zwłaszcza dla komunikacji lotniczej.

Read More

MOŻLIWOŚCI CHEMII RADIACYJNEJ CZ. II

Aktywność katalizatora zależy często od szeregu drugorzędnych czynników, trudnych do dokładnego określenia, a w toku procesu, gdy okaże się, że proces przebiega zbyt wolno, nie ma już możności wprowadzenia dodatkowych porcji katalizatora, a gdy proces ten jest zbyt szybki, trudno go opanować. W przypadku polimeryzacji inicjowanej rodnikami wytworzonymi przez promieniowanie odpada konieczność wprowadzenia katalizatora, a opanowanie szybkości procesu jest łatwe do przeprowadzenia, ponieważ można regulować natężenie promieniowania w toku procesu. Nic nie stoi również na przeszkodzie, aby przerywając promieniowanie zatrzymać polimeryzację na jakimś wybranym etapie. Chociaż promieniowanie jest na ogół jeszcze dosyć kosztowne, to jednak łańcuchowy przebieg reakcji polimeryzacji pozwalający na osiągnięcie dużych wydajności produktu końcowego z każdego rodnika inicjującego sprawia, że zastosowanie promieniowania w produkcji mas plastycznych może się już w najbliższej przyszłości okazać ekonomicznie uzasadnione.

Read More