GENERATORY MECHANICZNE CZ. II

Dla wytworzenia bardzo dużych mocy akustycznych w gazach stosujemy syreny obrotowe. Działanie takiej syreny niezależnie od typu jej konstrukcji opiera się zawsze na przerywaniu z pomocą wirującej i zaopatrzonej w otworki tarczy, wypływającego pod ciśnieniem gazu. Wytworzone w ten sposób periodyczne zakłócenia stają się źródłem intensywnych fal ultradźwiękowych.

Współczesne syreny ultradźwiękowe pracować mogą w zakresie od kilku do 40 kHz, dając niekiedy kilkanaście kW mocy akustycznej, przy stosunkowo dużej sprawności. Uzyskane na tej drodze natężenia fali przekraczać mogą nawet 10 W/cm2: są to natężenia przeszło 10 tys. razy większe od natężenia fali akustycznej powodującej już uszkodzenie ucha ludzkiego. Zewnętrzny wygląd takiej syreny przedstawia rysunek 5.

Wytworzone z pomocą przedstawionych wyżej urządzeń fale ultradźwiękowe nie mogą być w większości przypadków przekazywane do ośrodków ciekłych, np. wody, gdyż proces taki wiązałby się z bardzo dużymi stratami. W związku z tym we wszystkich tych przypadkach, gdzie nadźwiękowianiu podlegają ciecze, energia akustyczna wytworzona być musi bezpośrednio w samej cieczy. Z generatorów mechanicznych szcze- golnie przydatny dla tych celów jest tzw. generator cieczowy. Schemat jego działania przedstawia rysunek 6. Z płaskiej o prostokątnym przekroju dyszy (1) wypływa pod ciśnieniem kilku atmosfer strumień cieczy, uderzając w ostrze umieszczonej naprzeciw niej płytki stalowej (2). W wyniku tego, zamocowana w punktach (3) płytka pobudzona zostaje do intensywnych drgań stając się z kolei źródłem fal ultradźwiękowych. Jedno z takich urządzeń w wykonaniu technicznym przedstawia rysu- nek 7. Generator cieczowy pracować może w zakresie częstości od 4- 25 kHz, pozwalając na nadźwiękowianie dużych ilości cieczy w krótkim stosunkowo czasie. Zaletą jego jest ponadto niski koszt wykonania i eksploatacji, co czyni go szczególnie użytecznym dla celów praktycznych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>