Zagadnienie stałych odpadów przemysłowych

Zagadnienie stałych odpadów przemysłowych stało się na terenie GOP tak uciążliwe, że spowodowało zainteresowanie czynników rządowych. W roku 1952 w związku z uchwałami Rządu w przedmiocie wykorzystania i likwidacji odpadów przemysłowych powstało dużo Komisji do tych spraw przy różnych jednostkach administracji państwowej i gospodarczej oraz przy wielu instytucjach naukowych. Szereg instytucji naukowych wprowadziło niektóre zagadnienia wykorzystania stałych odpadów przemysłowych do problematyki swych prac.

Nie oznacza to jednak, że wszędzie tam potraktowano zagadnienie wykorzystania odpadów przemysłowych w należyty sposób i przeprowadzono zamierzone problemy. W wielu przypadkach zamierzenia te spaliły na panewce na skutek braku środków na wyposażenie w odpowiedni sprzęt i urządzenia oraz środków na finansowanie prac badawczych.

Dotyczy to i przedsiębiorstw, które w zakładach produkcyjnych usiłują rozwiązać problemy technologii produkcji wartościowych wyrobów z nieużytecznych dotąd odpadów. Przedsiębiorstwa te obłożone planem produkcji nie posiadają odpowiedniego klimatu dla prac badawczych i prób w skali przemysłowej, grożących zawsze spadkiem wydajności i niewykonaniem planowej produkcji w przypadku całkowicie lub częściowo negatywnych wyników. Finansowanie z kredytów bankowych tego rodzaju zamierzeń jest wtedy dla przedsiębiorstw możliwe, gdy zyski z wykorzystania odpadu przemysłowego pozwolą na spłatę zaciągniętych wobec banku zobowiązań.

Syntetyczne ujęcie prac nad wykorzystaniem stałych odpadów przemysłowych

Ponadto, a trzeba to z naciskiem podkreślić, do pionierskich w naszym kraju prac rozpoznawczych bazy surowców odpadowych, badań laboratoryjnych i prób od skali laboratoryjnej do przemysłowej nie posiadamy odpowiednio wyspecjalizowanej kadry fachowej. Fachowcy ci bowiem muszą szukać rozwiązań nie tylko technicznie możliwych, ale i ekonomicznie opłacalnych.

W końcu nie jest możliwe, aby rozstrzelona inicjatywa jednostek gospodarczych i naukowych, czy też poszczególnych osób – gdyż i w tym kręgu znaleźli się zapaleńcy szukający rozwiązań na własną rękę – doprowadziła do rychłego i kompleksowego rozwiązania całości tematyki stałych odpadów przemysłowych.

Pewną próbę syntetycznego ujęcia prac nad wykorzystaniem stałych odpadów przemysłowych podjęła Polska Akademia Nauk (Komitet dla spraw GOP – Komisja Zużytkowania Zwałów). M. in. Komisja ta w Biuletynie GOP nr 24 przedstawia całość zebranych materiałów statystycznych i informacyjnych o wielkościach i rodzajach odpadów stałych, o wykorzystaniu przemysłowym tych odpadów, o badaniach i próbach od skali laboratoryjnej do przemysłowej, o jednostkach organizacyjnych zajmujących się zagadnieniami wykorzystania odpadów przemysłowych, jak również zestawienie literatury fachowej krajowej i zagranicznej z zakresu związanego z wykorzystaniem odpadów przemysłowych. Praca ta na pewno nie ujęła całości istniejącego materiału, ale prawdopodobnie niewiele pozostało jeszcze do zewidencjonowania, a iponadto jest pierwszym syntetycznym ujęciem całości tematyki stałych odpadów przemysłowych. Poza tym Komisja Zużytkowania Zwałów zainicjowała i sfinansowała szereg prac badawczych teoretycznych i technologicznych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>