PALIWA BAK1ETOWE CZ. II

W silnikach rakietowych najlepiej nadają się paliwa wydzielające energię powyżej 1000-1200 kcal/kg. Rozpatruje się także zastosowanie energii rozpadu związków endoter- micznych. Np. dla utworzenia 1 mola acetylenu z pierwiastków C i H trzeba dodać energii 54,9 kcal. Przy rozpadzie tego związku odzyskuje się oczywiście taką samą ilość energii: CHCH 2C + H, + 54,9 kcal/mol albo 2110 kcal/kg. Podobnie rozkłada się inny związek, pochodzący od acetylenu, dwuwinyloacetylen: y 6C + 3H, -r 76 kcal/mol (980 kcal/kg) CH, = CH-C=C-CH = CHj, P/jCH 41/2C -f 1250 kcal/kg.

Poważną trudnością stosowania w technice tych reakcji jest operowanie acetylenem, gdyż wybucha on łatwo zarówno w stanie ciekłym jak i sprężonym. Wykorzystanie rozpadu acetylenu ma miejsce przy zwykłym spawaniu, gdzie do ciepła spalania acetylenu z tlenem dodaje się ciepło jego rozkładu na pierwiastki.

Jako utleniacze stosuje się obecnie: kwas azotowy, tlenki azotu, ciekły tlen, a rzadziej stężony nadtlenek wodoru (woda utleniona) do paliw naftowych, alkoholi, amin i niektórych związków aromatycznych. W skład mieszanki paliwa z utleniaczem wchodzi zwykle 75-85°/o środka utlenia, Tablica 18

Wyjątek stanowi mieszanka ciekłego tlenu i rozcieńczonego alkoholu etylowego, w skład której wchodzi 55-60% tlenu i 40-45% alkoholu. Z nadtlenkiem wodoru o stężeniu 100% lub 87% stosuje się następujące paliwa: naftę, hydrazynę, alkohol etylowy 92,5%, metanol i nitrometan.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>