Monthly Archives Lipiec 2015

Biologiczne działanie ultradźwięków

Niszczące działanie ultradźwięków na mikroorganizmy daje możność stosowania ich do sterylizacji wody, mleka oraz innych przetworów żywnościowych. Ciekawe są również próby wykorzystania ultradźwięków dla wydzielenia z mikroorganizmów wielu ważnych substancji biologicznych: toksyn, fermentów itp. Metoda ta posiada tę zaletę, że dzięki krótkiemu czasowi koniecznemu do zniszczenia komórki, zawartość jej nie ulega żadnym zmianom chemicznym i w nie zmienionej postaci przechodzi do otaczającego środka. Uzyskane rezultaty wskazują na to, że metody ultradźwiękowe znajdą w najbliższym czasie szersze zastosowanie we wspomnianej dziedzinie.

Read More

Odpady kopalnictwa rud żelaza

Wprawdzie zużycie własne pyłów lotnych z elektrowni zawodowych wynosi obecnie tylko ok. 10’%>, jednakże zapoczątkowano już budowę dużych, nowych zakładów prefabrykacji przy nowych siłowniach (Halemba, Łagisza, Skawina, Bielsko, Elbląg, Konin i inne). Zrealizowanie budowy zakładów prefabrykacji przy tych nowych siłowniach stworzy warunki dla wykorzystania do produkcji elementów budowlanych pyłów lotnych w ilości ok. 400 tys. t rocznie.

Read More

(6) Izolacyjnych, do produkcji wełny żużlowej.

Zastosowanie wełny żużlowej

Do wyrobu wełny żużlowej wymagany jest żużel wielkopiecowy kawałkowy o możliwie najniższej zasadowości. Dobra wełna żużlowa luźno nasypana posiada ciężar objętościowy około 20 kg/m3, a ciężar wełny żużlowej spakowanej w bale i gotowej do wysyłki wynosi 70-200 kg/m3. Współczynnik przewodności cieplnej X określono laboratoryjnie w stosunku do ciężaru sprasowanej wełny żużlowej. Dla ciężaru objętościowego 200-500 kg/m3 wartość X = 0,5-’0,06. Dzięki tym korzystnym cechom wełna żużlowa znajduje w świecie poważne zastosowanie jako izolacje, a to:

Read More

CHEMIA RADIACYJNA CZ. II

Chemia radiacyjna otwiera w historii metod stosowanych w celu realizowania pożądanych procesów chemicznych etap nowych możliwości. Etapy takie otwierały kolejno, po najstarszym i najdłuższym, w którym wykorzystywano jedynie odpowiednio podwyższoną temperaturę, odkry cia katalizy, elektrolizy i metody przeprowadzania procesów pod wysokimi ciśnieniami. Każda z tych metod po pewnym czasie od jej odkrycia umożliwiła technologii przeprowadzenie szeregu całkiem nowych procesów, otrzymywanie zupełnie nowych, cennych produktów, a często tańsze i łatwiejsze otrzymywanie produktów uprzednio drogich i trudnych do wyprodukowania. Jedyną do tej pory nie wyzyskaną należycie metodą inicjowania i przeprowadzania procesu chemicznego jest znane już od około stu lat działanie fotochemiczne. Niewyzyskanie tego oddziaływania do tej pory na szerszą skalę (z wyjątkiem wykorzystania go w procesach fotograficznych) nie świadczy jednak w żadnej mierze o jego zasadniczo małym znaczeniu. Najważniejszy dla życia proces fotosyntezy węglowodanów przebiegający w zielonych częściach roślin jest przecież typowym procesem fotochemicznym, a wielkiego znaczenia tego procesu nie sposób negować. Dotychczasowe niewykorzystanie fotochemii świadczy więc raczej o naszej ignorancji w tej dziedzinie niż o jej małym znaczeniu. Usprawiedliwieniem tej ignorancji może być fakt, że oddziaływanie fotochemiczne na proste układy i reakcje, jakie stosujemy w naszej technologii, występuje w nielicznych stosunkowo przypadkach, w których pochłaniające promieniowanie cząsteczki bądź same reagują, bądź przekazują swe pobudzenie energetyczne innym cząsteczkom, ulegającym reakcji.

Read More

CHEMIA RADIACYJNA CZ. II

Dziedziną, w której chemiczne oddziaływanie promieniowania może znaleźć specjalnie cenne zastosowanie jest modyfikowanie własności ciał stałych. Promieniowanie stwarza nowe możliwości w tej dziedzinie. Kwanty promieniowania mogą przenikać w głąb ciała stałego, wywoływać tam jonizację, a nawet inicjować reakcje chemiczne oraz wprowadzać zakłócenia do sieci krystalicznej. Tego rodzaju oddziaływanie promieniowania, nawet w przypadku, gdy reakcji ulegnie jedynie niewielka część masy całego kryształu, wywołać może znaczne zmiany własności fizycznych ciała stałego. Tak np. napromieniowując kauczuk można wywołać wytwarzanie się w nim wiązań chemicznych krzyżowych między różnymi łańcuchami polimeru i dzięki temu usztywnić jego strukturę. Dotychczas tego rodzaju usztywnienie struktury kauczuku osiąga się dodając do kauczuku siarkę i ogrzewając go. Proces usztywniania, noszący nazwę wulkanizacji, polega na wytwarzaniu się pomiędzy łańcuchami polimeru wiązań krzyżowych za pośrednictwem atomów siarki. Promieniowanie może wywołać podobny efekt usztywnienia, czyli może wulkanizować kauczuk, bez dodatku siarki i na zimno. Otwiera to nowe możliwości przed techniką wulkanizacji.

Read More

ULTRAWYSOKIE CIŚNIENIA

W ostatnich latach ukazała się za granicą poważna ilość prac poświęconych zbadaniu zjawisk zachodzących w warunkach ultrawysokich ciśnień i omawiających technikę ich wytwarzania. Pod pojęciem ultrawysokich ciśnień rozumie się tu ciśnienia powyżej kilku tysięcy atmosfer, tj. przekraczające dotychczas stosowane ciśnienia w technice.

Read More

ŁUNNIKI I-III

Łunnik 1. Jeszcze efektowniejsze i precyzyjniejsze w starcie były radzieckie Łunniki. Odstrzał nastąpił 2.1.1959 r. Według oceny angielskiego specjalisty rakietowego K. Gatlanda rakieta startowa miała masę Około 250 t. Łunnik I osiągnął prędkość maksymalną nieco większą od 11,4 km/sek. 3.1.1959 r. o godz 0 min 57 cz. uniw. rakieta, prując przestrzeń ku Księżycowi, wydzieliła w odległości 120 tys. km obłok atomowego sodu, który stworzy} warkocz długości 100 km, widzialny w świetle słonecznym jako obiekt 6 wielkości gwiazdowej. Sfotografowano go w obserwatorium w Ałma Ata na tle gwiazdozbioru Panny. Rakieta miała wówczas jasność widmową 14 w. gw. 4.1.1959 r. o godz 2 min 59 cz. uniw. Łunnik I osiągnął największe zbliżenie do Księżyca: 8000 km. Ponieważ jednak minął Księżyc „od tyłu”, tj. od zachodu, z prędkością 2,4 km/sek względem Ziemi, przeto nie mógł się z nim związać grawitacyjnie, jako że Księżyc umyka po swej orbicie z prędkością 1 km/sek. Po prostu nie miał możności już Księżyca „dogonić”. W odniesieniu do Ziemi Łunnik biegł po hiperboli, gdyż osiągnął prędkość maksymalną 11,4 km/sek, a więc większą od parabolicznej. 5.1.1959 r. o godz 7 rakieta znalazła się w odległości 597 tys. km od Ziemi, a 7,1 w oddaleniu 900 tys. km. Tu wyzwoliła się z przewagi grawitacyjnej Ziemi i przeszła na eliptyczny tor około- słoneczny jako sztuczna .planetoida nr 1.

Read More

Tlenek etylenu

Najważniejszym produktem utleniania olefinów jest tlenek etylenu. Można ten związek otrzymać przez bezpośrednie utlenianie etylenu lub przez chlorohydrynę. Metoda bezpośredniego utleniania znajduje coraz większe zastosowanie, gdyż w całym świecie odczuwa się niedobór chloru, potrzebnego w reakcji chlorohydrynowej.

Read More

METEORY

Kapitalne znaczenie dla przyszłych wypraw astronautów stanowi zbadanie zagęszczenia wokół Ziemi pyłu kosmicznego i meteorów. Pył kosmiczny jest głównie składnikiem światła zodiakalnego, w którym nużą się Ziemia i inne planety. Prędkość względna, w stosunku do Ziemi, pyłków światła zodiakalnego jest niewielka, gdyż pierścień jego okrąża Słońce po orbicie zbliżonej do koła, a więc porusza się z prędkością nieznaczną w odniesieniu do Ziemi. Inaczej sprawa przedstawia się z meteorami międzyplanetarnymi. Okrążając Słońce po orbitach eliptycznych rozmaicie zorientowanych, biegną, mijając Ziemię, z różnych kierunków z prędkością od 30 do 42 km/sek w odniesieniu do Słońca, a więc mogą być groźne dla pojazdów międzyplanetarnych. Niosą one w sobie dużą energię ruchu, która nie tylko może spowodować przebicie mechaniczne pancerza rakiety, ale także może go stopić w miejscu uderzenia, wskutek nagłej zamiany energii ruchu na energię cieplną, ł Spotkanie z meteorami sztucznych satelitów rejestruje się w dwojaki sposób: 1) metodą akustyczną za pomocą umieszczonego we wnętrzu satelity mikrofonu. Mikrofon reaguje na wibracje osłony satelity spowodowane uderzeniem meteorów i przekazuje je drogą radiową na Ziemię: 2) za pomocą rozpiętej na zewnątrz pojemnika siatki metalowej o kilkunastu drucikach. Rozpędzony meteor o średnicy większej niż 0,2 mm przerywa w siatce jeden lub więcej drucików, wskutek czego zmienia się natężenie prądu elektrycznego przepływającego przez siatkę. O zmianie tej donosi natychmiast na Ziemię urządzenie telemetryczne.

Read More

ZAGADNIENIA I REZULTATY BADAN SEJSMOLOGICZNYCH

Wczesną jesienią roku 1957 zakończyliśmy ostatnie prace instalacyjne w obserwatoriach w Cha-Pa i Phu-Lien. W ich uruchomienie włożył wiele wysiłku zarówno Wietnamski Komitet MRG, jak i członkowie naszej wyprawy – pełni świeżego jeszcze zapału do pracy.

Read More

FIZYCZNE PODSTAWY CZYNNYCH ZASTOSOWAŃ

W odróżnieniu od biernych zastosowań ultradźwięków, wykorzystujących specyficzny charakter rozprzestrzeniania się i wypromieniowywania fal krótkich – dziedzina zastosowań czynnych opiera się na wykorzystaniu energii drgań i dotyczy procesów zachodzących na ogól w silnych polach akustycznych. Procesy te związane są bezpośrednio z efektami, jakie towarzyszą zawsze rozchodzeniu się fal o dużym natężeniu, zarówno w zakresie słyszalnym, jak też w większym jeszcze stopniu – ultradźwiękowym, co wynika z możliwości uzyskania dużych koncentracji energii w przypadku wyższych częstości.

Read More